Høringssvar afgivet i 2013


Statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende miljørapporter
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 23. december 2013

Høring om miljøvurdering af program vedr. Interreg-Øresund-Skagerrak
Myndighed: Erhvervstyrelsen
Dato: 19. december 2013

Lov om forbud mod hold af ræve
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato: 3. december 2013

Udkast til forsalg til lov om ændring af straffeloven, våbenloven, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv.
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 26. november 2013

Ny våbenbekendtgørelse, ny eksplosivbekendtgørelse og nyt våbencirkulære
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 22. oktober 2013

Forslag til lov om ændring af hundeloven - samt forslag til ændring af mark- og vejfredsloven
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 18. oktober 2013

EU forordning om invasive arter
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 14. oktober 2013

Udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenaa.
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 6. september 2013

Forslag til ændring af lov om mark- og vejfred og bilag til høringssvar
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 9. august 2013

Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 21. juni 2013

Spørgeskema om natur- og miljølovgivningen
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: 14. juni 2013

Bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 12. maj 2013

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 4. marts 2013

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 12. februar 2013

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv. og pleje af tilskadekommet vildt, Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter og Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 12. februar 2013

Forslag til ændring af miljømålsloven (forenkling af planprocessen af Natura 2000-planer mv.)
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 15. februar 2013

Forslag til lov om ændring af våbenloven og straffeloven (udførsel af skydevåben til civil brug til lande uden for EU)
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 18. januar 2013