OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2020

Positivt DJ-høringssvar vedr. EU's biodiversitets- og jord-til-bord strategi

Jægerforbundet har afgivet høringssvar i forbindelse med EU-kommissionens biodiversitets- og jord-til-bord strategi. Det sker efter en anmodning fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund er grundlæggende enige med EU-kommissionen. Naturen og biodiversiteten har også i Danmark behov for øjeblikkelig handling. Både sjældne men også mere almindelige arter er under pres i det danske landskab. Levesteder forsvinder eller forringes hastigt som følge af blandt andet intensiveret landbrugsdrift. Jægerforbundet er desuden særdeles positive over kommissionens krav om at reservere 10 pct. af landbrugsarealet til ikke produktive arealer. Dette vil sikre og bevare et minimum af naturindhold i landbrugslandet.

Det fremgår af det høringssvar, som jægerforbundet har afgivet i forbindelse med EU-kommissionens biodiversitets- og jord-til-bord strategi, begge hjemmehørende på Miljø- og Fødevareministeriets område. Med henblik på udarbejdelse af grundnotater til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, anmodede Ministeriet derfor jægerforbundet om et høringssvar. Svaret blev afgivet den 2. juni.

Strategierne, kort fortalt

EU-kommissionens jord-til-bord strategi er kernen i den såkaldte European Green Deal, som blev offentliggjort for nogle måneder siden. Strategien adresserer omfattende udfordringer ved bæredygtige fødevaresystemer og anerkender de uløselige forbindelser mellem sunde mennesker, sunde samfund og en sund planet. Strategien er også central på Kommissionens dagsorden i forhold til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling.

Biodiversitetsstrategien, som også er omfattet af jægerforbundets høringssvar, rummer mange forskellige aspekter. Bevarelse af biodiversitet har direkte potentielle økonomiske fordele for mange sektorer i økonomien. F.eks. vil det samlede benefit/cost-forhold for et effektivt, globalt program til bevarelse af den resterende vilde natur i hele verden estimeres til at være mindst 100 til 1. Naturkapitalinvesteringer, herunder genopretning af kulstofrige naturtyper og klimavenligt landbrug, anerkendes for at være blandt de fem vigtigste finanspolitiske genopretningspolitikker, der tilbyder høje økonomiske multiplikatorer og positive klimapåvirkninger. Det vil, ifølge strategien, være vigtigt for EU at udnytte dette potentiale for at sikre velstand, bæredygtighed og modstandsdygtighed i opsvinget.

Nødvendigt med klare, definerede mål

Danmarks Jægerforbund er positive overfor mere fredet og beskyttet natur i Danmark, men forudsætter, at udpegning og beskyttelse sker ud fra klare definerede mål. Både med udpegningen men også den efterfølgende forvaltning af de beskyttede områder.

Desuden mener jægerforbundet, at en prioritering af naturnær skovdrift er en god vej at gå. Men påpeger samtidigt, at der i skovrejsningsordninger, og skovloven bør tillades langt flere lysåbne arealer i skoven, samt mulighed for etablering af skov ved naturlig succession. Ligeledes bør der arbejdes for mere naturlig hydrologi i skovene. Udover højt indhold af biodiversitet vil naturnær skovdrift også understøtte en bæredygtig produktion af tømmer, som kan lagre kulstof i f.eks. bygninger og møbler.