Høringssvar afgivet i 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v.
Myndighed: Landbrugsstyrelsen 
Dato: Den 23. december 2019

 

Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 23. december 2019

 

Høring om udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen

Dato: Den 11. december 2019

Høring af udkast til Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen

Dato: Den 6. december 2019


Høring vedrørende høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2020 journalnummer
med bilag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. december 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter (Vådområdeordningen og Lavbundsordningen)
Myndighed:Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. december 2019

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med bilag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 4. december 2019

Høring over udpegningsgrundlag for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder 
med bilag udpegningsgrundlag
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 15. november 2019

Faglig høring af udkast til beskrivelse af P-effekt af virkemidler til brug for nyt fosforvirkemiddelkatalog
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 8. november 2019

Skriftlig høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. konventioner
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet 
Dato: Den 4. oktober 2019

Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn
Myndighed: Miljøstyrelsen 
Dato: Den 22. november 2019

Høringssvar til forslag til dyrvelfærdeslov
Myndighed:Fødevarestyrelsen
Dato: Den 30. september 2019

Høringssvar til miljøtilstand.nu
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 30. september 2019

Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 21. juni 2019

Høring af forslag til forvaltningsplaner for biodiversitetsskov
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 26. maj 2019

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 16. maj 2019 

Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planteperioden
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 15. maj 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 8. april 2019

Høring over bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning Authority
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 29. marts 2019

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv Authority
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. marts 2019

Høring af forslag til Fingerplan 2019 
Myndighed: Erhvervsstyrelsen
Dato: Den 21. marts 2019 

Høring over udkast til revideret Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 13. februar 2019


Høring om udkast til første del af Danmarks havstrategi II
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 21. februar 2019