Generelle regler for jagtsti

Jagtsti i Danmarks Jægerforbund er en meget spændende aktivitet som giver deltagerne en speciel oplevelse. Jagtsti er simuleret jagt, hvor deltageren på forskellige poster skal løse opgaver af dels praktisk som teoretisk art. I jagtsti kan der konkurreres både lokalt og nationalt. Der er udarbejdet et sæt regler for jagtsti gererelt.

Da hunden er en vigtigt deltager, er den selvfølgelig også meget velkommen på jagtsti. Hvis arrangøren af en jagtsti har lavet nogle poster hvor hunden også kan arbejde, er der også udarbejdet et sæt regler herfor.

Regler for Jagtsti


1. Jagtstiarealet

Ethvert areal, hvorpå der afvikles jagtsti i Danmarks Jægerforbunds regi, skal opfylde alle betingelser, der stilles i love og bekendtgørelser fra myndighederne.

2. Jagtstiledelse

Ved afholdelse af jagtsti, skal der være en leder til stede, som har det fulde ansvar for alt, hvad der sker på jagtstiarealet. Jagtstiledelsen er jagtstiens øverste myndighed, og er som sådan ansvarlig for at punkt 1 overholdes.

3. Konkurrence- og ordensregler

3.1 Konkurrencen er åben for alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund med gyldigt jagttegn, der skal forevises ved indtegningen. Jagttegnsaspiranter kan i forbindelse med instruktion, øvelse eller undervisning, i følge med en godkendt jagtprøvelærer eller en DJ uddannet flugtskydnings¬instruktør, deltage i jagtsti. Se 3.18.

3.2 Indskuddet fastsættes af arrangørerne.

3.3 Der må kun benyttes patroner med haglstørrelse 2.5 mm = dansk nr. 7 (7.5). Der må ikke benyttes genladede patroner. Arrangøren kan fastsætte, at kun patroner stillet til rådighed/salg af arrangøren må benyttes på jagtstien.

3.4 Det benyttede haglgevær skal være sikkerhedsmæssigt i orden - som angivet i "jagtloven".

3.5 Haglgeværet skal bæres åbent, og der må ikke anvendes bærerem. Der må først lades, når postlederen har givet tilladelse.

3.6 Det udleverede jagtstikort skal afleveres ved sidste post, med mindre andet er meddelt ved indtegningen.

3.7 Deltagerne skal nøje følge de anvisninger, der gives af postlederen, eller som er angivet ved skilte og pile.

3.8 Såfremt en deltager ønsker at indgive protest, skal dette ske på posten til postlederen. Protesten skal endvidere afleveres til jagtstilederen af deltageren senest 10 min. efter, at denne har afsluttet jagtstien. Der skal nedsættes en jury og denne skal bestå af 3 personer: Et jagtstiudvalgsmedlem + en fra jagtsti¬ledelsen + en deltager i konkurrencen, samt en deltager suppleant, i tilfælde af at deltager repræsentanten er inhabil. Depositum for indgivet protest fastsættes af den nedsatte jury. Juryens afgørelse er endelig.

3.9 Såfremt deltagere, der har mulighed for at opnå præmie, har fået samme antal point, går den forud, som til slut har færrest antal skud. Er der stadig lighed, går den forud, som har flest point på første post, anden post o.s.v.

3.10 For at en dyrefigur er truffet, skal der i den anbragte papskive være mindst 5 tydelige hagl. Den benyttede papskives mål må ikke være større end 12 cm gange 12 cm i kvadrat, og på ingen måde større end den figur der skydes på.

3.11 En lerdue betragtes som truffet når den pulveriseres, eller når der sprænges mindst ét synligt stykke af. Postlederens afgørelse om træffer er endelig. Jagtsti betragtes som jagt, og der skal være en instruks om, hvornår der skal gives ny/nye duer.

3.12 I konkurrencen tages der ikke hensyn til særfredninger.

3.13 Der må ikke benyttes/medbringes mobiltelefon eller skriftligt materiale til hjælp under gennemgangen af jagtstien.

3.14 Personer, der ved overtrædelse af 3.13 eller ved deres adfærd er til fare eller til ulempe for konkurrencen, kan bortvises af ledelsen.

3.15 Ledelsen henstiller til alle deltagerne, at de efter gennemgangen af jagtstien ikke til nogen omtaler de episoder, de har været ude for under gennemgangen.

