Høringssvar afgivet i 2009


Udkast til vejledning om adgangsreglerne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 15. december 2009

Udkast til ny bekendtgørelse om vildtskader
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 3. december 2009

Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Århus
Dato: 19. oktober 2009

Høring om forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 23. september 2009

Udkast til ny ændring af habitatbekendtgørelsen - marine udpegninger
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 21. august 2009

Forslag til landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 10. august 2009

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber samt ændring af vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 6. august 2009

Udkast til ny bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 4. august 2009

Udkast til ny bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv. 
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 4. august 2009

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 30. juni 2009

Vedlejning om Enkeltbetaling - februar 2009
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Friskeri
Dato: 9. marts 2009

Udkast til Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 20. februar 2009

Udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 16. januar 2009