OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. juni 2022

FAQ – bly i riffelammunition

Vi har herunder samlet en liste over de oftest stillede spørgsmål vedr. udfasning af bly i riffelammunition.

For hvilke riffeltyper gælder forbuddet?

Forbuddet kommer indledningsvis kun til at omfatte riffelammunition med centraltænding og kun i forbindelse med jagt. Salonriffelammunition og skydning på godkendte skydebaner vil ikke være omfattet af dette forbud.

Hvornår gælder forbuddet fra?

Det endelige forbud træder i kraft den 1. april 2024, men allerede fra 1. juli 2022 vil der være et særskilt sæt regler for blyfrit centraltændt riffelammunition. 

Du kan altså bruge din gamle blyholdige ammunition til jagt frem til den 31.3.2024. Efter denne dato kan du ikke længere anvende blyholdig centraltændt riffelammunition til jagt.

Hvorfor er bly giftig?

Bly har mange skadelige egenskaber. Den mest centrale er, at bly kan erstatte calcium. Det er en af grundene til, at bly typisk oplagres i kalkholdigt væv, fx knogler og tænder. Men calcium spiller også en nøglerolle i nervefunktionerne, og det er især her, bly er skadelig. Bly påvirker centralnervesystemet, organfunktioner, produktivitet og andre vigtige livsfunktioner.

Hvad er de nye krav?

  1. For klasse 1 vildt ændres kravene til kuglediameter mindst 6 mm (. 236') og anslagsenergi E100 mindst 2000 J
  2. For klasse 2 vildt ændres kravene til kuglediameter mindst 5,5 mm (. 217') og anslagsenergi E100 mindst 800 J
  3. Sæler flyttes fra klasse 1 til klasse 2 vildt
  4. I jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af klasse 1 og klasse 2 vildt, jf. bilag 1, skal projektilet være ekspanderende eller fragmenterende (tidligere skulle det være ekspanderende).

Er der eksempler på, at mennesker er blevet forgiftet?

Vi ved, at bly fra jagtammunition bidrager til blybelastningen af mennesker. Men der er kun få eksempler på akut forgiftning, fordi mennesker generelt ikke spiser ret meget vildt kød. For udsatte grupper, dvs. først og fremmest børn, gravide og kvinder i den fødedygtige alder er risikoen betydelig. Disse grupper anbefales slet ikke at spise vildt nedlagt med blyammunition. Før var der fastsat grænseværdier for, hvor meget bly, man sikkert kan indtage. I dag anbefaler eksperter og europæiske myndigheder en grænse på nul.

Er bly giftig for alle dyr?

Ja. Påvirkningen af bly i de fysiologiske processer er den samme hos alle. Nogle kan være mere sårbare end andre.

Hvordan påvirkes vilde dyr?

Det er især ådselædere og prædatorer, der får adgang til rester af skudte dyr, der er udsat. Undersøgelser fra landene omkring os viser, at en af de største dødelighedsfaktorer blandt de store ørne er er forgiftning fra bly fra jagtammunition. Ud over selve dødeligheden påvirker forgiftningen mange dyr i form af subletale påvirkninger, herunder ændret adfærd og større risiko for ulykker – fx fugle, der flyver ind i elledninger. En dansk undersøgelse fra 2019 viste ikke kritiske niveauer. Men ådselæderne havde størst indhold. Det mindre niveau i Danmark kan skyldes vores udfasning af blyhagl for mange år siden.

Er alternativerne ikke også giftige?

Alle relevante ammunitionsmaterialer er tungmetaller i en eller anden form, og de fleste tungmetaller har et potentiale for at være giftige. Kobber er det primære alternative metal, men i modsætning til bly er det et mikronæringsstof, som vi ikke kan undvære. Men det betyder ikke, at store mængder ikke kan være giftige. Den stor fordel ved kobberkugler er, at de ikke fragmenter så voldsomt som blykugler. Dermed afsætter de næsten ingen restmetal i byttet. Der er en række undersøgelser, der viser, at de kendte blyfri kugler ikke udgør nogen forgiftningsrisiko for hverken mennesker eller vildt dyr.

Kan dette besluttes af ministeren eller skal Folketinget ind over?

Dette er et juridisk spørgsmål. Men brugen af haglpatroner med bly har siden 1996 været reguleret igennem bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., og her er vores vurdering, at riffelammunitionen kan sidestilles. Når det gælder besiddelse og salg, som også er reguleret for blyhagl og her under våbenloven, er der i ikke i første omgang lagt op til et indgreb for riffelpatroner.

Er blyfri ammunition mindre effektiv en blyammunition?

Der findes en meget bred vifte af både blyammunition og blyfri ammunition. Begge dele er fremstillet til mange forskellige anvendelser. Derfor kan man ikke sammenligne bare på basis af materialet. Både norske, tyske og danske undersøgelser har vist, at blyfri ammunition i den kategori, der anvendes til almindelig riffeljagt på danske hjortevildtarter, er lige så effektiv som blyammunition. Når det gælder de små kalibre, fx .22LR, forestår der stadig et udviklingsarbejde. Men der er produkter på markedet, og alle erfaringer siger, at når der kommer en efterspørgsel, så vil der også dukke effektive produkter op.

Er blyfri ammunition lige så præcis som blyholdig ammunition?