3.16 Det er deltagernes ret at få oplyst, hvilke spørgsmål og episoder deltageren ikke har løst på rigtig måde. Dette først efter postens afslutning.

3.17 Præmier i henhold til den ophængte præmieliste.

3.18 Jagtstiledelsen kan i særlige tilfælde dispensere for bestemmelsen i 3.1 vedr. jagttegn. Gældende lovgivning skal altid over¬holdes, og dispensation kan kun gives efter samråd med jagtstikoordinatoren.

4. Grundregler

4.1 "Stands her" - skilt før hver post. Intet af betydning på posten må kunne ses fra dette skilt.

4.2 "Situationsrapport", kan ved praktiske jagtposter foreligge ved "Stands her"-skiltet, til jagtstideltage¬rens orientering.

4.3 Tid" anvendes kun på teoriposter, ikke på gennemgang af hele jagtstien.

4.4 Alle teorispørgsmål skal foreligge skrift¬ligt. Svar på teorispørgsmål skal skrives af jagtstideltageren. Jagtstideltageren underskriver før aflevering til postlederen. Postlederen kan i særlige tilfælde udføre dette for deltageren (ordblindhed).

4.5 Fuglekending - våbenkendskab - jagtsignaler - billeder - og lignende kan besvares mundtlig. Svarene noteres af postlederen og underskrives af deltageren.

4.6 Afstandsbedømmelse skal ske til figurer i naturlig størrelse. Rigtig besvarelse er afstanden +/- 10 %, hvis afstanden skal afgives i meter. Afstandsbedømmelse kan også gives som spørgsmål vil du skyde til det stykke vildt, med svar ja/nej.

4.7 Pointgivning på skydeposter sker efter følgende regler:

a)

Ved skud til lerduer:  Fredet vildt   Jagtbart vildt
 Ikke afgivet skud   1  0
 Skud uden træf   0  1
 Skud med træf  -1  2
 Træf ved dublet  -1  3

 

b) Ved skud til figur med papskive: 
Som for lerduer hvor træf defineres som angivet under 3.10. For fredet vildt vil træf med ét enkelt hagl blive betragtet som træf og dermed give –1 point. For vildt, som ikke må skydes ifølge en given parole gives point som for fredet vildt.

c) Ved skud til bukkeski¬ve: Som for lerduer, hvor træf defineres som "Inden for ringen, der angiver 8'eren på skiven", alt andet betragtes som uden træf.


d) Ved mands- eller hundefigur, hvor sikkerhedsvinklen er mindre end 40 grader, gives ved:
Ikke afgivet skud 1
Skud med eller uden træf -3

NB: Ved skydeposter må ingen figur stå i området fra den anbefalede max. skydeafstand til + 20%, d.v.s. for:
råvildt.......................................................... 20 til 24 m
ræve, gæs.................................................... 25 - 30 m
harer........................................................... 30 - 36 m
fasaner, andefugle, skovduer, agerhøns m.fl........... 30 - 36 m

e) Der bør være minimum 25 skydemål på jagtstien. Skydepoint må maksimalt repræsentere 50% af jagtstiens maksimumpoint.

4.8 Der må kun gives minuspoint som nævnt i pkt. 4.7.

4.9 Ved jagtsti på kredsplan og ved DJ's Jagstimesterskab skal der vælges en kontrollant, som sammen med "stiledelsen" skal gå jagtstien igennem inden første deltager. Det skal kontrolleres, at jagtstien er som reglerne fastsætter, at postlederen har forstået posten og har alt under kontrol. Teorispørgsmål skal kontrolleres. Kontrollanten skal være postlederen behjælpelig med korrekt afvikling af posten.

5. Mesterskaber

*OBS regelændringer for mesterskaber 2019 og frem - læs gældende regelsæt på siden HER  Forbundsmesterskab 2019 og frem kræver ingen forudgående kvalificering. 


5.1 Kredsmesterskaber. Kun medlemmer, der er registreret i den pågældende kreds, 
kan erhverve mesterskabet. Tilmelding fri. Deltagelse i henhold til tilmeldings-rækkefølge.

5.2 Kredsmesterskabet afvikles i perioden mellem den 1. juli og 15. maj det følgende år. Jagtstikoordinatoren sørger for annoncering af kredsmesterskabet i medlemsbladet.
Jagtstikoordinatoren er ansvarlig for, at resultaterne indsendes til DJ umiddelbart efter mesterskabets afholdelse.

