Offentliggjort den: 12. april 2023

Jægeraften med DJ-Roadshow i kreds 2

Vi skal som jægere til stadighed blive klogere, dygtigere og mere etisk eftertænksomme, hvis vi vil bevare jagten i Danmark. Et nyt DJ-initiativ – Roadshows – bidrager til den dannelse. Læs her om et virkeligt godt arrangement i kreds 2.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Bestyrelsen i kreds 2 handlede hurtigt, da de fik et tilbud fra jagtfaglig chef, afdelingschef i Rådgivning og Uddannelse ved Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard. Sekretariatet i jægerforbundet udbyder nemlig et antal kurser til kredsene på hverdagsaftener, og der er hele seks forskellige emner at vælge imellem. Kredsformand i kreds 2, Steffen Toft Jensen, fortæller, at man straks slog til og bookede et ”roadshow” med tre emner:

Bestandsovervågning, Etik og dannelse og Råvildtforvaltning.

Onsdag den 29. marts mødte mere end 140 af kredsens jægere frem i Aulum Fritidscenter til tre foredrag af henholdsvis Rikke Bruun Pedersen om bestandsovervågning og Niels Søndergaard om både etik/dannelse og råvildtforvaltning.

Bestandsovervågning

Rikke Bruun Pedersen, projektleder bestandsovervågning ved DJ, lagde ud med at slå fast, at bestandsovervågning er grundlaget for jagten i Danmark. Hendes både retoriske spørgsmål og skarpe pointer kan opsummeres således:

 • Faldende bestande contra voksende bestande; kan jægerne bidrage til at løse problemerne?
 • Hvad er beslutningsgrundlaget for at vurdere, om jagt og regulering kan betragtes som biologisk bæredygtigt?
 • Eksempler på fald i vildtudbytter (hare, agerhøne, rådyr)
 • Vildtudbytter MED - og UDEN detaljer (f.eks. for råvildt: køn, brækket vægt m.m.)
 • Bestandsovervågning på to måder: 1) nedlagt vildt, 2) overvågning af levende vildt
 • Jægerne bidrager i dag med masser af data (vildtudbytte helt tilbage fra 1941, vingeundersøgelser, hoveder af tajga- og tundragås, tandsnit fra kronhjort, edderfuglevejninger)
 • Der mangler generelt viden om de levende bestande; metoder: årlige bestandsestimater, systematiske tællinger, vildtobservationer, vildtkamera/fotos/video.
 • Antallet af tællelav ønsker DJ hævet (pattedyrstællinger med lampe, agerhønetællinger med stående hund). For nærmere info kontakt Zacharias Jacobsen zja@jaegerne.dk
 • Man kan også deltage i bestandsovervågningen via sine vildtkameraer; for nærmere info: Rikke Bruun Pedersen rbp@jaegerne.dk
 • ... og vildtobservationer, når man f.eks. er på jagt, kan ske via appen Jæger.

Etik og dannelse

Niels Søndergaard kastede sig efter kaffen midt på aftenen først ud i et foredrag om etik og dannelse. Hans tankevækkende slides og pointer blev trukket skarpt op, så skarpt, så han startede på forhånd med en undskyldning: her er hans vigtigste pointer:

 • Jagt er passion, kulturarv, tradition, rekreation, gastronomi og benyttelse af en fornybar ressource.
 • Jagtens bæredygtighed beror på effekten på bestande, jagtens betydning, etiske hensyn og hensynet til andres naturinteresser.
 • Man kan stille spørgsmålet: Er jagt økologisk bæredygtigt – er det politisk bæredygtigt?
 • Niels gav historiske eksempler på ”moralske bevægelser”, når det kommer til dyr/natur.
 • Benyttelse skaber grundlag for beskyttelse.
 • Jægerhåndværket og konsum af nedlagt vildt er alment accepteret af befolkningen. Generelt opfatter befolkningen ikke jagt som værende et problem – det er jægeradfærden, der kan være det.
 • Der er forskel på etik og etikette (det sidste beror på tid, tradition, kulturelle valg).
 • Der skal være plads til alle jægere (tobenede som firebenede).
 • Jægeren jager ikke for at slå ihjel, men jægeren slår ihjel, fordi han jager (Ortega y Gasset, spansk filosof).
 • Trofæjagt, kødjagt, taljagt, store parader, regulering udfordrer jægerens tanker om etik.
 • Giftdrab på rovfugle, brug af ulovlige fælder er no go.
 • Problematisering af generel fodring, ande- og fasanudsætninger og af markprøver på opdrættede, udsatte fugle.

Råvildtforvaltning

Råvildtet er presset mange steder i Danmark, mens det andre steder trives fortrinligt. Niels samlede i sit foredrag den nyeste viden og kom med de sikreste råd om råvildtforvaltning, som forskerne pt har til rådighed. Opsummeret lyder de:

