Offentliggjort den: 10. marts 2023

Dagsorden, møde i Vildtforvaltningsrådet

Mandag den 20. marts afholder Vildtforvaltningsrådet sit næste møde. Blandt emnerne på dagsordenen er en rapport om bestanden og sundheden for råvildtet i Danmark, orientering fra udsætningsudvalg og ulvegruppen, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, mandag den 20. marts i København, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

Rapport om råvildt, til drøftelse: VFR har bestilt en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om bestanden og sundheden for råvildtet i Danmark. Rapporten "Bestandsanalyse af danske rådyr" er nu klar, og vil blive præsenteret for Rådet. Rapporten anser blandt andet en forringelse af den økologisk bærevne som en af de væsentlige faktorer for råvildtbestandens tilbagegang. Set i lyset af nedgangen i vildtudbyttet for råvildt ser DJ det som relevant at konklusionerne i rapporten belyses yderligere, hvilket dog kræver øget viden og systematiseret bestandsovervågning af det danske hjortevildt.

Udsætningsudvalg, til orientering: Formanden for udsætningsudvalget, Flemming Torp, vil orientere om status i udsætningsudvalgets arbejde, som stadig pågår.

Ulvegruppen, til orientering: VFR-formand Jan Eriksen vil orientere om arbejdet i ulvegruppen.

Kommissorium for jagtprøvegruppen, til godkendelse: DJ-formand Claus Lind Christensen og næstformand i Friluftsrådet Flemming Torp vil præsentere et udkast til kommissoriet for jagtprøvegruppen (jagttegnsudvalget).

Formand i Den Nationale Hjortevildtgruppe, til orientering: VFR-formand Jan Eriksen vil orientere om udpegning af formanden til Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Etik og jagt, til godkendelse: VFR-formand Jan Eriksen vil præsentere en arbejdsplan for de punkter, som VFR skal drøfte vedr. etik og jagt. Jes Skadborg, teamleder i DJ med bl.a. ansvar for jagttegnsundervisningen, vil informere om etikken i jagttegnsundervisningen.

PFAS i vildt, til orientering: Miljøstyrelsen vil orientere om sagen vedrørende fund af PFAS i vildt.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet. Mødet afsluttes med fastsættelse af dato for kommende møder (6. juni, 28.-29. september og 13. december 2023), samt punktet Eventuelt.