Høringssvar afgivet i 2015

Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer 2016
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 14. december 2015

Høring over udkast til bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 11. december 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2016
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 26. november 2015

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: Den 26. november 2015

Forslag til Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy i høring
Myndighed: Nationalpark Thy
Dato: Den 24. november 2015

Høring af udkast til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 6. november 2015

Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato 16. oktober 2015

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til særlige levesteder for bilag-IV arter
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 9. oktober 2015

Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen i høring
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 15. september 2015

Høring over forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurderinger. 
Myndighed: Naturstyrelsen. 
Dato: 5. juni 2015

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne.
Myndighed: Fødevarestyrelsen
Dato: 5. juni 2015

Efterafgrøder - udkast til ny bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 11. maj 2015

Forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 10. april 2015

Udkast til bekendtgørelse om ændring af våbenbekendtgørelsen og eksplosivstofbekendtgørelsen
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 11. marts 2015

Udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 30. januar 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 9. januar 2015