Høringssvar afgivet i 2018

Høring over udkast til forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (gødskningsloven)
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 18. december 2018

Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering
af vilkår for kvægundtagelsesbrug)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 10. december 2018

Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie 2019 

Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 5. december 2018

Høring af udkast til vejledning om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer 2019
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 4. december 2018

Høring over vejledning om tilskud målrettet kvælstofregulering 2019
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 4. december 2018

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
Myndighed:Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 27. november 2018

Høring om bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås omkring Københavns Lufthavn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. november 2018

Høring af Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. november 2018

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (ændring af den nationale beskyttelse af minivådområder)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 9. november 2018

Høring om ændring af våbebekendtgørelsen
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 11. september 2018

Høring af udkast til bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 27. juli 2018

Høring i EU-miljøspecialudvalget vedr. engangsplast
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet 
Dato: Den 21. juni 2018

Høring I EU-miljøspecialudvalget vedr. beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerede vandfulge 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 21. juni 2018

Høring af udkast til bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle
Myndighede: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 11. juni 2018

Høring over udkast til lov om ændring af straffeloven (tildækningsforbud)
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 6. juni 2018

Høring af udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en invasiv liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 23. maj 2018

Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om tilskud til privat skovrejsning.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 22. maj 2018

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. 
Bilag, Regionale jagttider – Dåvildt
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 11. maj 2018

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader
Myndighed:Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 11. maj 2018

Høring af udkast til bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat
Myndighed: Miljøstyrelsen 
Dato: Den 2. maj 2018

Udkast til Forslag til Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 5. april 2018

Høring over udkast til lov om ændring af straffeloven (tildækningsforbud)
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 6. marts 2018

Høring over anbefalinger fra Ekspertpanelet vedrørende en fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 28. februar 2018

Høring over udkast til forslag til ændring af gødskningsloven og husdyrbrugloven
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 21. februar 2018

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv. for 2018
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 19. januar 2018

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen
Myndighed: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Dato: Den 8. januar 2018

Høring om forslag til justering af Natura-2000-områdernes grænser
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 3. januar 2018