OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. april 2023

Juridisk grundlag for jagt på bæver og ulv

På nuværende tidspunkt er det juridisk set ikke muligt at fastsætte jagttid på hverken bæver eller ulv i Danmark. Dette til trods for, at jagt på de to arter ud fra en rent biologisk betragtning kunne være bæredygtig. Det er dog muligt at regulere ulve, der karakteriseres som problemulve, ligesom der i helt særlige tilfælde også vil kunne gives tilladelse til regulering af bæver.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Der kan ikke indføres jagttid på ulv og bæver i Danmark, fordi begge arter står på EU’s habitatdirektiv bilag 4. Dette indebærer en streng beskyttelse af begge arter. Hvis der på sigt skal kunne fastsættes jagttid, skal arterne nedjusteres til bilag 5. Det vil stadig give dem en streng beskyttelse, men med mulighed for at indføre jagt, hvis direktivets overordnede formål om at sikre en gunstig bevaringsstatus, er opfyldt. Eventuel jagt skal dermed være forenelig med kravet om at opretholde en gunstig bevaringsstatus.

Danmarks Jægerforbund holdning til ulv er, at ulven er naturligt hjemmehørende i Danmark, og at den er naturligt genindvandret. Når den centraleuropæiske bestand herunder den danske delbestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, ønsker jægerforbundet at der skal kunne drives jagt på ulv. Derfor mener jægerforbundet, at ulven skal flyttes fra habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5.

Da bæveren i 1999 blev sat ud i den danske natur, fremgik det af beslutningsgrundlaget, at der skulle kunne indføres jagttid på bæver, når bestanden når et niveau, hvor bæredygtig jagt er mulig. Det var bl.a. en forudsætning fra jægerforbundet for at kunne støtte udsætningen af bæver.

I samarbejde med Nordisk Jægersamvirke og FACE (European Federation for Hunting and Conservation) styrker Danmarks Jægerforbund derfor processen med at skabe grundlag for at flytte bæver og ulv fra bilag 4 til bilag 5 i habitatdirektivet, så mulighederne for at regulere og jage ulv og bæver på sigt bliver større. Det er en langsommelig proces, og vi mener, at det er rettidig omhu, at der allerede nu arbejdes på at bringe det juridiske grundlag på plads inden ulv og bæver når et bestandsniveau, der giver mulighed for bæredygtig jagt og/eller regulering. Flytning af vildtarter i habitatdirektivets bilag er en meget langsommelig proces. Vi må derfor væbne os med tålmodighed.