Høringssvar afgivet i 2021

Høring over Supplerende  miljørapport over justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 25. november 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 5. november 2021 

Høring over strategisk miljøvurdering af forslag til den danske CAP-plan 2023-27
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. oktober 2021 

Høring over forslag til Danmarks første havplan - bekendtgørelse om Danmark havplan
Myndighed: Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen 
Dato: Den 30. september 2021 

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning (indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 28. september 2021 

Høring over 1. offentlighedsfase for den strategiske miljøvurdering af planen for Energiøen
Myndighed: Energistyrelsen, Center for vedvarende Energi/Energiø
Dato: Den 27. september 2021 

Høring af fredningsforslag vedr. Tempelkrog Nord
Myndighed: Fredningsnævnet for Østsjælland
Dato: Den 8. september 2021 

Høring om ny skarvforvaltningsplan
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 2. august 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af 
målrettede efterafgrøder i planperioden 2021/2022 

Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. juli 2021

Høring af forslag til ny forbudsperiode mod slåning på braklagte arealer (og markbræmmer) fra år 2023 (CAP2020)
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 24. juni 2021 

Høring om ændringer i bekendtgørelse om forsøg med buejagt
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 24. juni 2021
 

Høring om projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 23. juni 2021

Høring om projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 23. juni 2021

Høring om udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm. 
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 20. juni 2021

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 20. juni 2021

Høring vedr. ændringer i husdyrsgødningsbekendtgørelsen
Myndighed: Miljøministeriet, Bæredygtig produktion
Dato: Den 20. maj 2021

Høring af forslag til urørt skov, bestående af 9.000 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer
Myndighed: Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Dato: Den 30. april 2021

Høring af miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 2. april 2021

Høring over Energistyrelsens plan for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport
Myndighed: Energistyrelsen
Dato: Den 23. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 15. marts 2021

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021

Høring om Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021