OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. december 2020

DJ: Slet forbud mod jagt og fiskeri fra EU-vejledning

Den danske regering skal gribe ind over for EU-Kommissionens vejledning til EU's biodiversitetsstrategi for 2030 og kræve en omformulering af en afgørende sætning. Her sidestilles jagt og fiskeri med ødelæggende minedrift og kræves forbudt i 10 pct. af medlemslandenes samlede land- og havareal. DJ har netop afgivet høringssvar, som bakkes op af både Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Bæredygtig jagt og biodiversitet er IKKE hinandens modsætninger. Sådan lyder Danmarks Jægerforbunds klare svar på EU-Kommissionens ønske om at beskytte 10 pct. af unionens landmasse mod jagt, fiskeri og skovbrug. Ordlyden er nærmest indflettet i en bisætning i Kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi for hele unionen, og det har fået både FACE, Nordisk Jægersamvirke og Danmarks Jægerforbund til tasterne. Foruden Danmarks Sportsfiskerforbund, som også risikerer at blive fanget i den formulering, som forhåbentlig må bero på en fejltolkning fra Kommissionens side.

Hverken ordet jagt eller fiskeri var nævnt ét eneste sted i Kommissionens oprindelige forslag til en biodiversitetsstrategi, som blev udsendt flere måneder før den her omtalte vejledning, og som bl.a. Danmarks Jægerforbund afgav høringssvar på tilbage i juni 2020.

Jagt og fiskeri skal fjernes fra vejledningen

I det høringssvar, som Danmarks Jægerforbund netop har afgivet i sagen, lægges der da heller ikke fingre imellem. Det er dybt kritisabelt og meget useriøst, at man, nærmest i en bisætning, pludselig tilføjer, at al jagt og fiskeri inden for en årrække vil være fortid i områder svarende til 10 pct. af EU's samlede landareal.

- Vi mener, at det må bero på en fejltolkning, at denne sætning nu figurerer i teksten. Vores tilgang er, at jagt er aktiv naturforvaltning og dermed bidrager til at fremme biodiversiteten gennem f.eks. en fokuseret indsats på levesteder og fødekæder både til lands og til vands. Hele vores markvildtindsats sigter f.eks. mod at styrke biodiversiteten i det åbne land. Vi står derfor helt uforstående over for EU-Kommissionens sidestilling af jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Danmarks Jægerforbund opfordrer derfor på det kraftigste regeringen til at arbejde for, at rekreative fritidsinteresser som jagt og fiskeri fortsat kan finde sted, også i beskyttede områder, da disse aktiviteter på ingen måde står i modsætning til EU-Kommissionens ønske om at øge biodiversiteten væsentligt frem mod 2030. Med andre ord skal formuleringen om jagt og fiskeri fjernes fra Kommissionens vejledning.

Sportsfiskerne og Friluftsrådet støtter op

I sagens natur er jægerne ikke de eneste, der reagerer på den utidige formulering. Også Danmarks Sportsfiskerforbund risikerer at blive hårdt ramt, hvis vejledningen vedtages, og derfor har sportsfiskernes formand, Torben Kaas, da også valgt at tage til genmæle. Og ligesom jægerne støtter sportsfiskerne, så støtter sportsfiskerne også jægerne:

- Ud over det meget underlige i, at et forbud mod jagt og fiskeri sniges ind af bagdøren, så er vi også bestyrtede over konsekvenserne. Store dele af lystfiskeriet i søer, ved kysterne og i åerne foregår i dag i beskyttede områder. Vedtages forslaget, vil det reelt udelukke lystfiskeri i store dele af landet. Dertil kommer, at lystfiskeriet i en del beskyttede områder i sig selv er årsagen til fremgangen for de beskyttede arter. Det ser vi i de lakseførende åer, hvor laksen og biodiversiteten i øvrigt kun er i fremgang på grund af lystfiskernes store arbejde med naturforbedringer og yngeludsætninger, siger Torben Kaas.

Både Danmarks Jægerforbund og sportsfiskerforbundet er medlemmer af Friluftsrådet, der i sin egenskab af paraply for 85 danske organisationer varetager det samlede danske friluftslivs interesser. Friluftsrådet er sat i verden for at forbedre friluftslivets muligheder og rammer via politisk interessevaretagelse, projekter, mærkningsordninger og kampagner.

Derfor er Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, temmelig klar i mælet, når talen falder på formuleringerne i EU-Kommissionens vejledning til unionens biodiversitetsstrategi:

- Det er usagligt, når EU-Kommissionen sniger et forbud imod jagt og fiskeri ind under dække af at ville gøre noget godt for naturen. Tilliden får et knæk, hvis noget så vigtigt som en fælles europæisk strategi bruges til at imødekomme særinteresser uden sammenhæng med formålet – nemlig en styrket biodiversitet, lyder det fra Friluftsrådets formand.

Jægerne har bidt sig fast

Danmarks Jægerforbunds høringssvar er blot første skridt i en større plan, hvor flere værktøjer om nødvendigt kan taget i brug.

- Det er vigtigt for os at sige, at dette her bliver fulgt helt til dørs. I Danmark vil vi som jægerforbund blive ved med at rejse sagen overfor politikerne på Christiansborg, og i EU sker den kontinuerlige påvirkning via FACE. Også andre nationale jægerforbund i de øvrige europæiske lande er gået i gang med at bearbejde deres regeringer, så vores forventning er selvfølgelig, at vi får denne formulering skrevet helt ud af vejledningen, siger Claus Lind Christensen.

Processen forventes afsluttet i løbet af 2021.