Sådan kommer du igang med fældefangst

Arbejdet med fælder er en spændende jagtform, men anvendelse af fælder til regulering kræver, at du sætter dig ind i gældende regler: Hvem må opstille fælderne? Kræver det tilladelse? Hvordan er det med mærkning af fælderne? Hvad må du fange, hvor og hvornår? Hvem må aflive de fangne dyr? Skal de nedlagte dyr indberettes?

Her på siden vil vi bringe nogle af de grundliggende regler for brugen af fælder, så er du i tvivl, bør du læse med.

Regulering, herunder ved brug af fælder, må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. Regulering må dog foretages af personer under 18 år, hvis de er i følgeskab med en myndig person med gyldigt jagttegn. Er man jagtlejer, må reguleringen kun foretages efter aftale med ejendommens ejer eller bruger, som ligeledes er ansvarlig for evt. nødvendige tilladelser.

Hvorvidt det er nødvendigt at indhente tilladelse til brug af fælder, afhænger af situationen. Grundlæggende kan det dog siges, at fældefangst af krage og husskade altid kræver tilladelse.

Opstilling af fælder til fangst af f.eks. mår eller ræv omkring beboelse eller forsvarlige fjerkræhegninger, må ske op til 10 meter bygning eller hegning. Aflivningen af dyr, der fanges i fælden, må kun foretages af personer med jagttegn eller på anden måde er uddannet i aflivning.

Har man indhentet tilladelse til regulering af f.eks. krage eller skade, vil der være tilknyttet et krav om indberetning af resultatet – antal fangne fugle. Man skal være opmærksom på, at denne indberetning ikke erstatter oplysninger om vildtudbytte i forbindelse med fornyelsen af jagttegnet. De fangne fugle skal altså opgives begge steder.

Fanges og dræbes et moderdyr, skal ynglen for så vidt muligt også dræbes. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvilke konsekvenser aflivningen af et moderdyr har i forhold til eftersøgning og evt. kontakt med omkringliggende lodsejere.

Fældernes indretning og anvendelse

 • Alle fælder skal være tydeligt forsynet med kontaktoplysninger på den, der er ansvarlig for fælden samt oplysning om formålet med opstillingen af fælden. Sørg for at denne mærkning er vandfast og solidt vedhæftet. Download infoskilt til print.
 • Fælden må ikke nedgraves. Du må gerne tilføre bunden i fælden græs, blade o.a., så den på den måde virker mindre fremmed for dyrene.
 • Fælden skal være indrette på en måde, så det fangne dyr ikke skades eller dræbes.
 • Fælden skal tilses mindst to gange i døgnet – morgen og aften. Til dette formål må gerne anvendes vildtkameraer eller anden elektronisk enhed. Denne enhed skal minimum sende en kontrolbesked morgen og aften, der sikrer, at den er funktionsdygtig og samtidig angiver status på fælden.
 • Fanges dyr, som ikke må reguleres ved brug af fælder, eller som ikke må fanges i den pågældende fælde eller på det pågældende tidspunkt, skal de straks frigives. Dyr der ikke slippes fri, skal aflives i fælden eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden.
 • Der gælder en række regler for fældernes størrelse og indretning, som det er vigtigt at holde sig for øje. Læs mere om dette i bekendtgørelse om vildtskader. Vær opmærksom på, at der i handlen kan findes fælder, som ikke umiddelbart er lovlige til brug i Danmark.
 • I fælder til fangst af krage eller skade, må der ikke anvendes kød eller ådsler som lokkemad.
 • Det er ikke tilladt at bruge levende lokkefugle.
 • Trådfælder til fangst af rovpattedyr skal være overdækket med løv, grene, græs eller andet, da lokkemaden kun må være synlig fra fældens ender. Vær opmærksom på, at denne kamuflering ikke kan blæse af eller hindrer fældens funktion. Dette er vigtigt for at undgå bifangster af rovfugle.
 • Fælden skal være indrettet på en måde, så de fangne dyr kan besigtiges i fælden.

Husmår

I forsvarlige indhegninger med fjerkræ samt i bebyggelse og pelsdyrfarme må husmår reguleres hele året. Desuden må de fanges i fælder op til 10 meter fra bebyggelse og forsvarlige indhegninger med fjerkræ. Husmår må reguleres med skydevåben op til 25 meter fra bebyggelse og nævnte indhegninger.

Ilder

I forsvarlige indhegninger med fjerkræ, i bebyggelse og i pelsdyrfarme må Ilder reguleres med fælder eller skydevåben hele året.

Ræv

I tiden fra 1. juni til 29. februar:

 • Må ræv reguleres i forsvarlige indhegninger med frilandsgrise, fjerkræ samt i bebyggelse og i pelsdyrfarme.
 • Må ræv reguleres ved hjælp af fælder op til 10 meter fra bebyggelse og nævnte indhegninger.
 • Må ræv reguleres med skydevåben op til 25 meter fra bebyggelse og nævnte indhegninger.
 • Udsætningsvolierer til vildtfugle defineres ikke som forsvarlige hegninger. Ræv og mår må derfor ikke reguleres omkring disse med udgangspunkt i ovenstående.

På ejendomme hvor der er anmeldt og gennemført en biotopplan, kan ræv reguleres ved brug af fælder i tiden fra 1. januar til 29. februar.

Naturstyrelsen kan, under visse forhold, give yderligere tilladelse til regulering af ræv ved brug af fælder.

Undslupne pelsdyr (som ikke indfanges inden to måneder), bisamrotte, mårhund og mink samt de fugle og pattedyr, der findes på EU's liste over invasive arter, som ønskes bekæmpet (se tabel 2), må reguleres ved brug af fælder på hele ejendommen, hele året.

Ønsker du at læse bekendtgørelse om vildtskader i sin fulde længde, finder du altid den gældende under fanen ”Almen lovgivning omkring jagt” her.