OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. september 2016

Fortsat fremgang for grågåsen

I august samles store flokke af grågæs på marker og omkring vådområder, og et støt stigende antal gæs trækker igennem eller overvintrer i Danmark. Fremgangen for arten medfører både glæde og frustration - vejen frem er en udvidet jagttid. Det standpunkt tager DJ med i de kommende jagttidsforhandlinger.

Tekst: Redaktionen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Den danske ynglebestand af grågæs har været stigende igennem en årrække. I 2011 blev den vurderet til at være på omkring 11.000 ynglepar, hvilket svarede til mere end en fordobling siden slutningen af 1990’erne. I dag er bestanden formodentlig endnu større.

Den samlede nordvesteuropæiske flywaybestand er ligeledes i vækst, selvom bestandstigningen er aftaget en smule de senere år. I 2012 bestod flywaybestanden af omkring én million fugle, hvorimod den i 1990’erne havde en størrelse på omkring 200.000 gæs. Det kan dermed ikke undre, at grågåsen er en af de danske ynglefuglearter, som har været i størst fremgang de seneste årtier.

Grågåsen er en af vores største flyvende vildtarter, og artens fremgang er på mange måder en fantastisk succes. Grågåsen har fået langt bedre fodfæste og er nu udbredt som ynglefugl i hele landet. Samtidig er jagtudbyttet steget markant, og langt flere jægere har fået mulighed for at drive jagt på grågås. Ifølge vildtudbyttestatistikken nedlagde hele 11.262 jægere grågås i 2014/2015, hvor der i alt blev nedlagt 55.742 fugle i løbet af jagtsæsonen. Det gør arten til en af de ti mest populære vildtarter.

Det er dog ikke kun glæde, der breder sig i gæssenes slipstrøm. I takt med, at mængden af gæs vokser, opstår der et øget antal konflikter med det omgivende samfund. Gæssenes fouragering medfører i nogle egne et øget pres på landbrugsafgrøderne, hvilket ofte resulterer i, at landmændene ansøger om tilladelse til gåseregulering.

Regler for regulering af grågæs

Reguleringstilladelser kan i princippet gives året rundt, men i de fleste tilfælde kan man kun få tilladelse til at regulere grågæs, hvis de færdes i flok på dyrkede (inkl. ikke-høstede) marker i februar, juli og august. I 2014 blev der givet 463 tilladelser, og der blev nedlagt i alt 2334 gæs.

Stig Egede Hansen, formand for Danmarks Jægerforbunds Trækvildtudvalg, udtaler:

- Fra DJ’s side er holdningen helt klar; vi ønsker jagt frem for regulering. Når der er tale om en art som grågåsen, der er i stor fremgang og samtidig giver en del udfordringer, så mener vi, at det er helt naturligt at udvide jagttiden. En udvidelse af jagttiden vil også minimere den arbejdsmæssige byrde, der er med administrering af de mange reguleringstilladelser.

Derfor er udvidelse af jagttiden med august måned et af de ønsker, Danmarks Jægerforbund har til de kommende jagttidsforhandlinger. Jagt i stedet for regulering vil gøre det muligt at gennemføre en mere effektiv bestandsforvaltning af den voksende ressource, som gåsebestanden udgør.

Jagt er en vigtig del af naturforvaltningen i Danmark, og jægerne bliver i stigende grad involveret, når der skal tages vigtige beslutninger. Derfor er det glædeligt og vigtigt, at DJ har fået mulighed for at deltage i udarbejdelsen af de forvaltningsplaner, der i AEWA-regi skal laves for både grågås og bramgås i de kommende år.

Se mere om grågåsen i vores artskatalog.

Læs mere om jagttidsforhandlingerne her.