OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. oktober 2021

Forsøg med buejagt gav usikre resultater

Forsøgsordningen med buejagt på de store hjortearter forlænges med et år. Årsagen er mangelfuldt datagrundlag, som til dels skyldes manglende indberetninger fra buejægerne. Det kommende år bliver afgørende for, om jagten på de store hjortearter eventuelt gøres permanent eller afsluttes.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Er det dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at skyde de store hjortearter kronhjort, dåhjort og sika med bue?

Det var spørgsmålet, da Miljøstyrelsen igangsatte et treårigt forsøg med jagt på de store hjortearter.

Nu er de tre år gået, og rapporten fra DCE Aarhus Universitet med titlen ’Effektiviteten af buejagt på de store arter af hjortevildt – viden, erfaringer og skitser til kontrollerede forsøg,’ er afleveret til Miljøstyrelsen.

I alt 140 stykker kron- og dåvildt er blevet skudt med bue og pil i Danmark fra 2018 til 2021 som led i en forsøgsordning.

Rapporten bygger dels på litteraturstudier, dels på jægernes egne indberetninger og på indberetninger til Schweiss Registeret, som råder over ca. 190 frivillige hundeførere med legitimation fra Naturstyrelsen til at eftersøge anskudt vildt. Og det er blandt andet et misforhold mellem buejægernes indberetninger og schweisshundeførernes indberetninger, der udgør det mangelfulde datamateriale. Læs rapportens side 16.

I Miljøstyrelsens pressemeddelelse lyder det:

Forskerne vurderer dog ikke, at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt til at drage endelige konklusioner om, hvor effektiv og egnet bue og pil er som jagtvåben til det store hjortevildt.

 I det kommende år vil Miljøstyrelsen derfor sammen med DCE gennemføre yderligere forsøg og undersøgelser, som kan sikre et tilstrækkeligt fagligt grundlag for en beslutning om fremtiden for denne jagtform.

 For at forbedre datagrundlaget yderligere vil Miljøstyrelsen desuden kontakte buejægerne i løbet af jagtsæsonen og minde dem om den indberetning, de som deltagere i forsøgsordningen har pligt til at lave.

Forsøgsordningen var oprindeligt treårigt, men er netop blevet forlænget med ét år frem til 31. august 2022.

Venlig, men bestemt opfordring
I Miljøstyrelsens brev til buejægerne, som blev afsendt i fredags, står blandt andet:

Miljøstyrelsen finder ingen anledning til at antage, at Schweiss Registerets tal er ukorrekte. Derfor vil vi indskærpe over for dig og alle andre buejægere, at skydning af store hjortearter med bue forudsætter, at der skal registreres korrekt med dato og detaljer. Vi opfordrer til, at du foretager registreringen med det samme, når du er kommet hjem fra jagt, så du ikke glemmer noget. Alle detaljer om den konkrete jagtlige situation vil være relevant for evalueringen. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at du beskriver skudtegn og reaktion på skuddet så grundigt som muligt.

Det er vigtigt, at indberetningerne tegner et retvisende billede af buejagten. Korrekte indberetninger er afgørende for buejagtens renommé og for beslutningsgrundlaget, når der til sin tid skal tages stilling til, om forsøgsordningen eventuelt skal erstattes af en permanent tilladelse til buejagt på stort hjortevildt.

Indberetning vedr. alle afskudte pile mod én af de tre hjortearter skal foretages digitalt til Miljøstyrelsen jævnfør §7, stk. 1 og 2 i Bekendtgørelse nr. 1715 af 20. august 2021 om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt.

Eller sagt på en anden og lidt kortere måde:

Det er nu op til de danske buejægere, om jagten på de store hjortearter eventuelt skal gøres permanent, eller om det hele skal ende den 31. august 2022.

- Vi har at gøre med en forsøgsordning, hvor buejægernes indberetninger er helt centrale for vurderingen af, om det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at nedlægge de store hjortearter med bue. Hvis datagrundlaget er for dårligt, kan jeg godt frygte, at buejagten på de store hjortearter bliver en kort parentes i vores jagthistorie. Jeg kan derfor kun opfordre til, at buejægere fra i dag af får indberettet ALT, hvad der skydes, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Jægerforbundet vil efter efterårsferien tage kontakt til Miljøstyrelsen for at sikre, at systemerne til indberetningen samt diverse procedurer desangående fungerer efter hensigten.