OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. oktober 2022

Oprettelse af lokale kystvandråd langs alle vore kyster

Danmarks Jægerforbund har øget sit fokus på havmiljøet, fordi havet er en essentiel del af det store økosystem, der udgør Danmarks natur. Havet har gennem tiden desværre fungeret som endestation for affald og restprodukter fra land, hvilket har ledt til et havmiljø i kritisk tilstand. Danmarks Jægerforbund går derfor ind for oprettelse af kystvandråd og vil kæmpe for, at rådene får de bedste betingelser for at lykkes.

Tekst: Mikala Vildgaard

Frem til den 7. oktober havde alle landets kommuner mulighed for at søge om tilskud til oprettelse af kystvandråd. Danmarks Jægerforbund har i forbindelse med oprettelse af kystvandråd indsendt et høringssvar, hvor vi både bakker op om tiltaget og har nogle bekymringer om hensigten og vilkårene bag oprettelsen.

Baggrund og hensigten bag kystvandråd

Kystvandrådene bliver oprettet via projektet Lokalt funderede analyser for at undersøge alternative veje til målopfyldelse i udvalgte kystvande. Sammen med anerkendte eksperter skal kystvandrådene klarlægge kystvandets væsentligste udfordringer og udarbejde forslag til indsatser, der sikrer målopfyldelse i kystvandet jævnfør EU’s vandrammedirektiv (målet om, at vand i Europa som minimum skal opnå god økologisk tilstand inden 2027).

Udledning af kvælstof er et væsentligt element i efterlevelsen af vandrammedirektivet. I Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug er et af elementerne en ”second opinion”, hvor internationale forskere skal evaluere det faglige grundlag for kvælstofindsatsen, og resultaterne skal indgå i genbesøget af aftalen i 2023/2024, hvor der skal træffes endelig beslutning om gennemførelse af kvælstofindsatser.

Kystvandrådene er oprettet som et led i Aftale om grøn omstilling i dansk landbrug, hvorfor resultaterne om alternative veje til målopfyldelse også indgår i genbesøget i 2023/2024. På den måde er kystvandrådene ment som hjælp til et presset erhverv langt mere end som nødvendig hjælp til de pressede økosystemer i vores fjorde og kystnære havområder.

Det lokale bidrag

Danmarks Jægerforbund bakker ikke desto mindre op om kystvandrådene, da vi ser det som et nødvendigt civilsamfundsmiddel, der skal hjælpe vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand med at komme i mål. Et lokalt råd er en unik mulighed for at skaffe viden og lokalkendskab til de berørte områder, samtidig med at rådet bidrager til lokal opbakning og engagement i de tiltag, der bliver sat i værk.

Selvom intentionen om lokal inddragelse er helt på sin plads, er jægerforbundet dog bekymret for de begrænsninger, der er sat i oprettelse af rådene. Der er fra Miljøstyrelsens side lagt op til oprettelse af maksimalt fem kystvandråd. Det er mildt sagt uambitiøst, når stort set alle kystnære områder i Danmarks indre farvande har lidt af iltsvind denne sommer og døjer med en massiv overbelastning af næringsstoffer. Det er fint nok at eftersøge effektive virkemidler, men de må søges i hele den komplekse størrelse, som vores kystvande udgør.

Der er derfor brug for en omfattende indsats fra alle sider for at redde det danske havmiljø fra at kollapse. Det er ikke sandsynligt, at de kystnære vandområder opnår god økologisk tilstand i 2027, og vi mener derfor, at der kan være brug for en lokal ekspert- og følgegruppe mange år frem - ikke kun til brug ved genbesøget.

Derfor vil Danmarks Jægerforbund gerne opfordre medlemmer og grønt rådsrepræsentanter til at presse på i de kystnære kommuner, så kommunerne tvinges til at oprette kystvandråd og dermed inddrager borgerne i kampen mod havmiljøets kollaps.