OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. juni 2016

Markvildtprojektet i Naturpakken

Regeringen lancerede d. 20 maj sin ventede naturpakke.

Tekst: Thomas Iversen

Pakken indeholder seks hovedområder. Jægerforbundets interesse samler sig især om ”Det åbne land og landmanden som naturforvalter”, da der her lægges op til at yde støtte til markvildtprojektet.

Om markvildtsindsatsen står der følgende:

Der iværksættes en målrettet indsats for udvalgte arter i det åbne land, der vil medvirke til at skabe flere levesteder. En ny indsats rummer både indsatser for udvalgte arter og for en bredere vifte af dyr, fugle og insekter. Det kan fx være anlæg af vegetationsstriber og insektvolde i landbrugslandet, hvis formål primært er at fremme forholdende for forskellige arter, såvel sjældne, truede som jagtbare arter. Dette vil også fremme vildtbestanden i det åbne land. Indsatsen tilrettelægges ved et samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Der skal hermed lyde en stor ros til deltagerne i markvildtprojektet for det flotte arbejde. I gør en kæmpe indsats for vildtet i landbrugslandet!

Enklere regler for naturtiltag i landbruget og støtte til levende hegn Naturpakken indeholder også andre interessante elementer som potentielt kan gavne markvildtet. Der lægges blandt andet op til, at der etableres en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende hegn i det åbne land til gavn for vilde dyr og fugle.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer, læhegn med 3-7 rækker beplantning og ”trædesten”. Det er glædeligt, at beplantning i det åbne land prioriteres. Men skal der skabes bedre naturindhold, reelle levesteder for dyrelivet og mere biodiversitet i det åbne land kan det dog ikke stå alene. Det skal kombineres med udlægning af bræmmer, såsom udyrkede striber, vildtstriber og tætslåede græsspor. I mange tilfælde vil der være langt mere effektivt, at plante et enrækket levende hegn på det areal, der svarer til det, som et flerrækket hegn normalt plantes på. Danmarks Jægerforbund vil forsøge at få plads ved bordet når ordningen skal tilrettelægges, så vi sikrer at hensyn til markvildtet indtænkes.

Desuden lægges der op til enklere regler for naturtiltag i landbruget, så landbrugsstøtten ikke forhindrer den nødvendige synergi mellem landbrug og naturhensyn. Danmarks Jægerforbund vil også her forsøge at få plads ved forhandlingsbordet, så det bliver lettere og mere fordelagtigt at udføre natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.