Offentliggjort den: 01. september 2023

Bestandsovervågning er grundlag for jagten i fremtiden

Det er 1. september, jagten går ind på en lang række arter, og mange jægere har set frem til denne dag længe. Når vi som jæger står med glæden over det nedlagte bytte, står vi også med forpligtelsen til at indberette til myndighederne.

Tekst og Foto: Rikke Bruun Pedersen

I Danmark har vi en helt unik viden i form af vores vildtudbyttestatistik. Den danske vildtudbyttestatistik indeholder oplysninger baseret på årlige opgørelser af jagtudbyttet af pattedyr og fugle, helt tilbage fra 1941. Ingen andre lande i verden har et tilsvarende materiale der beskriver omfang og sammensætning af det jagtlige udbytte over en så lang tidsperiode.

Indberetningen kan fortages løbende igennem sæsonen enten via Mit Jagttegn eller i DJ's app Jæger. I appen har du mulighed for at noterer detaljer om det nedlagte, det kan være vægt, køn og alder samtidig med at du kan beskrive oplevelsen af jagten og hvilken våbentype der er anvendt. Jo flere detaljer der indrapporteres, jo bedre grundlag, er der for at træffe de rigtige beslutninger. Vi opfordrer derfor til at der, altid når det er muligt opgives flest mulig detaljer.

Hvis du ikke allerede benytter appen, kan du finde en vejledning her.

Vingeundersøgelse

I samspil med vildudbyttestatistikken udgør vingeundersøgelsen det faglige grundlag, som jagten administreres på i Danmark, og er sammen med nationale og internationale optællinger af de jagtbare fugles bestande af afgørende betydning for fastsættelse af jagttiderne.

Portofrie specialkuverter til indsendelse af vinger kan rekvireres via e-mail: vinger@ecos.au.dk.

Aldersbestemmelse af kronvildt

For hjortevildtets vedkommende, opfordre vi til at indsende tænder fra kronhjorte ældre end spidshjort, til aldersbedømmelse. Ud over at du som jæger bliver klogere på hvor gammel din nedlagte hjort er, så bidrager du til den nationale bestandsovervågning af kronvildt.

Du skal indsende hjortens to fortænder, og du kan se hvordan i filmen herunder. Du kan rekvirere gratis konvolutter på post@jaegerne.dk.

Vildtobservationer

Foruden viden om det nedlagte vildt, er det af afgørende betydning af have kendskab til de vilde bestandens udbredelse og tæthed, det gælder både lokalt, når der skal træffes forvaltningsmæssige beslutninger og nationalt, når det revideres jagttider.

Appen Jæger er et værktøj, den enkelte jæger kan benytte til overvågning af bestande på eget revir. Samtidig indsamles værdifuld viden, der kan bidrage til at træffe bedre forvaltningsmæssige beslutninger. Du kan til en hver tid, se dine egne indberetninger af observationer men de vil være skjult for andre. Observationerne vil indgå i videnskabelige undersøgelser i en anonymiseret form. Appen kan med fordel anvendes i konsortier og jagtfælleskaber hvor man ønsker at have et overbliv over revirets levende bestande.

Vi skal sammen sikre at de beslutninger, der træffes, træffes på det bedst mulige grundlag – nemlig data og viden. Dette må vi som jægere påtage os som en bunden opgave.