OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. januar 2021

Strengt beskyttede områder er ikke nødvendigvis Natura 2000-områder

Der er ikke lagt op til at det særligt er Natura 2000-områderne, der udpeges som strengt beskyttede områder af EU-Kommissionen. Det skriver miljøministeren i et svar til DF'eren Morten Messerschmidt. DJ’s oprindelige bekymring er dog uændret.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Den verserende debat om EU-Kommissionens varslede forbud mod jagt og fiskeri på 10 pct. af medlemslandenes samlede land- og havareal er på det seneste begyndt at handle mere og mere om de såkaldte Natura 2000-områder. I debatten antages det således, at Kommissionen specifikt arbejder på at forbyde jagten i netop disse områder.

Men det er tilsyneladende en forsimpling, hvis vi skal tro det svar, miljøminister Lea Wermelin (S) i går gav på et §20-spørgsmål, stille af DF'eren Morten Messerschmidt. Messerschmidts spørgsmål lyder som følger:

"Hvad er ministerens holdning til, at EU-kommissionen lægger op til at forbyde jagt og fiskeri i de landarealer, der skal udlægges som strengt beskyttet natur (jf. Natura 2000), og hvad vil ministeren gøre for hurtigst muligt at få skrinlagt Kommissionens planer herom?"

Som begrundelse for spørgsmålet angiver spørgeren, at "... det har vagt bekymring flere steder, at EU-Kommissionen lægger op til at forbyde fiskeri og jagt i strengt beskyttede naturområder, jf. EU-Kommissionens ”Draft technical note on criteria and guidance for protected areas designations”. EU-Kommissionen sidestiller bl.a. jagt og fiskeri med minedrift, hvilket jo er helt forkert. Spørgeren mener ikke, at jagt er en hindring for at forbedre naturen i et beskyttet område, og derfor skal jagt og andre friluftsaktiviteter selvfølgelig være tilladte."

Strengt beskyttede områder ikke udpeget endnu

I sit svar til Morten Messerschmidt skriver Lea Wermelin bl.a. følgende:

"Vi står midt i en global naturkrise, så vi skal gøre mere for at passe på naturen både i Danmark og i Europa. Derfor er jeg glad for, at vi har en EU-Kommission, der generelt har kastet sig ambitiøst ind i arbejdet med EU's Biodiversitetsstrategi, og nu skal jeg i første omgang se grundigt på blandt andet det konkrete forslag, der er en del af et større arbejde, som kommer til at foregå i det næste års tid. Der er ikke lagt op til at det særligt er Natura 2000-områderne, der udpeges som strengt beskyttede områder. Kommissionen har udarbejdet en biodiversitetsstrategi, der blandt andet indeholder en målsætning om, at der i EU skal være 30 pct. beskyttede områder, heraf en tredjedel strengt beskyttede. Regeringen har aktivt støttet de fælles mål."

Endvidere nævner miljøministeren, at Kommissionen vil søge at opnå fælles forståelse med medlemsstaterne om indholdet i EU's Biodiversitetsstrategi i løbet af 2021. I den forbindelse vil der pågår en proces i EU med at definere, hvad der skal forstås ved et strengt beskyttet område. Dette er med andre ord endnu ikke endelig defineret.

DJ’s bekymring er uændret

Men selvom diskussionen således ikke specifikt drejer sig om jagt eller forbud i Danmarks Natura 2000-områder, betyder det ikke at EU-Kommissionens oplæg ikke er bekymrende. Da Danmarks Jægerforbund helt tilbage i november 2020 første gang omtalte sagen, skete det umiddelbart efter at jægerforbundet havde afgivet høringssvar i sagen.

- Vores tilgang er, at jagt er aktiv naturforvaltning og dermed bidrager til at fremme biodiversiteten gennem f.eks. en fokuseret indsats på levesteder og fødekæder både til lands og til vands. Hele vores markvildtindsats sigter f.eks. mod at styrke biodiversiteten i det åbne land. Vi står derfor helt uforstående over for EU-Kommissionens sidestilling af jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen. Han fortsætter:

- Det er vigtigt for os at sige, at dette her bliver fulgt helt til dørs. I Danmark vil vi som jægerforbund blive ved med at rejse sagen overfor politikerne på Christiansborg, og i EU sker den kontinuerlige påvirkning via FACE. Også andre nationale jægerforbund i de øvrige europæiske lande er gået i gang med at bearbejde deres regeringer, lyder det fra Claus Lind Christensen.

- Jeg minder om at jagten i Natura 2000-områder skal være uforandret, da det har vist sig at fungere. Og så skal jeg henstille til at man ikke overudnytter situationen. Det drejer sig om at redde biodiversiteten i fællesskab, slutter formanden.

Hvad er Natura 2000-områderne?

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark er der udpeget i alt 257 Natura 2000-områder, og du kan danne dig et indtryk af hvor de er placeret på kortet her.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

  • at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.
  • at området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.
  • at der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

Kilde: Miljøministeriet