OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2023

Råvildtet har behov for øget fokus

Danmarks Jægerforbund har med interesse læst DCE-rapporten om råvildtets tilstand i Danmark, som udkom i denne uge. En række elementer kræver dog mere opmærksomhed og overvejelser før endelige konklusioner kan drages.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I denne uge udkom rapporten "Bestandsanalyse af danske rådyr," udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge rapporten kan mulige årsager til vildtudbyttets drastiske fald på 42 procent siden 2011 findes i en kombination af epidemisk sygdom og faldende økologisk bæreevne i de økosystemer, råvildtet indgår i.

Ved økologisk bæreevne forstås ifølge Miljøstyrelsen den øvre grænse for, hvor mange individer af en bestemt art, der kan leve i et bestemt område, f.eks. en skov. Antallet afhænger af den plads og den mængde føde, som er til rådighed.

Rapporten er bestilt på foranledning af Vildtforvaltningsrådet (VFR), og dens indhold skal drøftes yderligere på rådets næste møde på mandag, den 20. marts 2023.

Bestand eller vildtudbytte

Fagmedarbejdere i Danmarks Jægerforbund har læst rapporten med interesse og vurderer umiddelbart, at der er en række elementer, der kræver mere opmærksomhed og overvejelser.

F.eks. omtales rapporten som en bestandsanalyse, men hvor bestanden vel at mærke vurderes ud fra tal i vildtudbyttestatistikken. Det er en vigtig pointe at kunne skelne mellem bestand og vildtudbytte, for selvom et vildtudbytte er faldet, betyder det ikke nødvendigvis at det alle steder skyldes tilbagegang. Det kan jo være at der er egne af landet, hvor jægere har ladet være med at skyde så meget fordi man netop ønsker at højne en bestand.

Derfor mener jægerforbundet at der er behov for bestandsovervågning af de levende bestande, fremfor blot at hente data fra vildtudbyttestatistikken.

- Set i lyset af nedgangen i vildtudbyttet for råvildt ser vi det som relevant at konklusionerne i rapporten belyses yderligere. For at de kan ske på et så oplyst grundlag som muligt, mener vi at det kræver øget viden og en systematiseret bestandsovervågning af det danske hjortevildt, siger DJ-formand Claus Lind Christensen og tilføjer, at han ser frem til de videre drøftelser om emnet i VFR i næste uge.

Valg af levesteder

Blandt opmærksomhedspunkterne fremhæver Danmarks Jægerforbund at der i rapporten nævnes at f.eks. mangel på mikrohabitater såsom levende hegn kan være en udfordring for råvildtet.

Derfor vil det også være hensigtsmæssigt at få belyst eventuelle udfordringer i forhold til de forskellige hjortearters valg af levesteder. Er der udover en negativ udvikling i antallet af mikrohabitater også en negativ udvikling i potentielle levesteder i skov? En stor andel af skov (25 pct. skovdække) angives nemlig i rapporten at have en sammenhæng med tætheden af råvildt.

Dåvildtets påvirkning

Angående det store hjortevildt, så bør der rettes fokus på dåvildtets påvirkning af råvildtet. Dette emne er undersøgt af SLU Grimsö i et større studie på Koberg, Sverige (Västra Götaland), som indikerer at tætte bestande af dåvildt kan påvirke råvildtet negativt. Dels er der et vist fødeoverlap mellem de to arter, men tilstedeværelsen af meget dåvildt i sig selv lader ifølge studiet også til at kunne have en betydning. Dette vil være relevant at få belyst nærmere i en dansk kontekst.

Strategi for bestandsovervågning

Den pt. tilgængelige viden om årsagerne til råvildtbestandens nedgang er begrænset, da data på den levende bestands tæthed, udbredelse og kondition er mangelfuld. Denne mangelfulde viden om de levende bestande er ligeledes gældende for de andre hjortevildtarter. Danmarks Jægerforbund mener derfor, at en øget indsat omkring bestandsovervågning i fremtiden vil give et bedre biologisk grundlag at træffe forvaltningsmæssige beslutninger på.

Det er derfor rettidig omhu at prioritere og iværksætte en øget bestandsovervågning af de levende bestande af hjortevildt, hvilket også vil give bedre grundlag til at kunne forklare årsager til uforudsete bestandsudsving.

Rovvildtets påvirkning

Et yderligere fokuspunkt, som jægerforbundet fremhæver, er rovvildtet. Her mangler der ligeledes viden om de levende bestande af rovdyr (ulv, mårhund og ræv), herunder deres udbredelse, tæthed og adfærd, hvilket er nødvendigt for at kunne konkludere fyldestgørende på rovdyrenes påvirkning af hjortevildtet.

Høstdrabs påvirkning

Endelig kommer vi heller ikke udenom at nævne de årligt tilbagevendende høstdrab på bl.a. rålam.

Tidligere undersøgelser har vist at der potentielt tages op mod 20.000 rålam i landbrugsmaskiner årligt i Danmark. Metoder til afværgelse af høstdrab undersøges i de kommende år i to projekter, som ledes af henholdsvis af DCE og Danmarks Jægerforbund. Konklusioner fra disse undersøgelser kan også have en effekt på det endelige billede og tilbagegangen af råvildtet i Danmark.