OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. april 2022

PAC besvarer syv spørgsmål

Før Påskeugen stillede vi Politiets Administrative Center en række spørgsmål. Her kommer svarene.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

Efter et møde primo april mellem Politiets Administrative Center (PAC), Rigspolitiet og repræsentanter fra våbendanmark var der en del spørgsmål, som stod ubesvarede hen. I den forbindelse formulerede Danmarks Jægerforbund en række konkrete spørgsmål, som politiet lovede besvaret fredag den 8. april kl. 14.00.

Svarene kom dog et par timer for sent i forhold til deadline og kunne ikke nå at blive viderebragt før Påskeugen. Vi bringer besvarelserne, som vi modtog fra PAC, herunder:


Hvor mange våbentilladelser har PAC udstedt, og hvor mange afventer behandling inden for de forskellige tilladelsestyper

Svar: Status på de tilladelser vi kan behandle, fremgår på politi.dk/vaaben/driftsstatus. Flere af tilladelserne har meget stor volumen og efterspørgsel. Det er dog værd at bemærke, at sagsbehandlingen sker med såkaldte work-arounds, da våbenregisteret endnu ikke understøtter hele sagsbehandlingen. Derfor tager sagsbehandlingen i øjeblikket væsentligt længere tid end sædvanligt.

Hvilken sagsbehandlingstid er der aktuelt på de forskellige typer af våbentilladelser?

Svar: Når våbenregisteret er fuldt implementeret, vil det indeholde moduler til effektiv driftsstyring. Modulerne er endnu ikke udviklet, da vi prioriterer de funktioner, der giver os mulighed for sagsbehandling. PAC har i denne uge fået adgang til de første statistiske data fra det nye våbenregister, der nu skal valideres og struktureres. Vi har derfor endnu ikke et validt datagrundlag, der belyser den aktuelle produktion og sagsbehandlingstid.”

Hvordan prioriterer PAC i sagsbehandlingen?

Svar: I sagsbehandlingen på våbenområdet prioriterer PAC i krydsfeltet mellem flere forskellige hensyn. Der er et hensyn at tage til den generelle sikkerhed i samfundet, den enkelte borgers sikkerhed, ligesom der også er et hensyn at tage til erhvervslivet, jægere, skytter og foreninger. Dette er ikke anderledes i den nuværende situation, hvor PAC har lange sagsbehandlingstider, dog således at vi forsigtig skeler til, hvor mængderne er størst.

Hvornår forventer politiet en normal drift?

Svar: Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, hvornår driften på våbenområdet vil være normaliseret. Projektet har i øjeblikket en tidsplan, der falder i to dele. Del I handler om at få systemet i stabil drift, hvor alle tilladelsestyper er understøttet, og fejl og mangler er udbedret. Ifølge planen skal dette ske inden udgangen af juni, Frem mod deadline vil der gradvis bliver åbnet mere og mere op for sagsbehandlingen. Derefter vil der være en ophobning af ansøgninger, der skal behandles. Sagsbehandlingstiden vil her bl.a. afhænge af antallet af ventende ansøgninger. Projektets Del II, som går fra efter sommerferien til udgangen af december 2022, indeholder alle nye muligheder i våbenregisteret, herunder digital adgang til, at man som borger kan se sine nuværende tilladelser mv.

Er der mulighed for dispensation til bære- og anvendetilladelser til våben på udløbne tilladelser?

Svar: Fra mange af de primære målgrupper på våbenområdet er der et stort ønske om en dispensationsordning, der giver borgere med våben på udløbne tilladelser mulighed for ikke blot at besidde, men også at bære og anvende deres våben, mens vi behandler deres ventende ansøgning. Skal en sådan ordning sættes i værk, vil det bl.a. kræve en ændring af våbenbekendtgørelsen. PAC har afdækket og beskrevet muligheder og konsekvenser ved at lave en sådan dispensationsordning. Det forventes at redegørelsen afleveres til Rigspolitiet inden Påske.

Hvordan hænger kravet om registrering af våbendele på våben indført eller købt efter 14. september 2018 sammen med gennemførelsesdirektivet?

Svar: Der har været rejst spørgsmål om, hvorfor vi opererer med den 14. september 2018 som skæringsdato for registrering af våbendele, når gennemførelsesdirektivet er fra 2019. I det oprindelige våbendirektiv III var det i præamblen (forordet) anført, at alle skydevåben, der fremstilles eller importeres til unionen den 14. september 2018 eller derefter skal være forsynet med en tydelig permanent og unik mærkning. Danmark ændrede derfor med virkning fra den 14. september 2018 våbenloven, således at alle våben, der indføres, skal have våbendelene mærket. Det har derfor været et krav i Danmark siden denne lovændring i 2018. Kravene i EU-direktivet og den danske våbenlovgivning er indeholdt i det nye våbenregister.

I marts 2019 startede politiet dialog op med flere andre lande, bl.a. Norge, Finland og Island. På det tidspunkt havde hverken disse eller andre lande et it-system, der fuldt understøttede den nye EU-lovgivning. Et enkelt land uden for EU, nemlig Canada, havde et velfungerende våbenregister, men ikke et it-system, som også kunne understøtte den faglige sagsbehandling fra ansøgning til tilladelse. I afdækningen lagde politiet vægt på, at det nye våbensystem skulle understøtte våbenområdets organisering i dansk kontekst med både borgere, våbenhandlere og skytte- og jagtforeninger. Dette kunne ingen af de eksisterende systemer. På den baggrund påbegyndte politiet arbejdet med at udvikle et nyt system særligt til Danmark. Kravene i EU-direktivet og den danske våbenlovgivning er indeholdt i det nye våbenregister.

Kan politiet levere oversættelse af forhandlertilladelser med henblik på at lette forhandlernes samarbejde med udenlandske myndigheder og handelspartnere?

Svar: Våbenhandlerne har efterspurgt, at politiet leverer oversættelser af udvalgte tilladelser til særligt engelsk med henblik på at understøtte samarbejdet med udenlandske myndigheder og virksomheder. I forvejen er tilladelser til ind- og udførsel oversat til engelsk og tysk af hensyn til toldmyndighedernes kontrol ved grænsen. Forhandlertilladelserne er pt. ikke oversat til flere sprog, og vores forpligtelse til oversættelse gælder i de tilfælde, hvor vi selv er i kontakt med en udenlandsk part. Vi kommer ikke til at foretage manuel oversættelse af hver enkelt forhandlertilladelse, men hvis vi med relativt enkle greb kan levere en standardoversættelse til engelsk, vil vi gerne yde denne service. Det arbejder vi videre med at undersøge.

Svar vedr. næste møde:
Vi arbejder videre med at planlægge et nyt møde i Våbendialogforum, sandsynligvis i Odense i slutningen af maj 2022. Vi vil fortsat bestræbe os på at holde jer orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem.

Sådan afslutter PAC deres opdatering om det nye våbenregister til repræsentanterne i dansk våbenforum.