Offentliggjort den: 07. februar 2024

Ikke en fisk tilbage, snart heller ikke en fugl?

Ud for Stigsnæs på Vestsjælland ligger Agersø Sund som blandt andet støder op til Natura 2000 område 162: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø samt to fuglebeskyttelsesområder. Områderne er blandt andet udpeget på grund af deres vigtighed for rastende edderfugle, fløjlsænder og toppede skalleslugere samt andre både ynglende og rastende vade- og svømmefugle.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Kenneth Grymen, Rent Havmiljø Nu og Claus Lind Christensen

Det er den 14. maj 2023 og det er på denne dag, at deltagerne i en fredelig demonstration tager afsked med Agersø Sund. Tidligere kunne farvandet brødføde flere familier som levede af fiskeri og også tiltrække turister som var interesseret i lystfiskeri af blandt andet torsk og fladfisk. Nu er næsten alle fisk forsvundet og kigger man under over havoverfladen, er der ikke meget liv at finde.

Som det er sædvane ved andre begravelser, er der dukket mennesker op som ønsker at tage afsked. De mødes både på en strand ved Stigsnæs og kommer sejlende til i både, på det sund som en gang var så fuld af liv. Der udføres et begravelsesritual og nedlægges en krans. Øjeblikket er højtideligt og fyldt med både sorg og frustration. Hvordan kunne det få lov at ende sådan her?

Sletter havet alle spor?

De lokale mistænker at flere års import af spildevand fra Norge, som er blevet fragtet til Danmark, er en af de helt store syndere. Spildevandet importeres til virksomheden IWS, som er beliggende ved Stigsnæs. Formålet med importen har været nyttiggørelse af restprodukter i spildevandet og at fjerne miljøskadelige stoffer i det omfang det er muligt. Det der er tilbage, hvilket har været omkring 96 pct. af spildevandet, pumpes efterfølgende ud i Agersø Sund, efter at være yderligere fortyndet med vand.

En rapport udarbejdet af DCE, Aarhus Universitet som blev udgivet i 2021, viser, at både barium, kviksølv, PFAS og såkaldte PAH’er er blevet udledt til havmiljøet sammen med spildevandet. Rapporten konstaterer at de udledte stoffer kan udgøre en risiko for marine organismer og at der kan være sket vedvarende skade på havmiljøet i Agersø Sund. Rapporten konkluderer at virksomheden ”overordnet set har overholdt kravene i den gældende miljøgodkendelse”. I udkastet til en ny miljøgodkendelse fra 2022, vurderes det dog, at adskillige af grænseværdierne for miljøskadelige stoffer i spildevandet overskrides.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Havet sletter altså ikke alle spor, men i stedet ophobes tungmetaller og miljøfremmede stoffer i et allerede presset økosystem. Tungmetaller nedbrydes nemlig enten meget langsomt eller slet ikke i naturen. I stedet ophobes de i levende organismer og vil påvirke de fødekæder, som tungmetallerne indgår i, negativt. Denne negative kædereaktion kaldes for biomagnifikation, og betyder at ophobningen af miljøgifte forstærkes, jo længere op i fødekæden man kommer. Ifølge DN er indholdet af blandt andet barium i det udledte spildevand til Agersø Sund 41 gange højere end grænseværdien.

Trækfuglenes spisekammer

De danske kyster er hvert år trækplaster for millioner af fugle, som bruger kyst og hav til fødesøgning og rasteområde. Den store forekomst af områder med lavt vand og den variation som findes af farvandstyper, giver særligt gode betingelser for et rigeligt og varieret fødeudbud. Både vadefugle, svømme- og dykænder lever ved de danske kyster eller i havet deromkring.
Havet omkring Agersø Sund er en lokalitet af international betydning for rastende fugle, men hvad vil det betyde for områdets fugle at der ophobes miljøgifte i Agersø Sund?

Forsvinder fødegrundlaget, vil fuglene være nødsaget til at finde føde andre steder og dermed være tvunget til at finde nye yngle- og rasteområder og endnu mere liv vil derfor være i fare for at forsvinde. Farvandet Agersø Sund er vurderet som værende i ringe økologisk tilstand, hvilket er sket på baggrund af en vurdering af plante- og dyreliv, samt indholdet af miljøgifte i vandet.

Tilstanden er dog desværre ikke enestående for Agersø Sund, idet kun omkring 5 pct. af vores kystnære farvande vurderes til at være i god økologisk tilstand.

Rent Havmiljø NU!

Foreningen Rent Havmiljø Nu arbejder på at få stoppet importen af spildevand fra udlandet. Foreningen var også engageret i begravelsen af Agersø Sund samen med Greenpeace, men bruger også mange kræfter på at kæmpe for, at der fortsætter med at være opmærksomhed på tilstanden i det lokale havmiljø.

Og noget tyder på det har virket; endelig er der sat spørgsmålstegn ved det rimelige i, at Agersø Sund skal bruges som skraldespand. Foreningen opfatter ikke sig selv som politisk, men kæmper for at alle kort lægges på bordet, så der er fuld åbenhed om hvad der har været lukket ud og til stadighed lukkes ud i Agersø Sund.

I december 2023 kom ellers en tilsyneladende god nyhed. Det hed sig nemlig, at Danmark ville stoppe med importere spildevand med øjeblikkelig virkning. Det har dog siden vist sig, at det kun var to importtilladelser som blev stoppet, mens der stadig er fire tilladelser til virksomheden IWS.

Glæde er derfor atter afløst af frustration blandt de lokale.