Offentliggjort den: 25. marts 2024

Gør som Rasmus – plant for vildtet

Har du et hjørne til biotopforbedrende plantning? Så er der gode muligheder for at få tilskud til plantning, f.eks. via Plant for Vildtet-ordningen. Ansøgningsfristerne er 30. april til efterårsplantning og 31. oktober til forårsplantning.

Tekst og Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Rasmus Ahlmann Nielsen og hans hustru Maibritt ønskede luft omkring sig og højt til himlen, og ikke mindst ønskede Rasmus muligheden for gode jagt- og naturoplevelser. Drømmen gik i opfyldelse, da de nytårsaften 2018 overtog Bjergbo med ca. 38 ha fortrinsvis dyrkede landbrugsarealer med enkelte levende hegn, en sø og en mindre bevoksning. Rasmus har en stor skabertrang og gik hurtigt i gang med at pleje de eksisterende levende hegn, som trængte alvorligt til tynding.

- Det er et vigtigt element i vildtplejen og sikrer at hegnene forbliver tætte i bunden, siger Rasmus, der også har anlagt flerårige vildtstriber i forbindelse med eksisterende landskabselementer.

Det blev aftalt som en betingelse i den nuværende forpagters lejekontrakt, at der skulle afsættes arealer til vildtet, som i øvrigt kan opnå landbrugsstøtte, hvis de f.eks. anmeldes som småbiotoper, der må være optil 1 ha. Det gælder også arealer som tilplantes. Hvis du vil vide mere, kan du læse DJ's faktaark om natur- og vildtpleje her.

(Artiklen fortsætter under billedet)

I foråret 2021 var Rasmus og Maibritt klar med endnu et projekt, hvor de efter ansøgning om planter fra ”Plant for vildtet” i oktober 2020 tilplantede 7000 m2 med ca. 90 pct. buske og en meget stor variation af arter. Rasmus, der er uddannet skov- og landskabsingeniør og vildtforvalter, pointerer, at de fleste kommer til at plante alt for mange træer i deres vildtplantning, og at de glemmer buskene, som giver læ, dækning, blomster og føde til vildtet. Målet er at skabe en beplantning i mandshøjde, som har en lang blomstring og mange frugter og bær, samt indeholder nogle soleksponerede partier, fordi der er anlagt et bredt men snoet spor i beplantningen.

- Her skal man huske at lave rigtig god plads inden man planter, for planterne bliver jo hurtigt store, siger Rasmus.

Rasmus har bevidst valgt at plante buske, f.eks. hunderose, blågrøn rose, klitrose og halvbuske - f.eks. tjørn og mirabel - i grupper af 5-10 planter. På den måde kommer de enkelte arter mere til deres ret og den fremtidige pleje er nemmere at udføre rettidigt, pointerer han. Rasmus giver også det råd, at man skal plante på en afstand, der passer med de redskaber, man vil bruge til den mekaniske renholdelse i løbet af den første tid. Inden plantningen er arealet pløjet og harvet.

- Vi har fået de planter, vi ønskede, og det er en god kvalitet planter, siger Rasmus, der også pointerer, at ordningen er nem at søge i, og at det er dejligt u-bureaukratisk uden mange krav.

Næste projekt på ejendommen er et lavbundsprojekt, hvor ca. 15 ha af den lavest liggende jord vådgøres. Projektet bidrager både til at reducere udledningen af kvælstof og co2, hvilket ligger højt på samfundsdagsordenen, men for Maibritt og Rasmus bidrager det ikke mindst til at skabe netop den ramme, de ønsker sig for familiens tilværelse, på et sted med varieret natur, højt til himlen og ikke mindst gode jagt- og naturoplevelser.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan ansøger du om tilskud

Naturstyrelsen administrerer tre tilskudsordninger til plantning i det åbne land. Alle er finansieret af jagttegnsmidler og giver gode muligheder for at skabe små oaser for vildtet. Udover den ordinære Plant for Vildtet-ordning, som kan søges i hele landet, findes der to ordninger for henholdsvis birkemus og hasselmus, som kun kan søges i de kommuner, hvor der findes birke- og hasselmus. Disse to ordninger stiller krav om henholdsvis 80-95 pct. buske i plantningen, hvilket også kan anbefales i almindelige vildtplantninger.

Du skal være opmærksom på at der findes områder i Danmark hvor tilplantning er uønsket. Som lodsejer har du pligt til at tilplantningsområdet konfliktsøges hos kommunen forud for ansøgning til Plant for Vildtet.

Der ydes tilskud på 75 pct. af planteprisen, og tilskuddet er skattepligtigt. Der er i øjeblikket mulighed for tilskud til 39 forskellige træ- og buskarter, og der er ikke en øvre grænse for hvor mange planter, man kan søge. Afhængigt af antallet af ansøgere i den enkelte sæson, kan det dog eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt.

Du behøver ikke være ejer af arealet for at søge tilskud. Som f.eks. jagtlejer kan du også søge og få tilskud, mod at du som ansøger erklærer at ejeren er indforstået. Ansøgningsfristerne er 30. april til efterårsplantning og 31. oktober til forårsplantning. Ansøg om tilskud her.