OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. oktober 2022

Venstre: Jagten gavner naturen og biodiversiteten

Venstres gruppeformand og tidligere jagtordfører Thomas Danielsen er ikke i tvivl om jagtens positive påvirkning af naturen og biodiversiteten. Og derfor skal jagten heller ikke på forhånd udelukkes fra bestemte områder. Han er også klar til at arbejde for en dispensationsmulighed i våbenloven efter valget.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Venstres Pressetjeneste

Så er det blevet Venstres tur til at fortælle om deres syn på jagten anno 2022 og forholde sig til jægerforbundets mærkesager. Til trods for at Thomas Danielsen ikke længere bestrider posten som jagtordfører, er det ham, der udlægger Venstres jagtpolitiske holdninger.

- Jeg er ked af, at jagten ofte sættes i modsætning til mere biodiversitet. Tværtimod er jagten efter min mening en forudsætning for store investeringer i biodiversitet i form af etablering af f.eks. vandhuller, læhegn og markhjørner, som landmanden lader stå udyrkede for at skabe levesteder for vildtet, indleder Thomas Danielsen og fortsætter:

- I relation til regulering i henhold til vildtskadebekendtgørelsen har Venstre ingen bemærkninger, ud over at vi desværre ser en mistænkeliggørelse af jægerne som ikke-naturforvaltere, til trods for at de yder en stor samfundsindsats til gavn for borgerne og naturen. Hvis jeg endelig skal sige noget om regulering, så er det, at det bestemt ikke skal være mere bureaukratisk for jægerne at regulere.

Fortsat udsætning og fodring

Thomas Danielsen betragter Vildtforvaltningsrådet som en vigtig aktør, der både er med til at kvalificere Folketingets beslutninger, og som qua medlemmernes forskelligartede synspunkter er garant for at finde balancerede løsninger. Det mener Venstres gruppeformand således også, at rådet skal i forbindelse med udsætningsreglerne.

- Udsætning af fuglevildt er bl.a. via biotopplanerne med til at gavne naturen og biodiversiteten, fordi der f.eks. stilles krav om naturtiltag på biotopplanejendommene, der skal gavne flere arter end de jagtbare. Er der problemer med indberetning af udsatte fugle, så lad opdrætterne indberette fuglene, så der bliver kontrol med dem, foreslår han og tilføjer:

- Naturligvis skal jægerne overholde reglerne, men brodne kar skal ikke føre til et stop for udsætning af fugle til jagt. Jeg forventer derfor, at Vildtforvaltningsrådet også i denne sag finder en balanceret løsning, som vi alle kan leve med.

Thomas Danielsen ser ingen umiddelbar grund til at ændre på reglerne omkring fodring i naturen, da de efter hans vurdering fungerer fint.

Styrkelse af natur og biodiversitet

Venstre vil ifølge Thomas Danielsen afsætte flere mia. til styrkelse af biodiversiteten og klimaet, dog skal naturindsatsen i landbrugslandet fremmes ved hjælp af gulerodsmetoden.

- Som jægerforbundet mener vi også i Venstre, at biodiversiteten skal styrkes i det åbne land, men da vi tror på, at vi kommer længere med gulerod end pisk, har vi et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer om, hvordan vi ad frivillighedens kan opnå dette, og ikke mindst om, hvordan vi sammen kan sikre, at landmændene ikke bliver straffet for naturtiltag ved at miste landbrugsstøtten. Vi har pt. ikke ud over naturtiltagene i den europæiske landbrugsreform planlagt at stille yderligere krav til landbrugserhvervet, understreger Thomas Danielsen og fortsætter:

- Vi ser i det hele taget meget gerne landbruget og jægerne i tæt samarbejde om at finde løsninger, der kan styrke naturen og biodiversiteten i det åbne land. Som nævnt tidligere mener jeg, at jægerne på flere måder spiller en central rolle i naturforvaltningen. Her vil jeg gerne fremhæve den nationale bekæmpelse af invasive arter og især mårhunden, som er afhængig af en stor frivillige indsats fra jægerne. Et arbejde, som i øvrigt fortjener flere økonomiske ressourcer, så vi kan nå de fastsatte mål.

- Vi er i Venstre også opmærksomme på vand- og havmiljøet i de indre farvande, hvor der skal sættes ind over for næringsstofudledningen fra kommunale overløb og udvaskning fra landbruget. Derfor ønsker vi løbende målinger af næringsstofindholdet i vores indres danske farvande, så vi får nogle helt konkrete tal at træffe beslutninger ud fra, argumenter Thomas Danielsen.

