OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. marts 2023

Fælder er jægernes gebet!

Den revision af Vildtskadebekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2023, førte til ændrede betingelser for fælders udformning og anvendelse. Ændringerne har især betydning for de personer, som må gennemføre regulering af vildt ved brug af fælder.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

Tidligere krævede det gyldigt jagttegn at foretage regulering af krager og skader med fælder, mens regulering af rovpattedyr kunne foretages af alle myndige personer. Dette forhold er nu ændret således, at alle personer, der regulerer vildt ved brug af fælder, skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn. Dette tiltag skal dels sikre, at anvendelse af fælder lever op til gældende regler og, ikke mindst, at aflivning foregår på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. Desuden kan der ikke længere være tvivl om, at dyr, der fanges og aflives i fælder, bliver indberettet til vildtudbyttestatistikken.

Ud over krav om jagttegn blev enkelte andre krav til fælder justeret:

 • Tidligere krav til udformning ”kasseformet med faste, solide hjørner” er afløst af ”fast konstruktion”. Med andre ord må fælder (naturligvis), ikke involvere løse net eller andet, som dyrene kan blive viklet ind i. Men, der er altså ikke længere krav til fældens form – kasseformet eller f.eks. rørformet.
 • Da der tidligere kunne opstå tvivl om fældens ydre mål – altså om en enkelt udløserstang eller lign. skulle regnes med, er kravet til maksimale udvendige mål bortfaldet. Fælden skal dog stadig være flytbar, hvilket naturligvis sætter sine begrænsninger og forhindrer større ”faststående” konstruktioner. Der fastholdes imidlertid de samme krav til indvendige mål således, at fangstrummet maksimalt må være 60x60x250 cm.
 • Kravet om mærkning af fælden er udvidet således, at der, ud over krav om kontaktoplysninger på den ansvarlige for fælden, også skal orienteres om formålet med opstilling af fælden. Dvs. hvilke arter, der søges reguleret med den pågældende fælde.

Derudover gælder følgende regler fortsat:

 • Indgangsåbning i fælder til fangst af ræv, mårhund, vaskebjørn og mink må maksimalt være 60x60 cm. Husmår og ilder: maksimalt 30x30 cm. Indgangsåbninger skal være placeret i fældens ender.
 • Fælder skal indrettes således, at de fangne dyr ikke skades eller dræbes. De fangne dyr må desuden ikke kunne komme i kontakt med hinanden.
 • Fælder må ikke nedgraves.
 • I fælder til fangst af rovpattedyr, må lokkemaden ikke kunne ses gennem fældens overside og sider, af hensyn til risiko for fangst af ådselsædende fugle. Er fælden bygget af f.eks. minktråd, skal den altså dækkes af!
 • Der må ikke anvendes kød eller ådsler til fangst af fugle.
 • Der skal foretages eftersyn af fælder morgen og aften. Eftersynet kan erstattes af elektronisk overvågning, som giver besked så snart fælden er udløst og desuden sender statusbesked morgen og aften.
 • Når fælden efterses, skal arter, der ikke må fanges i pågældende fælde eller pågældende sted eller tidspunkt, straks frigives.
 • Jagt (og regulering) må ikke finde sted ved anvendelse af levende lokkedyr jf. Jagtloven.
 • Levende dyr må ikke flyttes og frigives andre steder jf. Artsfredningsbekendtgørelsen.

Den fulde lovtekst vedr. fælder kan læses i vildtskadebekendtgørelsens kapitel 7.

OBS: Søger man fælder, skal man være meget opmærksom på, at man kan finde danske butikker og hjemmesider, der tilbyder fælder, som ikke må anvendes i Danmark. Det kan f.eks. være dræbende fælder, fælder som delvist består af løse net (nylon eller lign.), eller fælder, der fastholder dyrene med wirer eller stålkæber.