OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2017

Beretning fra kredsmødet 2017

Kredsbestyrelsen og dirigenten (t.h.) sørgede for et velafviklet møde.

 

Nyt DJ-hovedbestyrelsesmedlem er valgt i kreds 7

På kredsmødet blev der valgt et nyt HB-medlem til DJ, en ny HB-suppleant samt en ny kredsformand. Desuden kom emner som strukturelle problemer i kredsen, skydebanekapacitet og Danmarks Jægerforbunds medlemssystem på bordet.

Tekst og fotos Carsten Dahl-Hansen

170 deltagere fra 42 jagtforeninger mødte op i Borup Multihallen søndag den 5. marts. Kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng bød velkommen, og efter valg af dirigent (Phillipp Quedens) samt andre formaliteter gav hun ordet til Max Elbæk, afgående hovedbestyrelsesmedlem i DJ.

Hurtigt måtte en bevæget Elbæk dog opgive at gennemføre sin tale og lod i stedet kredsformanden læse den op. Talen sluttede med en tak for den tillid, som Max Elbæk altid havde mødt i kredsen, og forsamlingen kvitterede med klapsalver for Elbæks arbejde.

Kredsformandens beretning

Kort efter kom kredsformandens beretning. – Kreds 7 er stor og har både geografiske og kulturelle forskelle; dét skaber udfordringer og problematikker. Det kører heller ikke lige godt i alle jægerrådene, så vi skal have ryddet op, fastslog Marie-Louise Achton-Lyng.

– Med 32 jægerråd og 95 jagtforeninger stikker kreds 7 også ud på mange måder i forhold til de andre syv kredse i DJ. Men for to år siden valgte DJ’s hovedbestyrelse at nedsætte et vedtægts- og organisationsudvalg, som består af alle kredsformænd, to jægerrådsformænd og DJ-næstformand Henrik Frost Rasmussen. Udvalget forstår at samarbejde og give plads til hinandens forskelligheder, og der er tid til uddybelse og forklaringer.

– Arbejdet i udvalget er altså meget positivt, og jeg opfordrer Henrik Frost til at sørge for endnu mere aktivitet, sagde kredsformanden, der også var godt tilfreds med DJ-hovedbestyrelsens udpegning af den manglende skydebanekapacitet i kreds 7 som et fokusområde.

– 42 % af alle dem, der går op til haglskydeprøver, gør det i kreds 7. Det giver et stort pres på banerne, så prøv at lægge prøverne og eventuelle forberedelsesdage på fornuftige tidspunkter i forhold til resten af banernes brugere, opfordrede Marie-Louise Achton-Lyng.

Koordinatorerne

Lidt efter kredsformandens beretning var der valg af ordførende fagkoordinatorer, og der var genvalg til alle, bortset fra at der blev indstillet en ny hundekoordinator, Kresten Henriksen, og en ny flugtskydningskoordinator, Torben Broløs.

Flere af fagkoordinatorerne ønskede at få ordet. Her er et udpluk af dem og det, de sagde:

Jagthornskoordinator Torben Clausen ønskede, at der bliver lavet en instruktøruddannelse. Desuden takkede han de frivillige for deres arbejde i forbindelse med duelighedsprøverne.

Flugtskydningskoordinatoren var ikke til stede, så i stedet fortalte kredsformand Marie-Louise Achton-Lyng spøgende, at kreds 7 havde vundet ”det sædvanlige” i 2016. Desuden forklarede hun, at to (7,2 og 7,3) af kredsens tre kvalifikationsskydninger er slået sammen til én.

Strand- og havjagtkoordinator Arne Holten oplyste, at han af nyjægere ofte spørges om, hvor de må jage, og hvor de kan låne en pram. Det sidste opfordrede han jagtforeningerne til at meddele ham, så han fremover kan fortælle dette videre Desuden indskærpede han vigtigheden af at have sikkerhedsgrej med til søs, og at der er nyudviklet en app, hvor man kun behøver trykke én gang for at kunne fortælle præcis, hvor man er.

