Høringssvar afgivet i 2024

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om jagttider på visse pattedyr og fugle m.v.
Myndighed: Miljøministeriet, Departementet
Dato: Den 1. maj 2024

Høring om forslag til Rådets afgørelse om, at man på vegne af EU fremsender forslag til ændringer i Bilag II og III under Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) mhp. møde i Den Stående Komité under konventionen. 
Myndighed: Miljøministeriet, Departementet
Dato: Den 18. marts 2024

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af Bandepakke IV)
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 7. marts 2024

Høring af forslag til 52 forvaltningsplaner for urørt skov på Naturstyrelsens arealer

Myndighed: Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Dato: Den 28. februar 2024

Høring over udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om Danmarks havplan
Myndighed: Erhvervsministeriet, Søfartsstyrelsen
Dato: Den 5. februar 2024

Høring over forslag til undtagelse for GLM 8 kravet 2024
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 1. februar 2024

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel og lov om jagt og vildtforvaltning.
Myndighed: Justitsministeriet, Politikontoret
Dato: Den 19. januar 2024

Høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2024/2025
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 18. januar 2024

Høring af forslag til udvælgelseskriterier for tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024

Høring over forslag til udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024

Høring over forslag til forordning om opdræt, registrering og omsætning af hunde og katte   
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024