 • Iflg. lovgivningen er det forbudt at fodre vildtet ind for at skyde det.
 • Hjortevildtet har ikke et reelt og dokumenteret behov for at blive fodret.
 • Tilskudsfodring af drøvtyggere er ekstremt vanskeligt og omkostningstungt at gøre korrekt. Det kræver de rette foderemner og en konsekvent praksis.
 • Plads er den begrænsende faktor for råvildtet; kan reviret ikke bære mere råvildt, hjælper det ikke at fodre kraftigt – snarere øger man risikoen for mistrivsel (parasitbelastning mv.)
 • Ved for tæt bestand falder antallet af fødte lam inkl. deres vægt, som de aldrig genvinder.
 • Er vores natursyn tidssvarende?
 • De simple afskydningsregler gælder stadig: skyd ung før gammel, skyd svag før stærk, skyd maksimalt ét handyr for hvert hundyr, skyd maksimalt et voksent dyr for hver kalv/lam.
 • Husk de generelle jagtetiske regler om afstand, dyr i bevægelse m.m.
 • Målsætningen med forvaltning er altid at opnå robuste dyr/bestande. Samarbejd med dine naboer om at holde bestanden lige under den naturlige bæreevne og undlad fodring.
 • I stedet for at spørge: Hvor mange bukke har du skudt?, så spørg i stedet: Er råvildtet sundt hos dig? Kvantitet kan måles – det er sværere med kvalitet!
 • Balanceret afskydning følger stadig formlen: 50 pct. lam, 25 pct. råer, 25 pct. bukke.

Til slut stillede Niels spørgsmålet: Har vi et reelt problem med ”råvildtsyge”, eller er det blot et udtryk for forfejlet forvaltning sammenholdt med, at råvildtets naturlige bæreevne måske er nået på Fyn og i andre områder med ”råvildtsyge”

Hvordan kommer vi i gang?

Niels Søndergaard fortæller, at både han, Rikke og andre fastansatte i DJ står til rådighed for alle jagtforeninger og kredse i Danmark, der måtte ønske at få et velgennemarbejdet og opdateret oplæg/foredrag om pt. følgende emner:

 • Bestandsovervågning (i samarbejde med DCE): Hvorfor skal vi indberette vildtudbytte, indsamle vinger, sædgåshoveder, tandsnit mv.?
 • Biodiversitet og terrænpleje for vildtet: Jægernes troværdighed står på spil, hvis ikke vores terrænpleje bidrager til biodiversitet. Der gives gode råd til terrænpleje, der bidrager til øget biodiversitet
 • Udfasning af bly: Hvordan skal vi forholde os til de alternativer, der sættes i stedet for blyholdige kugler?
 • Råvildtforvaltning: Råvildtet mistrives i nogle egne af Danmark. Hvordan kan vi sikre en forvaltning, der fører til sunde bestande?
 • Etik og dannelse: Jægernes etik er kommet i Vildtforvaltningsrådet. Hvordan kan vi arbejde med etik og dannelse?
 • Forebyg anskydninger: Hvad kan vi gøre for at forebygge anskydninger, og hvordan forholder vi os bedst til anskydninger, når de sker?
 • Regulering og Invasive arter: Kendskab til reviderede regler, muligheder og praktik, herunder anvendelse af fælder, er afgørende for jægerens succes og positive oplevelser under vejs. Læs mere her

Niels Søndergaard pointerer, at man (kreds og/eller forening) kan vælge imellem eller kombinere blandt tilbuddene, som man ønsker. Oplægsholderne tilpasser også omfang og indhold efter, hvad hver enkelt ”kunde” synes er relevant, og finder man ikke i ovenstående liste, det man gerne vil have oplæg om, så vil man fra oplægsholdernes side gerne forsøge at råde bod på dette.

Der er tale om firetimers arrangementer på hverdagsaftener, og kredsene/jagtforeningerne er som værter selv ansvarlige for lokaler og evt. forplejning til de fremmødte. Alle henvendelser stiles til Niels Søndergaard: nis@jaegerne.dk. Mobil: 88887506.

Kredsformanden mærker stor interesse

Steffen Toft Jensen var fuld af begejstring efter arrangementet og udtalte blandt andet:

- Kreds 2's motivation for at afholde sådan et arrangement er at styrke de tre vigtige i´er i vores organisation: indsigt, indflydelse og interessefællesskab. I aften har vi virkelig skudt en stor kanon af vedr. indsigt i vigtigheden af bestandsovervågning og god råvildtforvaltning. Vi fik også øjnene yderligere op for jagtetik, moral og dannelse, som vil få en langt vigtigere rolle i fremtiden i forhold til accepten af jagt i det omkringliggende samfund, og så mener jeg helt personligt, at vi skal have langt mere fokus på rekruttering af kvindelige medlemmer i DJ og dermed ind i foreningsbestyrelserne, der begge steder er rigeligt mandsdominerede.

Afslutningsvis kunne kredsformanden berette, at flere medlemmer og foreninger i løbet af aftenen kvitterede for inputtene ved at sige:

- Nu går vi hjem og går i gang!

Mødedeltagere tilfredse

To, der også var særdeles tilfredse med aftenens arrangement, var næstformand i Skive Jægerråd og sekretær i Skive Jagtforening, Jesper Poulsen, og Preben Overgaard formand for Herborg-Videbæk, Jagtforening. Jesper fortæller:

- Et sådant arrangement giver anledning til refleksion over både vores jægerhåndværk og ikke mindst betydningen af dataindsamling for, at vi fortsat kan gå på jagt. Det bygger ovenpå initiativer, vi i bestyrelsen i forvejen har gang i Skive Jagtforening. Preben supplerer:

- Ja, og vi vil gerne udfordres af netop sådanne initiativer. Det har været en lærerig aften. Oplægsholderne har været spændende at lytte til. Mere af det!


Hvis du kunne tænke dig et lignende arrangement i din kreds, så tøv ikke med at tage fat i din kredsformand for at høre mere om mulighederne.