OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. maj 2023

DJ til medlemsmøde i FACE

Den 25.-26. april deltog DJ-formand Claus Lind Christensen og jagtfaglig chef Niels Søndergaard på vegne af jægerforbundet i medlemsmøde i FACE og efterfølgende i konferencen Bringing back small wild game to Europe’s farmland - Få småvildtet tilbage i Europas landbrugsland.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Både medlemsmødet i FACE - European Federation for Hunting and Conservation - og konferencen blev afholdt i Sofia, Bulgarien, med den bulgarske jagt- og fiskeorganisation som vært, der samtidig kunne fejre 125-års jubilæum. De bulgarske jægere er meget dedikeret i vildtforvaltningen og har stolte traditioner for bestandsovervågning, vildtpleje og jagt. Vi ønsker dem et stort tillykke med jubilæet.

Medlemsmødet var for FACE's 37 medlemslandes jagtorganisationer, der tilsammen repræsenterer Europas 7 millioner jægere i EU. Fælles og koordineret interessevaretagelse for sikring af jagten er afgørende. Sammen står Europas jægere stærkt mod den stadig stigende mangel på fakta knyttet til jagten og dens vigtige rolle naturforvaltningen. På medlemsmødet blev der givet status for og drøftet nogle af de aktuelle emner, som FACE i samarbejde med medlemslandenes jagtorganisationer arbejder med.

Styrket kommunikation

Der er et stigende behov for at få kommunikeret faktuelle forhold om jagt som en rekreativ værdi for mennesker og et afgørende redskab i ikke blot vildtforvaltningen, men også i naturforvaltningen. Desværre oplever vi ofte at beslutningstagere og interesseorganisationer, der er kritiske overfor jagt, undlader at sætte sig ind i de faktuelle forhold omkring jagten. Det kan få alvorlige konsekvenser for jagtens fremtid. Særligt beslutningstagere bør som et minimum forholde sig til fakta, og træffe beslutninger baseret på et oplyst grundlag.

For at sikre den sociale accept af jagt i Europas befolkninger, øget forståelse af jagt som et afgørende redskab i naturforvaltningen samt den værdi som jagt skaber, er der løbende behov for styrket kommunikation. Denne indsats arbejder FACE på at få skabet øget finansiering til gavn for Europas jægere.

Trækvildt

Behovet for mere dataindsamling for en bedre bestandsovervågning som dokumentation for jagtens bæredygtighed for nogle arter er afgørende for fortsat jagtmulighed. Et emne, der er brug for at alle jægere i alle Europas lande samarbejder om. FACE opfordrede medlemsstaterne til at presse nationale myndigheder for at sikre udarbejdelse af forvaltningsplaner for de arter, hvor vi har behov for mere bestandsovervågning og fokus på eventuelle tiltag for bedre trivsel, såsom forbedring og udbygning af levesteder.

Store rovdyr

I flere lande med stigende bestande af store rovdyr følger også stigende konflikter med menneskelige interesser og særligt husdyrhold, hvad enten det er et led i naturpleje eller fødevareproduktion. Mulighederne for at efterstræbe problemdyr og regulere bestandsniveauer bliver i nogle tilfælde besværliggjort, fordi arter juridisk set ikke kan efterstræbes. Det er en fælles problemstilling for medlemslande med store rovdyr, som FACE styrker arbejdet med at ændre.

Bly i ammunition

Der er stadig udfordringer med udfasning af bly i ammunition hos nogle af medlemslandene, og særligt vedr. hvordan udfasning på skydebaner skal håndteres. Danmark er et foregangsland for udfasning af bly i ammunition, og der er stigende interesse for hvordan vi er lykkedes i Danmark, så de andre lande kan lade sig inspirere og undgå eventuelle faldgruber. DJ har allerede hjulpet konkret i både Tyskland og UK med udfasning af bly i ammunition og omstilling til blyfri ammunition.

Dyresundhed

Der er fortsat behov for opmærksomhed på foranstaltninger der kan forhindre og begrænse udbredelse af svineinfluenza. Jægerne har en rolle i at udvise hensyn under og efter jagt, så vi ikke medvirker til at svineinfluenza spredes. Endelig har det konsekvenser for bestandene af vildsvin, når udbrud af svineinfluenza spredes i naturen. Og det skal vi naturligvis medvirke til at undgå.

Naturgenopretningsfordringen

Det er stadig behov for fokus på at sikre, at implementeringen af naturgenopretningsforordningen og ikke mindst EU's biodiversitetsstrategi får den ønskede effekt og bliver udmøntet, så den kommer til at fungere i praksis. Endelig er det vigtigt, at jægernes rolle indtænkes og anerkendes. I mange tilfælde har jægerne stor indflydelse på og naturligvis også interesse i de natur- og vildtplejetiltag, der medvirker til øget naturindhold og biodiversitet. Som jægere ønsker vi en rigere natur med mere biodiversitet og mere vildt at nedlægge. Så der er i den grad interessesammenfald.

Medlemsundersøgelse

FACE gennemfører jævnligt en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemslandene. Og konklusionen fra seneste blev fremlagt på medlemsmødet. FACE står stærkt som overordnet interesseorganisation for jægerne i Europa parlamentet og Kommissionen.

Nye medlemmer af FACE

Et af dagsordenspunkterne var også optagelse af nye medlemmer. Ukraine blev optaget som fuldgyldigt medlem og Wild Sheep Foundation (en verdensomspændende jagtorganisation, dannet i USA), som associeret medlem af FACE. Sidstnævnte er et godt eksempel på behovet for at verdens jægere står tættere sammen og dermed har fælles front for bevarelse af jagten.

Økonomi

På mødet blev der givet en orientering om den økonomiske status og at der arbejdes med at skaffe finansiering via sponsorater.