Høringssvar afgivet i 2021

Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Justering af rammer for etablering af vedvarende energianlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte flydende solcelleanlæg)
Myndighed: Energistyrelsen
Dato: Den 14. december 2021 

Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 14. december 2021 

Høring over Supplerende  miljørapport over justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 25. november 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 5. november 2021 

Høring over strategisk miljøvurdering af forslag til den danske CAP-plan 2023-27
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. oktober 2021 

Høring over forslag til Danmarks første havplan - bekendtgørelse om Danmark havplan
Myndighed: Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen 
Dato: Den 30. september 2021 

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning (indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 28. september 2021 

Høring over 1. offentlighedsfase for den strategiske miljøvurdering af planen for Energiøen
Myndighed: Energistyrelsen, Center for vedvarende Energi/Energiø
Dato: Den 27. september 2021 

Høring af fredningsforslag vedr. Tempelkrog Nord
Myndighed: Fredningsnævnet for Østsjælland
Dato: Den 8. september 2021 

Høring om ny skarvforvaltningsplan
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 2. august 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af 
målrettede efterafgrøder i planperioden 2021/2022 

Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. juli 2021

Høring af forslag til ny forbudsperiode mod slåning på braklagte arealer (og markbræmmer) fra år 2023 (CAP2020)
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 24. juni 2021 

Høring om ændringer i bekendtgørelse om forsøg med buejagt
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 24. juni 2021
 

Høring om projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 23. juni 2021

Høring om projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Gribskov
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 23. juni 2021

Høring om udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm. 
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 20. juni 2021

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 20. juni 2021

Høring vedr. ændringer i husdyrsgødningsbekendtgørelsen
Myndighed: Miljøministeriet, Bæredygtig produktion
Dato: Den 20. maj 2021

Høring af forslag til urørt skov, bestående af 9.000 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer
Myndighed: Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Dato: Den 30. april 2021

Høring af miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 2. april 2021

Høring over Energistyrelsens plan for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport
Myndighed: Energistyrelsen
Dato: Den 23. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 15. marts 2021

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021

Høring om Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021