5.3 Forbundsmesterskab. Mesterskabet afvikles den 2. eller 3. weekend i juni måned. Fortrinsvis en lørdag.
Jagtstiudvalget sørger for annoncering i medlemsbladet. De 3 bedst placerede ved kredsmesterskabet har ret til at deltage. Deltagelse i Forbundsmesterskabet fordeles på Kredsene ifølge nedenstående liste:

 Kreds:

 Antal deltagere:

 1

 6

 2

 7

 3

 7

 4

 10

 5

 4

 6

 9

 7

 9

 8

 4

Heraf kan hver kreds tilmelde 1 deltager, som udvælges blandt arrangørerne/hjælperne/jagtstideltagerne ved kredsmesterskabet.

Der kan tilmeldes 2 deltagere som reserver. Der uddeles medaljer til nr. 1, 2 og 3, samt vandrepræmie til vinderen.
Tilmelding gennem jagtstikoordinator på særlig blanket. Det er altså nødvendigt at have deltaget i årets kredsmesterskab for at kunne deltage i Jagtstimesterskabet. Dog kan sidste års mester deltage i mesterskabet uden at have kvalificeret sig ved et kredsmesterskab.

6. Indskud m.v.

6.1 DJ fastsætter indskuddets størrelse for Forbundsmesterskabet.

7. Jagtstimærke kan erhverves efter nedenstående kriterier.

7.1 Mærket kan tildeles ved lokalforenings- kreds - og forbundsmesterskabs jagtsti. (For lokaljagtsti gælder at jagtstien på forhånd er godkendt af jagtsti koordinatoren i kredsen, og at deltageren er medlem af DJ).

7.2
 Jagtstien skal indehold minimum 5 poster fordelt på 3 skydeposter og 2 teoriposter.
a) Skydeposter: Der skal være mål til lerduer og til løbe-/vippefigurer.
b) Teoriposter: Opgaverne skal være af forskellig art, og der skal indgå jagtlovsspørgsmål, vildtkending og afstandsbedømmelse.
c) Ingen Post må give mere end 20 point og ingen post må give mindre end 10 point. Sammenlagt skal jagtstien give mindst 65 point.

7.3 Jagtstimærket kan erhverves efter følgende kriterier:

Guld: 80 – 100% af jagtstien maksimale pointsum.
Sølv: 70 – 80% af jagtstien maksimale pointsum.
Bronze: 60 – 70% af jagtstien maksimale pointsum.

7.4 Jagtstimærker kan købes hos jagtstikoordinatoren. 

7.5 Efter jagtstiens afvikling, afleveres postbeskrivelser med pointsum og samtlige deltageres opnåede pointsum til jagtstikoordinatoren. 

8. Hold

8.1 Et hold består af 4 navngivne deltagere, og kun de 3 bedste resultater tæller.

8.2 Holddeltagerne starter umiddelbart efter hinanden i startrækkefølgen.

8.3 De 4 holddeltagere skal være medlem af samme kreds, og skal være tilmeldt DJ senest én måned før jagtstien. Dette gælder dog kun ved deltagelse i kreds- og forbundsmesterskabsjagtstier.

8.4 Holdet skal tilmeldes i forbindelse med den individuelle tilmelding. Dette gælder dog kun ved tilmelding til forbundsmesterskabsjagtsti.

8.5 Der tildeles DJ-medaljer til holddeltagerne der opnår placeringerne nr. 1, 2 og 3. Dette gælder dog kun ved forbundsmesterskabsjagtsti. (Regel 8.5 er ophørt, 2019) 

8.6 Såfremt hold, der har mulighed for at opnå præmie, har fået samme antal point, går det hold, der har færrest antal skud, forud. Er der stadig lighed, går det hold forud, der har flest point på første post, anden post o.s.v.

8.7 Kredse med 7 eller flere deltagere må stille med max. 2 hold.


9. Vejledning / Instruks til regler for jagtsti


Instruks til punkt 3.11, Jagtsti betragtes som jagt:

Er man på jagt, og har en funktionsfejl med sit jagtvåben eller sine patroner, kan man ikke forvente, at der kommer et nyt stykke vildt umiddelbart efter. Derfor må det betragtes som en tabt chance, hvis man på jagtsti har en funktionsfejl med geværet eller en patron der klikker.

