OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. juni 2023

VFR: Forlig for fremtidens udsætning

Vildtforvaltningsrådet er enige om en indstilling til miljøministeren om fremtidens udsætning af gråænder, fasaner og agerhøns. DJ-formand kalder forliget en sejr for naturen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

I Danmark er der en lang tradition for at udsætte fasaner, agerhøns og gråænder til at supplere bestanden af vilde fugle. Denne udsætning af fugle til jagt har i årevis været genstand for debat blandt jægere, i naturkredse og i samfundet generelt.

Også politisk debatteres udsætning, og her er der nu lavet en indstilling om fremtidens udsætning fra Vildtforvaltningsrådet (VFR) til miljøminister Magnus Heunicke. Til syvende og sidst er det nemlig ham, der skal træffe endelig afgørelse i sagen. Anbefalingen lyder bl.a. på en udfasning af udsætning af gråænder over en femårig periode, lovpligtig uddannelse til udsættere af fasaner og agerhøns samt krav om biotopforbedrende tiltag ud fra et mål om at levere mere natur

Indstillingen er udarbejdet af en udsætningsgruppe under Vildtforvaltningsrådet.

- Med det her forlig har vi nået det vigtigste mål for jægerforbundets politik for området – nemlig at fremtidens udsætning skal være med til at skabe endnu mere natur. Det får vi nu, og det er en sejr for både os og naturen. Og så må vi erkende, at udsætning af gråænder ikke er realistisk på sigt. Måden, jægerne gør tingene på i dag, har ikke fremtiden for sig, og derfor er der brug for at forandre praksis. Det er der flere årsager til, og det handler ikke kun om manglende indberetninger og sjusk med regler, men f.eks. også om fugleinfluenza, konstaterer Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

Fem gange for mange gråænder udsat

Da DCE (Aarhus Universitet) for et par år siden fremlagde en rapport, der beviste, at danske jægere havde sat mere end fem gange så mange gråænder ud som oplyst til myndighederne, var det medårsag til, at Vildtforvaltningsrådet (VFR) indsendte en splittet Indstilling til daværende miljøminister Lea Wermelin angående andeudsætningen. Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet anbefalede en udfasning af andeudsætningen, mens Landbrug & Fødevarer, Skovforeningen og Danmarks Jægerforbund anbefalede en fortsættelse.

I stedet for at træffe en beslutning for eller imod andeudsætning bad Lea Wermelin i et brev Vildtforvaltningsrådet om at gå tilbage på værkstedet finde for en langtidssikret model for en bæredygtig udsætning – ikke kun for ænder, men også for fasaner og agerhøns. Det arbejde ligger nu klar, efter at en udsætningsgruppe under VFR, bestående af Jægerforbundet, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet, er nået frem til en indstilling, der nu er sendt til miljøminister Magnus Heunicke.

Øget fokus på de vilde ænder

I udsætningegruppen er det ænder, der har giver de største udfordringer. Forliget er, at der fremadrettet fokuseres på de vilde ænder, og udsætning af gråænder til jagt udfases over 5 år.

I forligsteksten lægges der op til, at der udarbejdes en national ramme for, hvordan man bevarer og skaber flere og bedre levesteder for andefugle. Rammen skal sikre en ensartet administrationspraksis i alle kommuner i relation til naturbeskyttelsesloven, så f.eks. indsatsen med vedligeholdelse og anlæggelse af søer giver mest mulig naturværdi.

For at øge mængden af levesteder indstilles det også, at puljen fra jagttegnsmidler til etablering af søer opprioriteres, så der fremover allokeres 3 mio. kr. årligt i stedet for de nuværende 2 mio. kr.

- Her er det vigtigt, at jægerne udnytter udfasningsperioden fornuftigt og bruger tiden på at skabe flere og bedre levesteder for de vilde ænder. Det bliver et fokus for Danmarks Jægerforbund at hjælpe jægerne med denne indsats, da det på ingen måde er en indsats, der stopper efter 5 år. Vi skal kontinuerligt arbejde for bedre levesteder for de vilde fugle, hvis jagten skal bevares, siger Claus Lind Christensen.

Fremtidens fasaner og agerhøns

Mens gråænderne står til udfasning, anbefaler forligsteksten en fortsættelse af udsætning af fasaner og agerhøns, hvor forligsperioden er defineret til 10 år. Udsætningsgruppen har arbejdet ud fra devisen om, at ”hvis man udsætter fasaner/agerhøns, skal man også levere mere natur”. Derfor er der nye krav, som først og fremmest skal sikre, at udsætningen altid foregår på en bæredygtig måde i form af f.eks. biotopforbedrende tiltag.

Desuden skal alle, der ønsker at udsætte, i fremtiden have gennemgået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus, som – afhængig af ejendommens størrelse – er af 1, 2 eller 3 dages varighed. Et andet væsentligt element er, at lodsejer fremover skal anmelde og/eller ansøge om lov til udsætning, via et nemt og enkelt net-baseret system i Miljøstyrelsen via NemID, f.eks. som det kendes fra ansøgning om reguleringstilladelse hos Miljøstyrelsen.

Et udtryk for god jægeradfærd

DJ-formand Claus Lind Christensen udtrykker store og positive forhåbninger for det fremtidige arbejde:

- Jeg er overbevist om, at jægerne er parate til at løfte denne opgave. Sammen skal vi flytte fokus fra udsatte ænder og over til de vilde fugle. Vi skal fokusere på, hvordan vi hjælper de naturlige bestande bedst muligt? Og så handler det om at opgradere vores viden om udsætningens præmisser, om at tage de nødvendige kurser og blive knivskarpe. Det kræver en indsats, og det er på den måde vi møder fremtiden. Det er jo netop udtryk for god jægeradfærd, understreger han.

Nu er Vildtforvaltningsrådets indstilling afleveret til miljøministeren, og den endelige beslutning ligger hos ham.