Ja, i de fleste kalibre. Men for ældre rifler i små kalibre (<6 mm) og med lav stigning i riffelgangen kan der være problemer med præcision. Det kan kræve en udskiftning af piben. I forhold til præcision er det i øvrigt vigtigt hyppigt at rengøre riffelgang for aflejret metal.

Er blyfri ammunition lige så sikker som blyammunition?

Mange har fokus på, at solide riffelprojektiler dels kan have større restvægt og dels kan have en større tendens at prelle af (rikochettere) fra hårde overflader. Men tyske undersøgelser viser, at det heller ikke her er projektilmaterialet men i højere grad konstruktionen, der er afgørende. Blandt erfarne jægere er der enighed om, at et sikkert skud med bly er et sikkert skud med blyfri. Sikkerheden afhænger af jægeradfærd og frem for alt kuglefang. Det er nok de færreste, der vil gå på kompromis med skudvinkler og kuglefang alene fordi de anvender en bestemt type ammunition.

Kan man overhovedet købe blyfri riffelammunition?

Ja, langt de fleste jagtforretninger har et bredt udsnit af blyfri ammunition i de gængse kalibre. Prisen på fabriksladet blyammunition ligger for nogle projektiltyper højere end for tilsvarende blytyper, for andre på samme niveau. Løse projektiler ligger på ca. samme niveau.

Gælder forbuddet også træning og konkurrenceskydning?

Nej, blyholdig riffelammunition forbydes ikke til brug på skydebaner, sådan som det er tilfældet med blyhagl. Forskellen er her, at de blyprojektiler, der skydes ind i volde på skydebaner i princippet kan genindvindes og i øvrigt ikke udgør nogen akut forgiftningskilde. Så der er mulighed for, at man kan bruge sit lager af blyammunition op på skydebanen. Men de fleste vil formentlig finde ud af, at blyfri ammunition er lige så godt.

Kan jeg bruge min nuværende riffel?

Ja, hvis den er i god stand og egnet til at skyde med blyammunition. Men for mindre kalibre, fx 6,5x55, kan det være vanskeligt at finde patroner, der lever op til nuværende vægt- og energikrav. Men når reglerne om anslagsenergi ændres, kommer 6,5x55 til at skyde ligeså godt og effektivt som i dag.

De nye regler har netop taget højde for dette, da kravene til kuglevægt er fjernet, så der fremadrettet udelukkende stilles krav om kuglediameter og anslagsenergi. Dette betyder at der kan anvendes mindre projektiler, såfremt den påkrævet anslagsenergi (E100) stadig opnås.

Kan jeg bruge alle blyfrie projektiler i min nuværende riffel?

De fleste producenter oplyser hvilken stigning, projektilet fungerer bedst ved. Stigning, eller på engelsk ’twist rate’, er et udtryk for riffelgangenes rotation i en riffelpibe, og det beskriver, hvor hurtigt et projektil roteres i en given pibe. Stigningen måles oftest i engelske tommer (1” = 2,54 cm) og beskrives f.eks. 1:10, hvis projektilet roteres én gang per 10 tommer, hvilket i det her tilfælde er det samme som én rotation per 25,4 cm.

Gør det overhovedet nogen forskel, at Danmark tager dette skridt?

Danmark har stigende bestande af de arter, vi jager med riffel, og en udfasning af bly vil være et fremskridt her i landet. Men en udvikling på dette område vil også have stor betydning udadtil. EU overvejer p.t. noget tilsvarende, og her vil Danmark kunne være et foregangsland, som vi har set det for blyhagl.

Hvornår besluttede Danmarks Jægerforbund, at blyet skulle fases ud?

På bestyrelsesmøde den 12.11.2015 blev følgende besluttet:

Danmarks Jægerforbund anerkender, at bly i riffelammunition udgør et potentielt miljømæssigt problem i forhold til spredning i naturen, samt et sundhedsproblem i vildtkød i træfområdet på dyr skudt med blyholdig riffelammunition.

Danmarks Jægerforbund vil arbejde på at understøtte, at der fortsat undersøges og udvikles alternative kugletyper til riffel der ikke indeholder bly.

Når der findes tilfredsstillende alternativer til blyholdig ammunition, bør blyholdig ammunition udfases over en rimelig periode.

Fire år senere besluttede en enig hovedbestyrelse på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2019 følgende:

Danmarks Jægerforbund ønsker at udfase bly i jagtammunition.

Derfor vil Danmarks Jægerforbund i samarbejde med relevante myndigheder arbejde for, at bly i riffelammunition til jagt udfases over en passende årrække. Danmarks Jægerforbund ønsker, at det fortsat skal være muligt at benytte bly i træningsammunition på skydebaner, da det her er en kontrolleret forureningskilde, der kan ryddes op i forhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt, at alternativerne til bly i jagtammunition lever op til følgende kriterier:

Sikkerhed for et effektivt drab af vildtet

Sikkerhed for, at vi erstatter bly med mere miljørigtigt materiale

Der er stadig en række udfordringer, som skal løses, inden bly i riffelammunition til jagt kan udfases. Udfordringerne er dog overvejende juridiske og drejer sig primært om kalibre på 6,5 mm og mindre.

Bekendtgørelsen i Jagtloven vedrørende ’våben og ammunition som må anvendes til jagt m.v.’ tager ikke højde for blyfri ammunition. Derfor vil en revision af bekendtgørelsens krav til anslagsenergi sikre en hurtig implementering af blyfri riffelammunition.

Læs den politiske målsætning her