OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. juli 2022

Lovgennemgang med fokus på faunakriminalitet

Miljøministeriets lovgennemgang, der finder sted i øjeblikket, fokuserer bl.a. på faunakriminalitet. DJ har så vidt afgivet kommentarer vedr. fokus på at anvende strafferammen, større fokus på samarbejde mellem myndigheder samt en stærkere definition af begrebet faunakriminalitet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Miljøministeriet har, som led i natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, igangsat en lovgennemgang inden for ministeriets ressortområde. Gennemgangen har til formål at sikre, at den gældende lovgivning ikke begrænser mulighederne for at fremme biodiversiteten, herunder realiseringen af natur- og biodiversitetspakken. Danmarks Jægerforbund er blevet inviteret til at deltage i lovgennemgangen og har foreløbig afgivet en række kommentarer i forbindelse med gennemgangen af Fase 1 ud af i alt 2.

Fase 1 indeholder emnerne Bedre adgangsforhold, Beskyttelse af enkeltstående træer, Faunakriminalitet og Skovloven, hvoraf Danmarks Jægerforbund har kommenteret på de tre første emner.

Anvendelse af strafferamme og begreber

I forbindelse med emnet faunakriminalitet mener Danmarks Jægerforbund at der bør være fokus på at anvende den strafferamme, der er til rådighed i den nuværende lovgivning. Det er dog væsentligt, at man i alle sager differentierer og vurderer, om forholdet er begået med eller uden fortsæt.

Et andet punkt, som jægerforbundet ønsker fokus på, er selve definitionen af begrebet faunakriminalitet. Hvad dækker det mere præcist over? Kan (gentagen) færdsel med løs hund i en ynglekoloni eksempelvis betragtes som faunakriminalitet? Emnet er vigtigt, fordi definitionen af centrale begreber er essentielle i forbindelse med skyldsspørgsmål og straffeudmåling.

Stærkere samarbejde hos relevante myndigheder

Myndighederne bør have bedre fokus på at samarbejde i sagerne. Jægerforbundet påpeger væsentligheden i, at der arbejdes på at indsamle alle relevante informationer, og her er der brug for en mere tværfaglig tilgang. Dette tværfaglige arbejde kan eksempelvis være arbejdsgruppe på tværs af relevante myndigheder (og evt. fagpersoner), som ligeledes kan agere taskforce i særligt grove sager.

Der skal endvidere afsættes ressourcer til den lovbundne opgave, det er at opklare faunakriminalitet. Af jagtlovens §47 stk. 1 fremgår det, at naturstyrelsen og miljøstyrelsen er myndighed i sagen, og de skal derfor tage sig af henvendelser om emnet. Manglende ressourcer til at indgå i arbejdet kan derfor ikke være en begrænsende årsag til styrelsernes indblanding i sager. Det bør vurderes, om reglerne for frakendelse af jagttegn er gode nok. Retssagen omkring ulvedrabet viser, at der er forskellige tolkninger af reglerne.

Du kan læss mere om den verserende lovgennemgang i Miljøministeriets Kommissorium for lovgennemgang som opfølgning på natur og biodiversitetspakken.