Høringssvar afgivet i 2016

Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering
af vilkår for kvægundtagelsesbrug)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: 10. december 2016


Høring – forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder (driftsloven)
Myndighed: 
NaturErhvervstyrelsen
D
ato: Den 5. december 2016

Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 23. november 2016 

Vejledning om direkte arealstøtte 2017 – grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 23. november 2016 

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug / Ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 14. november 2016

Ændring af bekendtgørelse nr. 847 af 27. juni 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Myndighed: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Dato: Den 1. november 2016

Udvidelse af jagttid for kortnæbbet gås – høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.

Myndighed: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
Dato: Den 25. oktober 2016

Høring af udkast til forslag om ny husdyrregulering
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 24. oktober 2016

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning - Modernisering af planloven - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet
Myndighed: Erhvervsstyrelsen

Dato: Den 17. oktober 2016

Forslag til Ministerrådets afgørelse om Den Europæiske Unions position til visse forslag, der er forelagt det 17. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES). Herunder forslag om jagttrofæer. 
Myndighed: Miljø- og fødevareministeriet
Dato: Den 22. august 2016

Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 10. august 2016

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen for 2017
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 25. juli 2016

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i 2016/2017
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 24. juni 2016

Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag
Myndighed:  NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 24. juni 2016


Udkast til bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor (erhvervsudviklingsordningen) 
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 21. juni 2016

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. og udstedelse af ny knivbekendtgørelse
Myndighed:  Justitsministeriet

Dato: Den 20. juni 2016


Udkast til bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
Myndighed: Naturstyrelsen 

Dato: Den 15. juni 2016

Høring af udkast til forvaltningsplan for skarv i Danmark 2016-2020
Myndighed: Naturstyrelsen 

Dato: Den 9. juni 2016

Høring af udkast til bekendtgørelsen om vildtskader
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 9. juni 2016

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen 

Dato: Den 12. maj 2016

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 29. april 2016

Udkast til bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 
Myndighed:  Naturstyrelsen
Dato: Den 15. april 2016

Udkast til bekendtgørelse om Arreskov Sø Vildtreservat
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 15. april 2016

Udkast til bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat
Myndighed: Naturstyrelsen

Dato: Den 15. april 2016

Udkast til bekendtgørelse om Rødsand Vildtreservat
Myndighed:  Naturstyrelsen
Dato: Den 15. april 2016

Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91477EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (våbendirektivet)
Myndighed: Justitsministeriet 
Dato: Den 5. april 2016

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne (hygiejnebekendtgørelsen)
Myndighed: Fødevarestyrelsen
Dato: Den 23. februar 2016

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
Myndighed: Fødevarestyrelsen
Dato: Den 23. februar 2016

Gødskningsbekendtgørelse for planperioden 2015/2016
Myndighed:  NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 22. februar 2016

Bekendtgørelse om vildtskader
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 19. februar 2016

Høring af berørte parter vedr. udkast til bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner
Myndighed:  Naturstyrelsen
Dato: Den 18. februar 2016

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrinde beplantning
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen

Dato: Den 12. februar 2016

Lov om knive og blankvåben mv.
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 19. januar 2016