OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. marts 2022

Kredsmøde i kreds 2: Kredsen genopfinder sig selv

Efter det dramatiske nedbrud ved kredsmødet den 5. juni 2021, hvor både fem kredsrådsmedlemmer, HB-medlemmet og kredsformanden forlod kredsarbejdet, er der nu lys for enden af tunnelen.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Kredsformanden, Steffen Toft Jensen, kunne efter en god gang aftensmad den 8. marts 2022 byde de 150 jagtforeningsrepræsentanter velkommen i Plexus i Idom. Efter at dirigenten, Ole Clausen, formand for Holstebro Garnisons Jagtforening, havde konstateret kredsmødet lovligt og rettidigt varslet, aflagde Steffen sin første rigtige beretning som kredsformand. Her slog han fast med syvtommersøm, at frivilligt foreningsarbejde skal være både sjovt og nyttigt.

Konstruktivt samarbejdsklima

Han dvælede ikke ved historikken i det allerede skete men tegnede i stedet et billede af en fremtid i kredsen, som han håber vil blive præget af en sund debat, gennemført i en ordentlig tone og med respekt for forskellige synspunkter. Meget tyder på, at kimen er lagt til et konstruktivt samarbejdsklima, idet alle i kredsbestyrelsen, efter formandens opfattelse, byder godt ind til de opgaver, der ligger på arbejdsbordet.

Jægerrådene delvis genrejst

Især glædede han sig over at jægerrådene er ”genrejst”. Pt. er der repræsentation fra Viborg, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande. Steffen Toft Jensen håbede inderligt, at også Lemvig og Struer igen kommer med i det fælles arbejde for God jagt i generationer. Invitationen og den fremstrakte hånd er der fortsat, understregede han og sagde, at de savnes i kredsbestyrelsen. Det gode samarbejde synes også at være sikret med HB-medlem Lars Jensen. Lars og Steffen har givet hinanden håndslag på et solidt fælles træk på samme hammel.

I beretningen kom Steffen Toft Jensen også ind på økonomien i kredspuljen, RHVG (De Regionale Hjortevildt Grupper), diverse aktiviteter, f.eks. Jægerfestival og Dyrskuet i Herning, Naturnationalparkerne, tællelav, nyjægerjagter, mv. Du kan snarest læse et fyldigere referat fra kredsmødet på kredsens egen hjemmeside.

Steffen Toft Jensen enstemmig valgt som kredsformand

Der var ikke opstillet modkandidater til kredsformandsposten, så Steffen Toft Jensen blev med stor applaus genvalgt til fremadrettet at stå i spidsen for det jagtpolitiske arbejde i Midt- og Vestjylland.

Kredsens nye foreningsvejleder, Lisbeth Arboe Jakobsen, fik som den første ordet efter formanden. Hun er et fysisk resultat af DJ's øgede indsats for foreningsudvikling, som er det ene ben i DJ's nye vision: God jagt i generationer. Det anbefales alle foreninger – små som store – at bruge Lisbeth både for deres egen skyld og for hele jagtsagens skyld. Uden medlemmer – ingen indflydelse.

Koordinatorernes og DJ's indsatser

Også koordinatorerne fik kort fortalt om deres arbejdsområder, ligesom jægerforbundets direktør, Karen Friis, redegjorde for DJ's regnskab (2021) og budget for 2022 foruden vigtige overvejelser og beslutninger omkring Jagtprøven.dk. Karen fortalte også om en nemmere mulighed for at styre foreningernes økonomi (nærmere oplysninger kan fås hos foreningskonsulenten eller DJ's økonomichef). Afslutningsvis reflekterede Karen over bladet Jægers fremtid ikke mindst set i lyset af stigende papirpriser.

DJ's strategiområder

Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, brugte sin taletid til at lave et par nedslag i, hvad han og DJ finder vigtigst. Claus startede med en oversigt over vildtudbyttestatistikkens indiskutable tal. Alene dette at vi har tal for antal nedlagte fugle og dyr over en lang årrække, udgør i sig selv de vigtigste data, vi har for at se, hvor udviklingen bærer hen. Tilbage står at fortolke tallene. Hvilke afgørende forhold – for der er flere forklaringer – bestemmer, om en art går frem eller tilbage?

De ændrede jagttider, landbrugets udvikling, politiske prioriteter, den globale opvarmning, jægernes adfærd – det har alt sammen en betydning. At 50 pct. at det nedlagte vildt stammer fra udsætninger, maner dog til eftertænksomhed. Ifølge Claus Lind Christensen skal vi jægere ikke kendes på at vi hader visse fugle og dyr (f.eks. mårhund, bæver, ulv, duehøg). De er hver især fremragende til den levevis, de er skabt til/har udviklet sig til – og det bør vi respektere. Vi skal som jægere heller ikke påtage os offerrollen, når ”noget går os imod”

Hundestrategien skal have fokus på alle hunderacer

Processen omkring hundestrategien, erkendte Claus Lind Christensen, havde været fuld af misforståelser og dårlig kommunikation. Claus Lind Christensen og jægerforbundet påtog sig på mødet en del af ansvaret for dette. Et fremadrettet koncept skal dog fortsat indbefatte alle jagthunderacer i Danmark.

I øvrigt roste DJ-formanden kredsen, kredsbestyrelsen og kredsformanden for at have initieret en god fremdrift. Samtlige fagkoordinatorer og delegerede til repræsentantskabsmødet den 18. juni 2022, blev godkendt/valgt med applaus.

Bronzenåle for fremragende indsatser

Som sidste punkt på et velbesøgt og flot gennemført kredsmøde, hvor der også var spørgsmål, indlæg og velformuleret kritik fra salen, blev der uddelt æresbevisninger. Lars Jensen kunne uddele jægerforbundets bronzenåle til henholdsvis Hans Jørn Dahl og Jan B. Rasmussen. Lars motiverede uddelingen og fremhævede begge modtageres store, loyale og vigtige arbejdsindsats for både kredsen og lokalområdet.