Der kan gives 1 point ved tilkendegivelse af jagtbart vildt ved funktionsfejl, men ikke nogen ny chance for skud. Det vil sige, at duen, duerne eller anden form for vildt ikke tages om, når funktionsfejlen er på deltagerens side ved våben eller patron.

I tilfælde hvor en due går i stykker i udkastet, eller en bevægelig skive kommer ud af funktion, tages hele situationen om, selv om det kan give deltageren en fordel. Hvis det er en dublet, hvor kun den ene due går i stykker, og deltageren skyder den anden due, tæller hverken skud eller træf i opgørelsen på posten, idet der skal gives en ny double.

Pointgivning:

A. Ved enkelt duer:

 1. Jagtbart vildt

 Point

 Ikke afgivet skud

 0

 Skud uden træf

 1

 Skud med træf

 2

 

 2. Fredet vildt

 Point

 Ikke afgivet skud

 1

 Skud uden træf

 0

 Skud med træf

 -1

 B. Ved dubletter:

 1. Jagtbart vildt

 Point

 Ikke afgivet skud

 0

 Skud uden træf ( 1 eller 2 skud)

 1

 Skud med træf af én lerdue

 2

 Skud med træf af begge lerduer

 3

 

 2. Fredet vildt

 Point

 Ikke afgivet skud

 1

 Skud uden træf ( 1 eller 2 skud)

 0

 Skud med træf af én lerdue

 -1

 Skud med træf af begge lerduer

 -2

 

3. Én jagtbar og én fredet 

 Point

 Ikke afgivet skud

 1

Forklaring: 1 point for tilkendegivelsen af fredet 
og 0 for at undlade at skyde til jagtbar
 
   
1 skud uden træf

 2

Forklaring:1 point for tilkendegivelsen af jagtbar.
Der ses bort fra hvilken lerdue, der er skudt til.
 
   
1 skud med træf af jagtbart

 3

Forklaring: 2 point for træf af jagtbart og1 point
for tilkendegivelsen af fredet.
 
   
1 skud med træf af fredet

 -1

Forklaring:-1 point for træf af fredet og 0 for ikke at 
Skyde til jagtbart.
 
   
2 skud uden træf

 1

Forklaring:1 point for tilkendegivelse af jagtbart
Og 0 for skud til fredet. Der ses bort fra evt. begge skud
Til fredet.
 
   
2 skud med træf af jagtbart

 2

Forklaring:2 point for træf af jagtbart. Der ses
Bort fra evt. 2 skud til den jagtbare.
 
   
2 skud med træf af fredet

 0

Forklaring:-1 point for træf af fredet og 1 point
For tilkendegivelse af jagtbart. Der ses bort fra 
evt. 2 skud til fredet.
 
   
2 skud med træf af begge

 1

Forklaring:2 point for træf af jagtbart og –1 point
For træf af fredet.
 
   

 

10. Hundejagtsti

A. Formål.
Formålet med dette regelsæt er, at gøre opgaver og øvelser i hundejagtstien så ensartet og fair som muligt i alle lokal-, og kredsjagtstier, samt at give retningslinier for en sådans gennemførelse.

B. Jagtstiarealet.
Ethvert areal, hvorpå der afvikles hundejagtsti i Danmarks Jægerforbunds regi, skal opfylde alle de betingelser, der stilles af love og bekendtgørelser fra myndighederne.

C. Jagtstiledelsen.
Ved afholdelse af en hundejagtsti, skal der være en leder tilstede, som har det fulde ansvar for alt, hvad der foregår på jagtstiarealet. Ved afholdelse af en kombineret jagtsti skal der være en ansvarlig for hundearbejdet i jagstiledelsen.
Jagtstiledelsen er jagtstiens øverste myndighed og er som sådan ansvarlig for at pkt. B overholdes.

D. Konkurrence- og ordensregler.

1. Deltagelse:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. C.1.

2. Indskud:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. C.2.

3. Kun øvelser der er jagtlig relevante må anvendes. (se vejledning).

4. Til bedømmelse af hunden skal anvendes personer med godt kendskab til hundearbejde.

5. Hunde skal altid føres i snor mellem de enkelte poster.

6. Hundeførerne skal nøje følge de anvisninger der gives af de enkelte postledere og jagtstiledelse, samt følge alle skriftlige anvisninger.

