OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juli 2017

En ildsjæl byder indenfor

Landmand Tonny Lønne er en ildsjæl udover det sædvanlige. Han brænder for at bevare og forbedre hønsejagten samt markvildtets levesteder både på egne og lejede arealer, som er beliggende med udsigt over Vadehavet og øerne Sild og Rømø, ved Ballum i det sydvestlige hjørne af Jylland. Et område der huser en særdeles stærk agerhønsebestand.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen

Tonny er meget aktiv både som terrænleder, - og deltager ved markprøver hvor hjertet banker særligt for den korthårede hønsehund. Derudover tager Tonny sagen i egen hånd og arrangerer køkkenbordsmøder hjemme i Lenes køkken, når der er emner han finder interessante. Jeg har med stor fornøjelse deltaget i et par stykker af dem, både som indlægsholder og tilhører. Emnerne har kredset omkring Tonnys store passion, markvildt og terrænpleje i samspil med det effektive landbrug Tonny driver. Netop et af disse køkkenbordsmøder var stærkt medvirkende til opstart af Ballum Markvildtlav i regi af Ballum jagtforening.

I foråret tog Tonny initiativ til at udlægge 6000 m2 som demoparcel med et bredt udvalg af DLF`s frøblandinger i samarbejde med DLF, Ballum Jagtforening og Danmarks Jægerforbund. Frøblandingerne er sået i forskellige udsædsmængder, så det er muligt at se hvor lidt der skal til, afhængigt af hvilket formål man har med vildtstriben. Planen er at demoparcellerne skal blive liggende i mindst 2 år, så det er muligt at følge deres udvikling.

Så hvis din vej kommer forbi Vadehavssmedjen på adressen Bunti 18, 6261 Bredebro er du velkommen til at tage et kig på demoparcellerne. 

Foto: Jakob Bergmann Nielsen

I forbindelse med udlægning af demoparcellerne blev det aftalt at gennemføre et par markvandringer. Den første løb af stablen den 27. juni hvor jeg havde fornøjelsen af at guide 52 deltagere gennem aftenens program. Netop tidspunktet omkring Sankt Hans blev valgt fordi det er i denne tid agerhønsekyllingerne klækkes, hvilket betyder at det er ekstremt vigtigt at vildtblandinger der skal fungere som kyllingebiotop, også er i stand til at yde den fornødne mængde af insekter, til at sikre kyllingernes overlevelse.

På denne markvandring havde Tonny også givet os mulighed for at se nogle vildtstriber, der var udlagt i foråret 2016. Deltagerne kunne ved selvsyn konstatere, at der var markant flere fødeemner i form af jordløbende insekter, som kyllingerne kan få glæde af i de lidt ældre vildtstriber. Derfor er det et godt råd, at sørge for der er en vis kontinuitet i de vildtstriber man etablerer. Det vil sige at man bør undlade at omlægge hele vildtstriben det samme år, hvormed det sikres at langt flere insekter overvintrer, og kan sprede sig til den nyetablerede del af vildtstriben.

Ligeledes har Tonny etableret striber eller arealer med blandingen ”insektvold og redeskjul”, som består af tuedannende græsser, i forbindelse med de fleste vildtstriber på ejendommen. Meningen er at denne blanding skal blive liggende i mange år. Dermed sikres netop kontinuitet og overvintring for insekter, som så kan sprede sig ud i de pollen og nektarrige vildtstriber der ligger i umiddelbar forbindelse hermed.

Foto: Jakob Bergmann Nielsen

At vildtpleje og effektiv landbrugsdrift kan gå hånd i hånd, er en selvfølgelighed der arbejdes med på Tonnys ejendom. Senest er der kommet fokus på at skære urentable hjørner og kiler fra i markerne, således der fremadrettet kun bør dyrkes på arealer, hvor der kan hentes et udbytte, der som minimum kan dække omkostningerne med at drive dem. De arealer der så ikke er rentable til normal drift, kan i stedet bruges til at opfylde kravene om MFO arealer og pligtige efterafgrøder via blomsterbrak og slåningsbrak med indlagte vildtstriber. 

Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Terrænplejen hos Tonny handler ikke kun om såning af forskellige vildt- og bivenlige blandinger. En af Tonnys mærkesager er at han aldrig nedvisner stubmarker eller efterafgrøder om efteråret. Han venter derimod til om foråret, hvor han uden problemer opnår den ønskede effekt af nedvisningen, desuden er der den åbenlyse sidegevinst at markvildtet og råvildtet har langt bedre muligheder for at finde føde og dækning hen over vinteren på Tonnys marker.

Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Det er altid en fornøjelse at arbejde og udveksle erfaringer med mennesker som er passionerede i det de gør. Derfor skal der lyde en stor tak til Tonny for hans engagement og virkelyst til glæde for mange, og markvildtet i særdeleshed.

Foto: Jakob Bergmann Nielsen