OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. december 2018

Dagsorden til VFR-mødet i december

Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde torsdag den 13. december. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Igangsætning af revision af jagttider om to år

På VFR-møde i september blev det aftalt, at VFR ved mødet i december vil blive præsenteret for en procesplan for det videre arbejde frem mod den delvise revision om to år.

I forbindelse med den ordinære revision af bekendtgørelsen om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen) i 2018 besluttede Vildtforvaltningsrådet en samlet indstilling af jagttider under forudsætning, at jagttiderne på følgende arter blev evalueret efter to år:

Grågås, sædgås, taffeland, bjergand, tyrkerdue, kronhjort, kronspidshjort, kronhind, kronkalv, ræv og hare.

Når kronvildtet er sat på i forhold til jagttiderne, så er forklaringen, at daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bad om at få krondyrene evalueret efter tre år.

Inden jagtsæsonen begynder den 1. august 2020, skal en ny og revideret jagttidsbekendtgørelse være trådt i kraft, hvis evalueringen giver anledning til ændringer. Reviderede bekendtgørelser kan træde i kraft to gange årligt den 1. januar og den 1. juli. Det vil sige, at der senest den 1. juli 2020 skal foreligge en ny godkendt jagttidsbekendtgørelse.

Vildtforvaltningsrådet nye linje, hvor jagttiderne fastsættes på baggrund af fakta og viden, fortsætter. Det har været og er fortsat en hjertesag for Danmarks Jægerforbund, at jagttiderne fastsættes på baggrund af fakta.

Dog er Danmarks Jægerforbund som udgangspunkt kritiske overfor at skulle revidere jagttider på udvalgte arter med kun to års mellem. Skal det gøres, må det som minimum kræve, at der er indsamlet ny og kvalificeret viden om den pågældende vildtart – ellers giver det ikke megen mening.

Jægerforbundet mener i stedet, at fire år er et mere passende interval.

Læs mere om jagttidsrevisionen  

Hidtidig anvendelse af jagttegnsmidlerne til naturforvaltning

Jagttegnsafgiften blev fra jagtåret 2003/2004 hævet med 100 kr. Midlerne blev allokeret til naturforvaltningsprojekter. I 2005 blev det såkaldte ’Kriteriepapir’ om anvendelse af de 100 kr. udarbejdet af det daværende Naturforvaltningsudvalg og anbefalet til Miljøministeriet.
Miljø- og Fødevareministeriet har sat gang i en evaluering af jagttegnsmidlerne til naturforvaltning, og VFR har i denne forbindelse mulighed for at spille ind med ideer til en mulig ændring af anvendelsen.

Her er det Danmarks Jægerforbunds helt klare holdning, at de 17 mio. kr., som er kommet ind på forhøjelsen af jagttegnsafgiften, i endnu højere grad skal virke for det jagtbare vildt og i særdeleshed dets levesteder.

Kommissorium for ulvegruppen

Ved mødet d. 21. september besluttede VFR, at ulvegruppen skal fortsætte med et kommissorium, der fastlægger en faglig profil for arbejdsgruppens opgaver.
På mødet den 13. december er det selve kommissoriet, der er til diskussion.