OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

SJD – den nye organisation for stående hunde

Den nye organisation ”Stående Jagthunde i Danmark” (SJD) er nu en realitet. Vejen mod den nye organisation har været lang og til tider konfliktfyldt, men et fast fokus på mål og midler samt villighed til - til sidst - at indgå de nødvendige kompromiser hos alle parter har nu bragt organisationen i mål.

Tekst: Redaktionen

Et kig tilbage i tid

Jagthunden er - som vores våben - et afgørende ”redskab” under jagten, og derfor har det Danmarks Jægerforbunds bevågenhed. Dette var også baggrunden for at hovedbestyrelsen i 2015 havde en meget grundlæggende drøftelse om kursen i Jægerforbundets arbejde med jagthundene. Her var målet klart, og blev formuleret således: ”at tilgodese bredden – og fastholde eliten.”

Dette betød blandt andet et øget fokus på arbejdet med uddannelse af jagthundeinstruktører, mere kontakt til alle foreninger uanset hunderace, samt hvordan forbundet i hverdagen arbejder med de stående hunde.

Et udspring af den nye kurs i Danmarks Jægerforbund var som nævnt, at organiseringen af arbejdet med de stående hunde blev sat til debat. Hidtil havde organiseringen omkring de stående hunde set således ud:

DJ’s hundeudvalg koordinerede arbejdet med jagthunde og arrangerede de landsdækkende prøver og mesterskaber. Hundeudvalget repræsenterede desuden jægerforbundet i Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), hvor der også sad repræsentanter fra Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark (FJD) og Dansk Kennel Klub (DKK). DJU arbejdede primært med de stående jagthunde i Danmark ift. prøver og udstillinger.

Men efter det nye mål for hundearbejdet i DJ blev fastsat, blev jægerforbundets engagement i DJU genovervejet. Frem til 2017 var der løse drøftelser mellem DJ og DKK om at gøre arbejdet mere enkelt i relation til de stående hunde, og den 31. januar 2017 blev der endeligt vedtaget en fælles målsætning imellem DKK, DJ og FJD, der lød:

DJ, FJD og DKK har sammen besluttet at nedsætte et ad hoc-udvalg, der skal give organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn. Udvalget har fået til opgave inden 1. juni 2017 at fremlægge deres arbejde for de 3 organisationer. Udvalget skal udarbejde et forslag, der har til hensigt at udvikle, forenkle, smidiggøre og billiggøre arbejdet omkring de stående jagthunde.”

Den 21. juni 2017 fremlage ad hoc-udvalget sin analyse og et forslag til en videre proces, der efterfølgende blev sendt til beslutning i de respektive organisationer.

Den 29. august 2017 behandlede DJ’s hovedbestyrelsen det fremlagte forslag. Konklusionerne var følgende:

  • HB bakkede op om, at DJ fortsat vil arbejde med de stående hunde og fortsat holde markprøver for disse.
  • DJ ønsker at favne arbejdet med alle jagthunderacer og sikre et fornuftigt grundlag for arbejdet for bredden i jagthundearbejdet - og med prøver for alle jagthunderacer.
  • DJ ønsker at fortsætte arbejdet med en reorganisering af jagthundearbejdet med henblik på udvikling, forenkling, smidiggørelse og billiggørelse.

Der var således opbakning til det videre arbejde, hvor der fortsat var mange detaljer der skulle afklares, og for en enig hovedbestyrelse var det afgørende, at DJ fortsat kunne afholde prøver for stående hunde.

Ad hoc-udvalget ændrede herefter status fra at have en analyserende opgave til at tage hul på de forhandlinger, der nu lå forude – og herefter blev forhandlingerne både svære og til tider ganske hårde, når de fremtidige rammer skulle afklares. Undervejs blev store emner som organisationsopbygning, budgettet, opgaver, sammensætning af repræsentantskab, formandsvalg og meget andet drøftet og debatteret – og bølgerne har gået højt.

Fra DJ’s side har det være formand Claus Lind Christensen, der har varetaget forhandlingerne, men altid med udgangspunkt i det mandat, der er fastlagt i hovedbestyrelsen. Også det har været med til at tilføje flere svære aspekter til forhandlingerne, for når nye emner er blevet taget op til drøftelse, har det afstedkommet tilbageløb til DJ’s hovedbestyrelse – såvel som de andre organisationers bagland.

Undervejs er uenighederne blusset så kraftigt op, at det har været nødvendigt at drøfte, om der fortsat har været opbakning til at løse den fælles opgave, der blev aftalt den 31. januar 2017, og hver gang har konklusionerne været, at der på trods af uenighederne fortsat har været basis for at fortsætte samarbejdet.

Uagtet de store uenigheder undervejs gik arbejdet i forhandlingsudvalget fremad mod at skabe en ny organisering af de stående jagthunde, og i forhandlingsgruppen blev der lidt efter lidt skabt enighed om de grundlæggende elementer, som den nye organisation bygger på med vedtægter, forretningsorden, organisering, aftaler om præmier og meget mere.  

Resultatet af arbejdet mellem organisationerne blev derfor den nye organisation: ”Stående Jagthunde i Danmark” (SJD). Du kan læse om organisationen og strukturen under overskriften "Fakta om SJD" herunder.

På trods af bumpene er der alligevel tilfredshed med resultatet i Danmarks Jægerforbund:

 - Det har været et forløb med mange bump og misforståelser, resultatet er det bedst mulige kompromis med hundene i fokus. I denne løsning kan DJ fortsætte det igangværende arbejde med de stående hunde, udtaler Steen Larsen, formand for hundeaktivitetsudvalget i DJ.

- Jeg er glad for, at vi nu kan begynde at se fremad. Processen har været lang, og de jægere, der arbejder med de stående hunde, har fortjent en afklaring som denne, der er til gavn for det arbejde, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.  

Fakta om SJD

Den nye organisation Stående Jagthunde i Danmark (SJD) træder i kraft den 1. januar 2019.

Formålet er at udvikle, at forenkle, at smidiggøre og billiggøre driften af prøvesystemet samt sætte medlemmerne i fokus. 

Stifterne

SJD er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde (Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub, Dansk Irsk Setter Klub, Dansk Gordon Setter Klub, Dansk Pointer Klub, Dansk Ruhår Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårs Klubben, Dansk Münsterländer Klub, Dansk Vizsla Klub, Dansk Weimaraner Klub og Korthaarklubben). 

Arbejdsområde

SJD vil afholde prøver beskrevet i Fælles Markprøveregler samt fuldbrugsprøver og udstillinger.

Prøverne centraliseres og gennemføres efter direktiv fra den nye organisation. Organisationen planlægger og gennemfører markprøver koordineret af markprøveudvalget, nedsat af organisationen. 

Organisering

Organisationen er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse, hvor repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver af de deltagende specialklubber samt bestyrelsen - i alt 17 repræsentantskabsmedlemmer

Bestyrelsen består af følgende 7 medlemmer:

  • Formand: Flemming Thune-Steffensen
  • DJ’s repræsentanter: Stig Egede Hansen og Steen Larsen (Pt. varetager Claus Lind Christensen SEHs post)
  • DKK’s repræsentanter: Conni Jakobsen og Harris Jensen
  • Specialklubbernes repræsentanter: Allan Nissen og Per K. Kristophersen

Læs mere her

Ny organisation for de stående jagthunde på plads

Pressemeddelelse: Første møde i den nye organisation for stående jagthunde

Prøveudvikling efter 1. januar 2019 og fremefter