Webkoordinator Berit Valentin orienterede om, at der er blevet lagt et årshjul ind på kreds 7’s hjemmeside, hvor man kan se planlagte aktiviteter. Årshjulet vil løbende blive opdateret og kan ses her http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/aktivitetskalender-kreds-7/

Foredrag, DJ og hæder

Fra Odense Universitetshospital – nærmere bestemt Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner – var der besøg af de to læger Nanna Skaarup Andersen og Bo Bødker Jensen. Førstnævnte holdt et interessant foredrag om flåtoverførte sygdommes udbredelse i Danmark suppleret med tankevækkende kort. Nanna Skaarup fortalte, at man på det førnævnte kliniske center har gang i et projekt, og at man gerne vil vide, hvad der er at finde af sygdomme i blodet på mennesker, der færdes meget i naturen. Derfor ville hun og kollegaen gerne tage blodprøver af så mange af kredsmødets deltagere som muligt og have udfyldt et spørgeskema. Mange af kredsens jægere deltog beredvilligt i undersøgelsen.

Derefter kom DJ’s formand, Claus Lind Christensen, på banen og fortalte om bl.a. forhandlingerne om de nye jagttider, det nye udsætningsforlig og DJ’s fremtidige strategi.

Michael Stevns, DJ’s direktør, orienterede bl.a. om forbundets økonomi samt det nye Jagtens Hus og udgifterne til samme.

Så blev Gitte Poulsen og Thomas Poulsen kaldt op på scenen, hvor de hver især fik både DJ’s aktivitetstegn og forbundets nye jubilæumskaraffel for en stor og flot indsats – der undertiden har strukket sig over tre dage ad gangen – for kredsens buejægere.

Der var en velfortjent hyldest til Gitte Poulsen og Thomas Poulsen fra Marie-Louise Achton-Lyng og kreds 7

Der var en velfortjent hyldest til Gitte Poulsen og Thomas Poulsen fra Marie-Louise Achton-Lyng og kreds 7

Bestyrelsesmedlem og kasserer i kredsen, Poul Olesen, har efter et langt og fint arbejde valgt at stoppe som kasserer og fik som en fortjent erkendtlighed DJ’s bronzenål og forbundets nye karaffel.

Til sidst blev det afgående DJ-hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk hædret med DJ’s sølvnål og forbundets jubilæumskaraffel – og masser af klapsalver ligesom de tre andre modtagere af hædersbevisninger.

Valg til DJ og kredsen

På kredsmødet skulle der være forskellige valg, bl.a. af et nyt DJ-hovedbestyrelsesmedlem. En stribe jægerråd havde peget på kredsformanden, mens nogle havde peget på næstformanden, Torben Clausen. Sidstnævnte var beæret, men ønskede ikke et kampvalg.

Dermed var Marie-Louise Achton-Lyng valgt til DJ’s hovedbestyrelse; i øvrigt som den yngste nogensinde. Det er kun anden gang i forbundets historie, en kvinde vælges ind (den første, Kirsten Skovsby, kom også fra kreds 7).

Dermed skulle der også vælges en ny kredsformand, og uden modkandidat blev Ole Jervin fra kredsbestyrelsen valgt.

Der skulle også findes en ny HB-suppleant (tidligere var det Achton-Lyng). Et kampvalg mellem den nye kredsformand, Ole Jervin, Berit Valentin fra kredsbestyrelsen og kredsens næstformand, Torben Clausen, resulterede i, at sidstnævnte blev valgt.

Fra venstre ses den nye formand for kreds 7, Ole Jervin, kredsens nye DJ-hovedbestyrelsesmedlem, Marie-Louise Achton-Lyng, kredsens afgående DJ-hovedbestyrelsesmedlem, Max Elbæk, samt kreds 7’s nye suppleant til hovedbestyrelsen i DJ, Torben Clausen.

Der var ikke indkommet forslag, men adskillige tilhørere var på talerstolen for at give deres mening til kende, bl.a. var der kritik af DJ’s medlemssystem. Fra DJ’s formand, direktør og IT-ansvarlige lød svaret, at man allerede har godt fat i problemstillingerne, og at der løbende vil blive informeret om løsningerne.

Til sidst kunne Marie-Louise Achton-Lyng takke for god ro og orden og afslutte kredsmødet.

 

Kredsens nye HB-medlem, Marie-Louise Achton-Lyng, formår at engagere og uddelegere: Hendes søn, Frederik, solgte hele dagen harer og nøgleringe for Jægernes Naturfond til mange interesserede kredsmødedeltagere.