OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. marts 2017

Status på revisionen af jagttiderne

Den 15. marts 2017 fremlægger Vildtforvaltningsrådets faglige arbejdsgruppe et udkast til målsætninger for de arter, der kan komme i spil, når jagttiderne revideres. Her får du en status på arbejdet.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Den faglige arbejdsgruppe arbejder ud fra den grundlæggende præmis, at gruppen skal afdække de biologiske, økonomiske og sociale dimensioner, der indgår i en bæredygtig jagt. Samtidig tages både faglige og faktuelle forhold for hver art i betragtning.

De faglige input er hentet hos DCE, der har udarbejdet et notat, hvor fokus er på de stringent biologiskfaglige elementer, som langt hen ad vejen allerede er givet i jagttidsrapporten, som du finder her.

For nogle arter vil de faglige input og anbefalinger pege i forskellige retninger. Her vil det efterfølgende være op til en politisk stillingtagen i Vildtforvaltningsrådet, hvilken anbefaling for revision af jagttider, der skal gives til ministeren i sidste ende.

Der vil endvidere være enkelte arter, hvor jagttiden alene kan begrundes i rekreativ benyttelse. Her vil medlemmerne af arbejdsgruppen have særlig opmærksomhed på den sociale accept i den brede befolkning.

Processen herefter

Efter målsætningerne på de enkelte arter er vedtaget, er næste skridt at udarbejde et bud på jagttiderne. Dette vil naturligvis ske med afsæt i såvel målsætningerne som det faglige grundlag. Og ligesom for udkastet til målsætningerne skal arbejdsgruppens bud på jagttider fremlægges for vildtforvaltningsrådet, inden de indstilles til ministeren.

Arbejdsgruppen skal endvidere udarbejde forslag til de forvaltningstiltag, der kan sikre at målsætningerne nås.

Paradigmeskifte

- Den valgte arbejdsform er et paradigmeskifte i revision af jagttider, og den giver mulighed for at den faglige del får den fornødne tyngde for en kvalificeret jagtpraksis og vildtforvaltning, fortæller Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, og fortsætter:

- For at få paradigmeskiftet til at lykkedes, har det været et krav, at alle i den faglige arbejdsgruppe sagligt og nøgternt har bidraget til det faglige grundlag for de enkelte arter. Det har været en proces, der har taget lidt tid, da vi alle skulle vænne os til arbejdsformen. Vi har heldigvis været godt hjulpet af DCE, der har spillet særdeles kompetente ind med input til den biologiske faglighed. Og så har der generelt været en saglig og konstruktiv tilgang fra den faglige arbejdsgruppes medlemmer, hvilket vidner om, at vi kan gøre os forhåbninger om endelig at få mere faglighed ind i revisionen med jagttiderne.

Læs mere her.

Lokale jagttider

Parallelt med processen for revision af jagttiderne, skal der også indhentes ønsker om lokale jagttider. Disse kan fremsende til nhs@jaegerne.dk inden den 1. maj 2017.

For yderligere information henvises til vores hjemmeside for revision af jagttiderne, der løbende opdateres.

Og for indsigt i historikken med revision af jagttider henvises til denne oversigt.