7. Protest:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. C.8.

8. Pointlighed:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. C.9.

9. Det er ikke tilladt nogen hundefører at oplyse andre deltagere om episoder, der er gennemgået på jagtstien, før hele jagtstien er afsluttet.
En overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

10. Hvis hundens adfærd, herunder biskhed, er til gene eller fare for andre deltagere, kan ejeren / føreren tilrette- eller bortvises af jagtstiledelsen. Ejere / førere som har kendskab til hundes løbetid skal meddele dette til jagtstiledelsen. Løbske hunde afprøves til sidst efter nærmere anvisning.

11. Tilbagemelding:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. C.16.

12. Hunde der lovligt må anvendes til jagt kan deltage. Dette gælder både stambogs- og ikke stambogsførte hunde.

13. Point gives i.h.t. vejledende pointsystem.

14. Vaccinationer:
For at deltage på en hundejagtsti skal hunden være vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før jagtstien og vaccinationen må højst være 2 år gammel. Dokumentation for vaccination skal kunne fremvises.

15. Hunden må under afprøvning ikke bære koral- eller lignende dressurhalsbånd. Føreren må under afprøvning ikke bære stok eller lignende. Jagtstiledelsen kan dispensere for brug af spadserstok.

16. Hverken fører eller hund kan gå gennem jagtstien mere end én gang.

17. Ved jagtsti med hunde, er det hundens arbejde der skal bedømmes.

18. Jagtsti med hund kan kombineres med Jagtsti.

E. Grundregler.

1. "Stands her":
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. D.1.

2. "Situationsrapporten":
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. D.2.

3. Tid:
Der henvises til Danmarks Jægerforbunds regler for Jagtsti pkt. D.3.

4. Hundeføreren oplyses inden opgavens start hvad der forlanges for at opnå point.
Opgaverne / øvelsernes art kombineres frit efter ledelsens fantasi, uden hensyntagen til race.

F. Mesterskaber.
Se regler for jagtsti.

 

Vejledning for Hundejagtsti.

Generelt vedr. bedømmelsen.
1.
 Ved aflevering af apportemne skal hunden sidde.

2. En hund kan ikke få point for hjembringning såfremt apportemnet er groft beskadiget.(Postlederen skal efter hver apportering kontrollere apportemnerne. Det er ligeledes postlederen der afgør, når apportemnerne skal udskiftes.)

3. Der gives point, hvis hunden rapporterer/markerer emnet, selv om den ikke bringer dette hjem.

4. Hvis hunden lægger apportemnet kan der ikke gives fuldt point. Grebskifte, som foretages uden at emnet slippes, men for at forbedre grebet accepteres. Dette gælder ikke ved apportering af ræv.

5. Det er tilladt at tale til og kommunikere med sin hund så længe opgaven / øvelsen varer, derefter gælder nedenstående regler for dirigering.

6. Det er tilladt den enkelte postleder, at give deltageren et ekstra point for en ekstraordinær god gennemførelse af posten.

7. Ved apporteringsopgaver må kun anvendes jagtbare vildtarter, kaniner, duer og arter som må reguleres.

Nedenstående øvelser kan varieres og kombineres på utallige måder. Det er vigtigt, at øvelserne holdes på et niveau, der kan klares af en "almindelig" veldresseret hund.
Skudafgivelse bør foregå med signalpistol.

   Eksempler på opgaver og sammensætning af point:  Point max.
 1.

Apportering af 2 fugle fra land:
a + b + 2c + 2g + 2h + 2k + 1 

 16
 2. Apoortering af 1 fugl fra vand:
a + b + d + g + h + j + k + l 
 11
 3. Apportering af kanin udlagt før start:
a + e + g + h + k + l 
 9
 4. Apportering af ræv eller anden form for rovvildt:
a + f + g + i + k + l 
 9
 5.  Aflægningsøvelse:
a + m + l 
 6
 6. Fri ved fod og lineføring:
a + n + 3o + r + s + l 
 11
 7. Frit søg:
a + 5t + 5k + 1 
 12
 8. Fri ved fod, afsætning og hjemkaldelse:
a + o + p + u + l 
6
 

 

