OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. august 2020

Genstart af Markvildtindsatsen

Danmarks Jægerforbund har vundet Miljøstyrelsens udbud om Markvildtindsatsen. Dette blev en realitet midt i juli måned. Den næste fase i Markvildtindsatsen startes derfor op i løbet af august måned.

Tekst: Niels Søndergaard

Genopstarten af Markvildtindsatsen vil ske i samarbejde med de eksisterende markvildtlav, som stadig har lyst til, helhjertet og aktivt, at arbejde for at forbedre levesteder for markvildt og andre arter tilknyttet landbrugslandet. Der vil dog stadig også være mulighed for at opstarte nye markvildtlav, og Danmarks Jægerforbund har erfaringen fra de sidste 6 års indsats (2013- 2019) at trække på. Opstart af nye lav beror på interessetilkendegivelse fra lokale ildsjæle. Det er således vigtigt at interessen kommer fra lokale, og det er af overvejende betydning for succes, at lodsejerne bakker op om opstarten af nye lav.

Markvildtindsatsen vil på mange måde ligne sig selv, men der vil også være noget nyt. En af de leverancer, Miljøstyrelsen som noget nyt har lagt vægt på i denne nye fase af Markvildtindsatsen, er fokus på identifikation af urentable områder i dyrkningsfladen. Altså områder i dyrkningsfladen, store som små, hvor landmanden taber penge på driften af arealerne, og og hvor han med fordel kunne omlægge driften, således at disse områder kan bidrage til at forbedre levestederne i landbrugslandet.

Danmarks Jægerforbund vil derfor i markvildtindsatsen 2020- 2023 udvikle en vejledning, der gør landmænd i stand til at træffe bedre beslutninger om hvorvidt visse arealer kan have anden anvendelse end urentabel dyrkning af landbrugsafgrøder. Dette kunne for eksempel være at tjene som levested for bestøvere og markvildt. Danmarks Jægerforbund har aftalt at producere og udgive denne vejledning i samarbejde med SEGES, således at størst mulig faglighed og gennemslagskraft sikres i udgivelsen.

Noget af det velkendte fra markvildtindsatsen, nemlig tællingerne, bevares, om end i en tilpasset udgave. Tælling af agerhøns skal som sædvanligt udføres som transekttælling en gang om foråret, med det formål at få overblik over den ynglende bestand af agerhøns. Det betyder, at tællingen skal udføres ultimo marts eller primo april og ikke senere end 15/4, for at undgå at forstyrre parhønsene. Tælling af hare skal også udføres som transekttælling to gange om foråret, med det formål at få overblik over bestanden. Tællingerne udføres i perioden 1. marts -15. april. Som noget nyt skal der ikke længere tælles harer om efteråret. Det er et krav for at modtage rådgivning at der kontinuerligt leveres tælledata fra lavene.

I den nye fase indføres der krav om, at der indberettes hvilke tiltag der er gennemført hvert år, da der fra Miljøstyrelsen side er krav om en løbende effektvurdering. Sammen med indlevering af data, vil dette være krav som de enkelte markvildtlav skal opfylde, for at kunne vedblive med at modtage rådgivning og være en del af Markvildtindsatsen.


Ved spørgsmål, kontakt da jægerforbundets jagtfaglige chef Niels Søndergaard på mail: nis@jaegerne.dk