OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2022

Tid til aktivering af puljemidler

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 22: Efter coronatiden er det blevet tid til at igangsætte nye, egenfinansierede aktiviteter i Danmarks Jægerforbund. Midlerne – 3,8 mio. – hentes fra jægerforbundets egenkapital og gives på den måde tilbage til jægerne.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Brixen

Efter de hårde nedlukninger under coronaen er det blevet tid til at aktivere midler i de puljer, som Danmarks Jægerforbund råder over. Vi er inde i en tid med fortsat medlemsfremgang og stigende aktiviteter rundt omkring i landet, og under direktør Karen Friis’ budgetfremlægning på årets repræsentantskabsmøde i Vingsted centret, lørdag den 18. juni, kunne hun præsentere fire nye tiltag, som finansieres via puljemidler fra egenkapitalen.

I budgettet for 2022, som viser et planlagt underskud på -4.562.164 kr., er langt størstedelen af beløbet – nemlig 3.809.000 kr. – øremærket de fire egenfinansierede projekter, som er sat i gang i indeværende år. Det drejer sig om følgende:

Underskud er ikke et problem

Det har været praksis gennem flere år, at organisationen genererer et årligt overskud på cirka 1 million kr., som kan tilføjes egenkapitalen. Dette fraviges bevidst i år i form af det planlagte budgetunderskud, hvilket da heller ikke er noget problem. Jægerforbundets egenkapital på 57 mio. er sund og består af flere dele – én del, der ikke kan røres, og som udgør kernekapitalen til almindelig sikkerhed. Dernæst kommer den kapital, som skal kanaliseres tilbage til medlemmerne – og det er herfra, pengene hentes. De fire projekter er netop eksempler på tiltag, som kommer jagten og jægerne til gode.

Endelig er der DJ Administration, som i år har genereret et overskud på 781.140, og som budgetteres med et overskud på 800.000 i form af indbetalt husleje.

Fastfrosset kontingent koster

På sidste års repræsentantskabsmøde valgte de delegerede at stemme imod en kontingentstigning, svarende til inflationen. Det betyder stigende omkostninger og dalende indtægter, idet en ikke uvæsentlig del af Danmarks Jægerforbunds indtægter hentes fra kontingenter. Da inflationen i 2021 var meget lav, så var tabet til at overse, men fremadrettet kan sådanne beslutninger betyde en hurtig udhuling af jægerforbundets økonomi, da inflationsbilledet nu er ændret markant.

Hvis omkostningerne til de fire projekter ikke havde været der, ville jægerforbundet således komme ud af regnskabsåret med et underskud på cirka 750.000 kr., og tillægger man det budgetterede resultat fra DJ Administration, så giver det et positivt resultat på cirka 50.000 kr. Det er den samlede sum af de fire projekter og den udeblevne kontingentstigning, der i alt bliver til det budgetterede underskud på -4.562.164 kr. i 2022.

Vi skal ikke miste momentum

Økonomichef, Jens Kjær, er flere gange blevet spurgt om, hvorfor jægerforbundet ikke sparer i en tid, hvor inflationen buldrer afsted.

- Svaret er, at vi er inde i en god periode hvor medlemstallet går op, blandt andet på grund af de mange kursister, der kommer til via jagtprøven.dk, der jo er finansieret gennem puljerne. Vi er konstant på jagt efter besparelser, men hvis vi sparer mere end hvad der er fornuftigt, så mister vi momentum, og prisen for at sætte i gang igen kan meget vel blive dyrere, forklarer økonomichefen.