VE-anlæg

En af jægerforbundets mærkesager er, at etableringen af VE-anlæg skal placeres, så de skader naturen og vildtet mindst muligt. Det er Venstre enig i:

- Jeg ser heldigvis flere og flere eksempler på, at placeringen af VE-anlæg kan gå hånd i hånd med naturhensyn. Det kan være skovrejsning i forbindelse med vindmøller, der skaber levesteder for vildtet, eller solcelleparker indrettet og placeret under hensyntagen til områdets naturtype, siger Thomas Danielsen.

Naturnationalparker og urørt skov

Venstre har i udgangspunktet samme tilgang til jagten på både private og offentlige arealer, nemlig som en positiv aktivitet. Og mener bestemt ikke, at jagten skal stoppes på de offentlige arealer. Ikke mindst fordi det kan skabe et for stort tryk på private naboers afgrøder, hvis der f.eks. ikke nedlægges tilstrækkeligt hjortevildt på de offentlige arealer.

Thomas Danielsen erkender, at naturnationalparker på statens arealer, selv om Venstre stemte imod dem, er kommet for at blive, men stiller som jægerforbundet flere krav til både udformningen og reglerne for disse.

- Vi mener, det er forkert, at der gives dispensation for dyrevelfærdsloven i naturnationalparker, og så er vi af hensyn til vildtets frie bevægelighed imod de høje vildthegn, mens vi kan acceptere lave trådhegn til at holde heste og kreaturer inde. Vi ser også gerne, at jægerne spiller en accepteret rolle i naturnationalparkerne, for hvem skal ellers forestå henholdsvis reguleringen af invasive arter og hjortevildtet, hvis bestandene af sidstnævnte bliver for store? spørger gruppeformanden retorisk og tilføjer:

- På private arealer går vi ikke med særlige tanker om hverken større naturprojekter eller naturnationalparker efter statslig model.

- Til gengæld har vi en klar holdning til urørt skov, hvor vi ser, at noget af det bedste træ i Danmark skal bruges til urørt skov. Her så vi gerne, at man havde skelet til private skove med ringere træ for opkøb af disse til naturformål. I det hele taget mener vi, at der skal rejses endnu mere blandingsskov i Danmark af hensyn til både biodiversiteten og klimaet.

EU’s biodiversitetsstrategi

Venstre støtter EU’s biodiversitetsstrategi om både 30 % beskyttet land- og havareal, hvoraf en tredjedel begge steder skal være strengt beskyttet natur.

- Vores natur er trængt, og den skal beskyttes, men jagten er hverken årsag til biodiversitetskrisen eller står i modsætning til biodiversiteten, og derfor skal jagten ikke pr. definition fjernes fra de strengt beskyttede områder, men have sin plads, hvor det giver mening, ligesom der omvendt kan være individuelle hensyn, der taler for at stoppe jagten, præcis som i andre jagtfrie områder i Danmark, påpeger Thomas Danielsen.

Dispensationsmulighed

- Jeg er på mange plan rystet over regeringens håndtering af politiets skandaleramte våbenregister, som har fyldt rigtigt meget hos mange jægere. Det værste er den mistænkeliggørelse, som jeg oplever over for lovlydige jægere og sportsskytter fra regeringens side, påpeger Thomas Danielsen og fortsætter:

- Det er en klar politisk brøler, at regeringen lukkede det gamle våbensystem ned, inden det nye virkede. Det er efter min mening udtryk for, at man bevidst gør det svært at være jæger og våbenejer. Set i det lys er jeg klar til at se på en dispensationsmulighed, så jægerne ikke kun kan beholde de tilladelseskrævende våben i våbenskabet, men også anvende dem lovligt på dispensation indtil våbentilladelsen er udstedt. Det sidste ord er bestemt ikke sagt i denne sag, understreger han.

Positiv samarbejdspartner

På spørgsmålet, om der er noget særligt, som jægerne skal gøre for at bevare opbakningen fra Venstre, vender Thomas Danielsen spørgsmålet om og slutter:

- Det er snarere jægerne, der skal være nervøse for politikerne og for at de får splittet befolkningen i stedet for at samle den om en grønnere politik. Jægerne er ansvarsfulde og til at stole på, og så har de i mange år løst store og små samfundsopgaver, herunder bekæmpelse af invasive arter. Dertil kommer den generelle indsats for vores fælles natur, så i min verden er jægerne positive samarbejdspartnere, som skal fortsætte deres hidtidige indsats og nyde jagtens mange glæder!