 Part  Beskrivelse  Point
 a. Ved start på posten gør deltager klar med hunden ved fod uden snor og melder klar:  
  Hunden forbliver i ro til opgaven starter 1
  Hvis ikke 0
     
 b. Apportering hvor emnet udkastes, evt. samtidig med skud med 9mm signalpistol:  
  Hunden forbliver i ro ved udkast og skud  2
  Eller i ro ved udkast uden skud  1
  Hunden forlader sin stilling  0
     
 c.  Postledren giver tegn til apportering og føreren sender hunden af sted:  
   Aktivt arbejde og søg max én dirigering
   Flere dirigeringer
   Flere dirigeringer uden apportering 0
     
 d.  Apportering af fugl på vand part 1:  
   Villig og direkte til emnet 2
   Vægring for at gå direkte i vandet 1
   Fortsat vægring for at gå i vandet 0
     
 e.  Apportering af kanin udlagt før start på post:  
   Aktivt arbejde og søg uden dirigering 3
   Aktivt arbejde og søg max én dirigering 2
   Flere dirigeringer 1
   Manglende interesse ved dirigering 0
     
 f.  Apportering af Rovvildt:  
   Aktivt arbejde og søg uden dirigering 3
   Aktivt arbejde og søg max én dirigering 2
   Flere dirigeringer 1
   Manglende interesse ved dirigering  0
     
 g.  Rapportering/markering af apportemne under søg:  
   Synlig rapportering/markering  1
   Ingen rapportering/markering  0
     
 h.  Hjembringning af apportemne (ikke rovvildt):  
   At forbedret greb undervejs tilladt
   Aflægning af apportemne undervejs
   Uden hjembringning af apportemnet
     
 i.  Hjembringning af rovvildt:  
   Apportering og hjembringning uden dirigering
   Apportering og hjembringning med dirigering 3
   Hjembringning med aflægning undervejs 2
   Apportering af men uden hjembringning 1
   Manglende vilje til apportering  0
     
 j.  Apportering af fugl på vand part 2:  
   Hjembringning i direkte linie over vand 1
   Hjembringning nærmeste vej over land 1
   Hjemkomst uden fugl 0
     
 k.  Aflevering af apport emnet:  
   Hunden i ro under aflevering
   Hvis ikke
     
 i.  Afslutning af posten:   
   Hunden ved fod og i ro ved afslutning 1
   Hvis ikke  0
     
 m.  Aflægningsøvelse, minimum 4-5 minutter:  
   Hunden forbliver i ro på stedet hvor aflagt
   Hunden forbliver, rejser sig eller er urolig
   Hunden forbliver inden for 2 meters radius
   Hunden afdækkes igen inden for 5 meter
   Hunden lystre ikke dæk kommandoen
     
 n.  Lineføring:  
   Lineføring 15 m. med slap snor og enkelt ryk
   Tillæg ved stop med drejning og hunden i sit
   Hvis ikke
     
 o.  Fri ved fod:  
   Går fri ved fod 15 m med 1 drejning uden eller max 1 afvigelse af 1 m.
 

 Ved afvigelse mere end 1,5 m 
(fri ved fod disciplinen kan udvides til 2 til 3 gange 15 m med tilsvarende point).

     
 p.  Afsætning af hund under fri ved fod:  
   Hunden bliver i sit/dæk ved første kommando
   Hunden bliver i sit/dæk ved flere kommandoer
   Hvis ikke
     
 r.

 Hunden sættes/ dækkes af, føreren går uden at vende sig ca. 30 meter frem og vender sig  
 mod hunden, og afventer postlederens ordre:

 
   Hunden forbliver på afsætningsstedet  2
   Er hunden krøbet nærmere  1
   Hunden er fulgt efter føreren  0
     
 s.  Hjemkaldelse og afdækning af hund på halvvejen:  
   Dækker hunden straks af efter kommandoen 2
   Bruger hunden mere end 3 m til at dække 1
   Dækker hunden ikke af  0
   Tillæg hvis hunden bliver i dæk stilling til hjemkaldelse  1
     
 t.  Frit søg (min. 5 emner), kan også laves på tid:  
   For apportering af et emne 1
   For ro ved aflevering af et emne 1
   Hvis ikke 0
     
 u.  Hjemkaldelse uden afdækning undervejs:  
   Hund kommer hjem og slutter i sit ved fod
   Hvis ikke