OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. september 2016

Dagsorden til VFR-mødet i september

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 22. september på Sparsholt College i England. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanligt præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter. Mødet indeholder dagsordenspunkter om udsætning og jagttider – to emner, der er i fokus hos jægerne.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Udsætning
I forbindelse med evalueringen af udsætningsaftalen skal Vildtforvaltningsrådet drøfte principperne for det videre arbejde. Med andre ord skal den juridiske ramme for evalueringen fastlægges, ligesom det faglige grundlag for arbejdet skal præciseres. Gruppen, der skal arbejde videre med udsætningsaftalen, består af repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund. 

Læs mere om evalueringen af udsætningsaftalen her  

Jagttider
På mødet skal processen for revisionen af jagttiderne fastlægges. Denne skal være afsluttet på septembermødet i 2017 således, at ministeren kan få forelagt en indstilling fra rådet i god tid, inden en ny bekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2018. Som tidligere beskrevet har rådet fastlagt nye principper for fastsættelse af jagttider, som tages i anvendelse nu. Rådet skal desuden nedsætte en faglig arbejdsgruppe, der skal bistå rådet i arbejdet. 

Læs mere om jagttidsrevisionen  

Afrapportering fra kronvildthøring
Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen vil give rådet en tilbagemelding om reaktioner og kommentarer fra deltagere i høringen på Christiansborg i forhold til rådets indstilling til ministeren om den fremtidige kronvildtforvaltning.

 Danmarks Jægerforbund støtter som bekendt Vildtforvaltningsrådets indstilling på nær arealkravet.

 Læs mere om fremtidens hjorteforvaltning  

Odderprojekt
Danmarks Naturfredningsforening vil redegøre for forløb og konklusioner på odderprojektet, som blev indledt med udgangen af 2015. Projektet gik ud på at indfange oddere i Jylland og efterfølgende udsætte dem på Sjælland med det formål at afprøve en ”sikker” fældetype og at gennemføre forsøg med GPS-mærkning af oddere. 

Rottebekæmpelse
Dansk Skovforening har ønsket drøftelse af problemer med rotter. SVANA har iværksat en revision og høring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 

Danmarks Jægerforbund støtter naturligvis en effektiv bekæmpelse af rotter i Danmark, og kan det ske ved et reduceret brug af antikoagulanter, er det en positiv udvikling. 

Øget fokus på ikkejagtbare arter
På initiativ af DN drøftede rådet på junimødet i år spørgsmålet om, hvor vidt rådet fremover i højere grad skal rette fokus på forvaltning af beskyttede arter. Formanden konkluderede på dette møde, at det ligger inden for rammerne af rådets mandat også at beskæftige sig med andre arter end de jagtbare. På den baggrund har DN udarbejdet et oplæg, som præsenteres på mødet til drøftelse.
 

Af Lov om jagt og vildtforvaltnings § 2 fremgår det, at lovens regler om vildt gælder for pattedyr og fugle, herunder trækfugle, som er naturligt forekommende i den danske natur. Reglerne gælder også for pattedyr og fugle, som er udsat eller er undsluppet menneskelig varetægt, og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, medmindre de traditionelt betragtes som husdyr. 

Danmarks Jægerforbund vil naturligvis støtte indsamlingen af viden på arter, men selvfølgelig ud fra et prioriteret behov, der falder inden for ovenstående lovbestemte ramme.