Offentliggjort den: 12. januar 2024

Undersøgelse af svømmeændernes kondition

Får ænderne virkelig dårlig kondition og dermed ringere betingelser for ynglesucces pga. jagt? Det kan vi kun undersøge ved at indsamle data fra de nedlagte fugle.

Tekst: Christian Trolle Raunstrup

Jagt forstyrrer endda i en sådan grad, at fugle, der udsættes for jagtlige forstyrrelser, får dårligere kondition og dermed ringere betingelser for ynglesucces. Sådan lyder argumentationen, som enhver kan forstå, for det siger jo bang af og til, når jægeren ligger i sin pram med lokkeænderne lagt rigtigt ud. Men er der hold i argumentationen? Det kan vi kun undersøge ved at indsamle data fra de nedlagte fugle.

Derfor skal jægerne samle data ind!

Dataindsamling er med til at understøtte bæredygtighedsprincippet, og bæredygtighedsprincippet har væsentlig indflydelse på jagttiden. I de senere år er der kommet et større fokus på forsigtighedsprincippet i Vildtforvaltningsrådet. Det betyder også, at jagtens påvirkning på arterne skal være belyst grundigt. Hvis der kan opstå tvivl om, hvorvidt jagten påvirker artens bestandsudvikling negativt, kan forsigtighedsprincippet gøre at jagttiden indskrænkes.

Dataindsamling handler også om at være ansvarlige naturforvaltere. Hvis ikke vi længere med rank ryg kan sige at jagten vi udøver er bæredygtig, er vores tillidskontrakt med resten af samfundet i fare, og dermed jagtens accept.

Danmarks Jægerforbund har i det sidste tre år vejet han-edderfugle for at undersøge om jagten har negativ påvirkning på vildtets mulighed for at fouragere. Vejningerne fortæller, at fuglene i løbet af jagtsæsonen bliver tungere og tungere med højeste vægt i slutningen af januar. Konditionsvejningernes resultater burde kunne få indflydelse på den adaptive forvaltningsplan, som udarbejdes i disse måneder. Den manglende sammenhæng mellem jagtudøvelse og fuglenes kondition viser, at et jagtforbud ikke er en relevant vej at gå for at vende edderfuglens negative bestandsudvikling.

Jægernes dataindsamling kan altså bidrage til at styrke argumentationen for bæredygtig jagtudøvelse. Så vær med til at veje dine nedlagte svømmeænder. Det foregår igennem Danmarks Jægerforbunds app i ”Jagtjournal” funktionen. Sidegevinst ved at bruge Jagtjournalen igennem Danmarks Jægerforbund er også den integration der er med vildudbytteindberetning som mindsker tiden der skal bruges på at indberette vildudbyttet.


Se videovejledning til hvordan du indberetter vejedata på dine nedlagte svømmeænder her: