Hunde i naturen

Løse hunde stresser vildtet både i og uden for jagtsæsonen, ikke kun når vildtet jages, men også ved hundenes blotte tilstedeværelse. Derfor er holdningen fra Danmarks Jægerforbunds side helt klar: strejfende hunde hører ikke hjemme i naturen.

Det medfører ofte store frustrationer, når man som grundejer (og/eller jæger) oplever manglende respekt for reglerne om løse hunde fra hundeejernes side. Reglerne om, hvordan hunde må færdes i naturen, findes i Naturbeskyttelsesloven og i Hundeloven.

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden vide beføjelser til at færdes og opholde sig i naturen, og helt generelt gælder det, at der gerne må medtages hunde, men at de altid skal føres i snor. Eneste undtagelse er på strande, hvor hunde må være løse (men naturligvis under kontrol) på den ubevoksede del af strandbredden i perioden 1. oktober til 31. marts.

Overtrædelser af bestemmelserne om løse hunde straffes med bøde.

Se hele Naturbeskyttelsesloven her.

Hundeloven

De øvrige regler om hunde findes i hundeloven, og her fremgår bl.a. af § 13, at det i byer og bymæssig bebyggelse er forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v. uden at de er i snor eller i ifølge med en person, som har fuldt herredømme over dem. Uden for byer og bymæssig bebyggelse skal ejeren sørge for, at hunden ikke strejfer om, og det er forbudt at lade en hund færdes på private arealer, som besidderen ikke har brugsret til.

Hvis en hund strejfer på private arealer, har ejeren eller den, som har brugsret til arealet, ret til ”på forsvarlig måde” at optage eller fjerne hunden. Man må dog ikke skyde eller på anden måde forsøge at dræbe hunden, med mindre den angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom. Bemærk i denne sammenhæng, at vildt ikke er hverken husdyr eller ejendom, så selvom en strejfende hund angriber vildt, berettiger det IKKE til at skyde hunden.

Hvis man har optaget en omstrejfende hund, og man kender hundens ejer, skal man hurtigst muligt og senest 24 timer efter optagelsen underrette hundens ejer eller en til ejerens husstand hørende anden voksen person. Optageren har pligt til at fodre og passe hunden forsvarligt. Hvis det ikke er muligt at optage hunden, eller hvis hundens ejer ikke kendes eller ikke afhenter hunden, skal man rette henvendelse til politiet, som lader hunden optage og så vidt muligt underretter ejeren.

Hundeejeren kan indløse hunde ved at betale de udgifter, som optagelsen har medført, og hvis hunden ikke er indløst inden 3 dage, kan politiet afhænde hunden eller lade den aflive. Har hunden forvoldt skade, er hundeejeren ifølge lovens § 8 forpligtet til at erstatte skaden. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser straffes med bøde.

Se hele hundeloven her.

Friluftsrådets indsats

For at forsøge at nedbringe antallet af konflikter med hunde i naturen har Friluftsrådet har i samarbejde med bl.a. Dansk Kennelklub, Naturstyrelsen og Jægerforbundet udarbejdet et inspirationskatalog, som måske kan give inspiration til flere forskellige initiativer.

Se inspirationskataloget her.

Nedskydning af omstrejfende hunde

OBS! Nedskydning af omstrejfende hunde efter forudgående advarsel, som tidligere var tilladt ifølge loven om mark- og vejfred, er ikke længere lovligt, efter at hundene i 2014 blev taget ud af mark- og vejfredsloven.