OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. juni 2022

Ny bekendtgørelse om jagttider pr. 1. juli

Den nye bekendtgørelse om jagttider er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder, og jagttiden på canadagås i august udvides i lighed med nugældende regler for grågås. Også jagten på husmår indstilles foreløbig.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Som mange jægere allerede ved, findes der i Danmark cirka 50 pattedyrarter og omtrent 300 fuglearter, hvoraf hovedparten ikke må jages. For de jagtbare arter er der fastsat en jagttid, der tager højde for parametre såsom ynglesæson og forårstrækperioder, hvor dyrene er fredede. De gældende jagttider er fastlagt i jagttidsbekendtgørelsen, som løbende revideres, efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet (VFR). Senest skete det i sommeren 2020, og i denne sommer er det atter blevet tid.

- Det, der har kendetegnet denne jagttidsrevision, har været drøftelser (i VFR, red.) af arter i tilbagegang som f.eks. hare, agerhøne og edderfugl, men også manglende data på en lang række arter – især på rovpattedyrene og ikke mindst manglende forvaltningsplaner i AEWA-regi har fyldt en del, sagde jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen i forbindelse med Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren, som blev afleveret tilbage i december sidste år.

- Helt konkret er Vildtforvaltningsrådet blevet enige om at indstille til ministeren at udvide jagttiden på canadagås i august i lighed med nugældende regler for grågås (på landarealer - omdriftsarealer - minimum 300 meter fra vådområder for at mindske forstyrrelsen af andre vandfugle), mens vi for de næste to år indstiller at indskrænke jagtmulighederne for edderfugl med henblik på at mindske afskydningen, forklarede formanden videre.

Reduktion af afskydningen af edderfugl i vil ske ved, at jagten på edderfugl i de kommende to år stoppes i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor edderfuglen er på udpegningsgrundlaget, idet disse områder må betragtes som kerneområder for edderfugl i Danmark. Jagten på husmår indstilles desuden som følge af den betydelige usikkerhed om bestandens bæreevne. Det indebærer, at husmåren alene kan reguleres i medfør af bekendtgørelsen for skadevoldende vildt. Husmåren tages på ny op i VFR til midtvejsevalueringen i 2023.

Miljøminister Lea Wermelin valgte at følge indstillingen fra VFR. Fredningen af edderfugl i EF-fuglebeskyttelsesområderne skyldes, at en forvaltningsplan og en Adaptive Harvest Managementplan for edderfugl i AEWA-regi, som ellers er et krav for at der kan tillades jagt, ikke er endeligt på plads. Årsagen til dette skal findes i generelle forsinkelser, afstedkommet af COVID-19. De omfattede EF-fuglebeskyttelsesområder er inkorporeret i GPS-jagttiderne i Danmarks Jægerforbunds jæger-app, og du kan finde et interaktivt kort med områderne her.

Den nye bekendtgørelse om jagttider træder i kraft den 1. juli 2022.