OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. marts 2019

Kredsmøde: Og formanden rejste sig - det afgørende øjeblik

Det årlige kredsmøde i Kreds 5 på Fyn bød på pæne tal fra året , der gik, samt en mulig opblødning på samarbejdsproblemer i kredsen.

Tekst: Nils Holger Ellekilde. Foto: Nils Holger Ellekilde

Efter et velgennemført, værdigt og godt kredsmøde den 7. marts i Midtfyns Fritidscenter var man nu kommet til punktet eventuelt. Det er ingen hemmelighed, at der i længere tid har været samarbejdsproblemer i kredsen, hvilket har afstedkommet, at årsmøderne i både Kerteminde og i Nyborg Jægerråd har været afholdt uden deltagelse af hverken kredsformanden eller vores hovedbestyrelsesmedlem. Og nu under eventuelt måtte det komme! Tillidsmændene fra Kerteminde og Nyborg havde ytret sig, og der blev ikke lagt skjul på utilfredsheden, og alle var enige om, at det her kunne simpelthen ikke blive ved med at gå.

Der var dødstille i salen, og alle så hen på kredsformand Ejgil Valdemar Jensen. Han rådførte sig ikke med nogen, tænkte lidt over sagen, og rejste sig så og meddelte, at han sammenkalder alle jagtforeningsformændene til et møde. Det var det afgørende øjeblik, den rigtige beslutning, og alle var tilfredse. Kredsformanden udøvede den myndighed, som forsamlingen havde tildelt ham i kraft af hans valg, de implicerede parter satte deres respekt for fællesskabet i Danmarks Jægerforbund højt, og alle kunne gå hjem med en god fornemmelse af, at fremtiden nok skulle blive god også i Kreds 5.

Ellers havde det været en god aften i Midtfyns Fritidscenter. Kredsformand Ejgil Valdemar Jensen takkede indledende medlemmerne i kredsbestyrelsen for god støtte og support. Dernæst så han tilbage på en række vel gennemførte jægerrådsmøder ved årets begyndelse, og det eneste, han var lidt ked af, var det lidt beskedne fremmøde nogle steder. Men man kunne også gøre tingene lidt anderledes: Slå nogle af møderne sammen, få et trækplaster med, holde dem en lørdag formiddag, spise sammen og holde kredsmøde om eftermiddagen. Mulighederne er mange. Eigil Valdemar Jensen modtager gerne forslag fra medlemmerne herom. Medlemstallet for Fyn er samlet set ganske svagt dalende, men de store jagtforeninger med mange spændende aktiviteter øger deres medlemstal lokalt. Ved vores haglskydeprøver havde vi på Fyn en beståelsesprocent på 59 pct. mod landsgennemsnittets 57,2 pct. Ved riffelprøverne var beståelsesprocenten hos os 74,9 pct. mod 76,5 pct. på landsbasis. 

Ejgil Valdemar Jensen så frem mod et år med mange ekstraordinære opgaver, herunder især Game Fair på Brahetrolleborg den første weekend i august. Han rettede en tak til koordinatorerne og medlemmerne af kredsbestyrelsen for deres arbejde, og han takkede især dem på ”borgen”, det vil sige Danmarks Jægerforbunds administration på Kalø, for medarbejdernes hurtighed og respons, når han henvendte sig.

Resten af kredsmødet fulgte den givne dagsorden, hvor formand Claus Lind Christensen orienterede om aktuelle ting fra Danmarks Jægerforbund, og jægerforbundets direktør, Michael Stevns, berettede om økonomien. Ejgil Valdemar Jensen blev genvalgt som kredsformand og som suppleant for vort hovedbestyrelsesmedlem Georg Guldberg Jensen, der i øvrigt havde meldt afbud på grund af sygdom. Som sidste punkt denne aften blev Flemming Sørensen, Horne, kaldt op og fik tildelt Danmarks Jægerforbunds bronzenål for det store arbejde, han har gjort for Danmarks Jægerforbund og for jagtens sag i øvrigt, gennem mange år.

Kredsformand Ejgil Valdemar Jensen lykønskede Flemming Sørensen fra Horne med tildelingen af Danmarks Jægerforbunds bronzenål.

Kredsformand Ejgil Valdemar Jensen lykønskede Flemming Sørensen fra Horne med tildelingen af Danmarks Jægerforbunds bronzenål.