Høringssvar afgivet i 2014


Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 31. december 2014

Direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 5. december 2014

Lov om ændring af dyreværnsloven
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato: 27. november 2014

Ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: 17. november 2014

Lov om Den Danske Naturfond
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: 20. oktober 2014

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 3. oktober 2014 

Ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven (styrkelse af vildtudbytteindberetningen mv.)
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 12. august 2014

Implementering af den Europæiske Unions forordninger om handel med sælprodukter
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 11. august 2014

Overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 6. august 2014 

Lov om anvendelse af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (landdistriktsfondsloven)
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 1. august 2014

Høring over tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 30. juli 2014

Høring over udkast til bekendtgørelse om randzoner
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 18. juli 2014

Høring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv.
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato: 6. juni 2014

Forvaltningsplan for ulv
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 26. maj 2014

Faktuelle fejl i Natura 2000 basisanalyserne
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 1. maj 2014

Det danske landdistriktsprogram 2014-2020
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 14. februar 2014

Fortsat samarbejde for at standse mårhundens spredning
Myndighed/afsender: Nordisk Råd
Dato: 7. februar 2014

Bekendtgørelsen om våben og ammunition, der må anvendes til jagt
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 31. januar 2014

Bekendtgørelse om vildtskader
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 17. januar 2014

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 17. januar 2014

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 12. januar 2014