OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Julemøde i Vildtforvaltnings-rådet gjorde klar til 2019

Den 13. december var der møde i Vildtforvaltningsrådet, og det blev et møde i forberedelsernes tegn. Emnerne på dagsordenen var bl.a. jagttider, jagtegnsmidler og arbejdet med ulv. De så alle frem mod 2019 – og så fik ministeren lejlighed til at møde Rådet.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Der var ingen julebag. Til gengæld kom miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen for at hilse på Vildtforvaltningsrådet på deres julemøde. Ministeren havde selv ønsket at møde Rådet, så der blev trykket hånd inden arbejdstøjet blev taget på.

Og arbejdstøjet bestod først og fremmest af de fremadskuende briller, da banen blev kridtet af til de vigtigste emner i begyndelse af 2019.

Her får du overblikket over de relevante emner, som Rådet havde på dagsordenen.

Rådets forretningsorden

Årsagen til, at ministeren havde ønsket at hilse på, var, at mødet var det første møde i det nye Vildtforvaltningsråd, der er nedsat for perioden 2018 – 2022. I praksis er der ikke ændret i rådets sammensætning, men forretningsordenen var på dagsordenen.

Emnet blev drøftet og næstformanden blev udpeget. Det fortsætter med at være Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer, der bestrider den post.

Jagttidsrevision

Den fire- og to-årige cyklus med evalueringer af jagttider ud fra Vildtforvaltningsrådets pricippapir blev godkendt, og når det endelige referat offentliggøres, vil vi gøre processen tilgængelig her på siden med en uddybende forklaring. Godkendelsen betyder, at der i 2020 skal foreligge en ny jagttidsbekendtgørelse, hvis evalueringen viser grund til at regulere i tiderne.

Første skridt i processen er, at der skal nedsættes en faglig arbejdsgruppe til at igangsætte arbejdet. Det blev der gjort, og formanden for gruppen bliver næstformanden i Vildtforvaltningsrådet.

Processen kræver, at evalueringerne af de enkelte arter synkroniseres. Danmarks Jægerforbund er derfor af den holdning, at det bør give mulighed for, at de hjortevildtgrupper, der har indstillinger i forhold til dåvildt, skal have mulighed for at komme med dem til denne omgang af evalueringer. Det vil ske via Den Nationale Hjortevildtgruppe.

I den kommende cyklus vil resultaterne fra det netop overståede møde i AEWA (MoP7) skulle indgå. Det samme gælder den evaluering af de såkaldte key concepts, der i øjeblikket foregår på EU-niveau. Læs mere om dem på vores side om, hvordan jagttider bliver til. Når evalueringen af key concepts foreligger, vil vi naturligvis skrive om det her på siden.

For Jægerforbundets vedkommende er det essentielt, at der i den kommende jagttidsevaluering bliver set på levestedsforberinger, da netop det punkt har stor indvirkning på vildtet, og kan have en mere positiv indvirkning på bestandene end at skrue på jagttider.

Anvendelse af jagttegnsmidler til naturforvaltningen

17 millioner kroner af de penge, som jægernes årligt betaler for deres jagttegn, altså jagttegnsmidlerne, er øremærket direkte til naturforvaltning. En længe ventet drøftelse af, hvordan denne del af midlerne fremadrettet skal anvendes var skemalagt til december-mødet her. Miljøstyrelsen var imidlertid ikke klar med den analyse, der skal ligge til grund for drøftelserne, så de blev udskudt.

Fra Danmarks Jægerforbunds side finder vi det skuffende, at det ikke var klart. Det er et område, der har betydning for finansloven i 2020, og drøftelserne skal til at i gang, så vi kan få den bedst mulige naturforvaltning for jægernes midler.

Arbejdet med Ulv

Tilbage i september vedtog Vildtforvaltningsrådet, at ulvegruppens kommissorium skal have en faglig profil. Det vil sige, at gruppen kommer til at bestå af fagpersoner fra organisationerne, som kan fremlægge forslag og anbefalinger for Rådet.

Det første punkt angående ulv, som Vildtforvaltningsrådet skal arbejde med, er en grundig drøftelse af en reel målsætning for arten. Den drøftelse er politisk, og derfor skal den altså ikke foregå i den faglige arbejdsgruppe, men i selve Rådet.

Invasive arter

Invasive arter har fyldt rigtig meget i medier og i – især den jagende del af – befolkningens bevidsthed i den forgangne periode.

Under dagsordenpunktet meddelelser, blev der givet en status på de invasive arter. Med beklagelse modtog jægerne beskeden om, at den fremtidige forvaltningsplan endnu ikke er færdig. Dette er den ikke på trods af, at der arbejdes intensivt med at få nye aftaler på plads i forhold til, hvordan mårhund, mink og vaskebjørn skal bekæmpes fremadrettet.

Danmarks Jægerforbund stillede sig på mødet meget kritisk over for den proces, der pågår, og vi er i nogle intense drøftelser med myndigheder og politikere for mulighederne i fremtiden.