OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. oktober 2022

Justitsministeriet godkender mørkeskydning på riffelskydebaner

Danmarks Jægerforbund har efter godt to års sagsbehandling fået svar fra Justitsministeriet om godkendelse af skydebaner til mørkeskydning – det kan godt lade sig gøre!

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen
Foto: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund henvendte sig i december 2019 til Justitsministeriet og Rigspolitiet for at sikre, at man lovligt kan indskyde og træne med lovlige lysforstærkende og termiske sigtemidler. Justitsministeriet svarer den 3. oktober 2022 i et brev til jægerforbundet og samtlige politikredse:

”Der er efter Justitsministeriets opfattelse ikke noget til hinder for, at en skydebane, der i øvrigt opfylder kravene i skydebanebekendtgørelsen og kan godkendes af politiet, tillige kan anvendes til mørkeskydning. Det vil dog fortsat være op til den enkelte politikreds at vurdere, om en konkret skydebane sikkerhedsmæssigt kan godkendes til mørkeskydning.”

Hvad er mørkeskydning?

Skydning i mørke kan opdeles i mørkeskydning og skydning i kunstig belysning. I Skydebanevejledningen defineres mørkeskydning som skydning fra en halv time efter solnedgang til en halv time før solopgang, og jagtforeninger kan tillades godkendelse til skydning i mørke til træning til jagt på de dyrearter, der jf. jagtloven må jages og reguleres i mørke.

I takt med at flere og flere jægere anskaffer natjagtudstyr, er behovet for at kunne træne med det også stigende, men indtil videre har det kun været ganske få skydebaner, der er godkendt til at træne skydning i mørke.

Østjylland gik forrest

Den 11. november 2020 gennemførte Danmarks Jægerforbunds kreds 3 en mørkeskydning på riffelbanen nord for Randers. Det hele startede med, at kredsens riffelkoordinator Aksel Sørensen og jagtforeningerne Ommersyssel, Hammershøj, Kronjylland og Galten-Vissing ansøgte politiet om tilladelse til at skyde i mørke på riffelskydebanen i Randers.

Efter et indledningsvis afslag, da Danmarks Jægerforbunds sikkerhedsbestemmelser ikke inkluderede mørkeskydning, valgte Østjyllands Politi, trods udeblivelsen af en beslutning fra Justitsministeriet, at godkende skydebanen til mørkeskydning.

I forbindelse med godkendelsen af mørkeskydning på riffelbanen i Randers i 2020 stillede jægerforbundet Jan Poulsen, konsulent og skydebanesagkyndig ved Østjyllands Politi, følgende spørgsmål:

Er der godkendte riffelbaner i Danmark, som ikke kan godkendes til mørkeskydning?

- Ikke sikkerhedsmæssigt. Men der vil givet være en del, der ikke kan godkendes pga. begrænsninger i deres miljøgodkendelse. Men sikkerhedsmæssigt vil det kunne lade sig gøre, for her er det kun et spørgsmål, om at politiet skal se på de vilkår, der er angivet i skydebanevejledningen – som f.eks. den ydre perimetersikring. Men jeg kan jo ikke garantere, at andre skydebanesagkyndige vil gribe sagen an på samme måde, som jeg har gjort. Der er ikke to skydebaner, som er ens. Det beror altid på en konkret vurdering af hver enkelt skydebane, svarede Jan Poulsen, der kun udtalte sig på vegne af Østjyllands Politi.

Hvad betyder miljøgodkendelsen?

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1995 om skydebaner fremgår det, at kommunerne kan fastsætte begrænsninger af skydebanernes skydetid på baggrund af det støjniveau, der dokumenteres ved den mest støjbelastede bolig ved skydebanen. På baggrund af støjdokumentationen mv. udarbejdes der en miljøgodkendelse, som sammen med instruks for banens brug sætter rammerne for, hvad vi må på den respektive skydebane.

I miljøgodkendelsen kan der blandt andet læses, hvornår der må skydes på skydebanen. F.eks. fremgår det i hvilket tidsrum, der er tale om dagskydninger, og hvornår der er tale om aftenskydninger. Aftenskydninger deles i miljøstyrelsens vejledning op i to kategorier, nemlig aften før og efter kl. 22:00. Definitionerne afhænger både af ugedagen, tidspunktet på året og ikke mindst af omkringliggende bebyggelses omfang og karakter.

Hvad skal der til?

Inden I går i gang med at afholde mørkeskydninger, skal I sikre jer, at begge godkendelser for skydebanen tillader det. Miljøgodkendelsen skal altså tillade skydning i det pågældende tidsrum, og instruks for banens brug (politiets sikkerhedsgodkendelse) skal specifikt tillade skydning i mørke.

I Danmarks Jægerforbunds sikkerhedsbestemmelser for riffelskydning på bane og ved terrænskydninger med jagtrelaterede våben finder I nogle af de ting, som I skal være særligt opmærksom på ved mørkeskydning.

Det, at der er helt mørkt på skydebanen i modsætning til normal skydetræning, gør, at skytten og skydelederen skal være endnu mere opmærksomme på sikkerheden end ved skydninger i dagslys. F.eks. udpeges der ud over den ansvarlige skydeleder en standpladshjælper for hver aktiv skytte, og der skal opsættes en række lygter til afmærkning af grænser, som vi i dagslys normalt kan se med det blotte øje.

Da det ikke er alle, der har erfaring med at afholde denne type skydninger, har Danmarks Jægerforbund sammensat et efteruddannelsestilbud til DJ-riffelinstruktører, der ønsker at udvide deres kompetencer på området. Kurset har til formål at sætte riffelinstruktøren i stand til at undervise danske jægere i natjagt/-regulering på lokale godkendte riffelskydebaner, samt sikre en bredere forståelse for udstyrets muligheder og begrænsninger.

Hvordan godkendes en skydebane?

Når du har sikret dig, at skydebanens miljøgodkendelse tillader, at I kan afholde skydningen, skal du kontakte den skydebanesagkyndige i den politikreds, hvor skydebanen ligger.
Danmark er opdelt i 14 politikredse inkl. Færøernes Politi og Grønlands Politi, og du kan finde kontaktoplysningerne på din politikreds på politi.dk/politikredse. Alternativt kan du ringe 114, som er det direkte servicenummer til politiet i hele landet. Her vil du kunne efterspørge en bestemt medarbejder eller en bestemt afdeling. I dette tilfælde skal du efterspørge politikredsens skydebanesagkyndige.

Nogle af de ting politiet vil kigge efter, når de skal godkende en riffelskydebane til mørkeskydning vil være:

 1. Såfremt der på banen/i terrænet anvendes advarselskugle, skal denne være belyst med hvidt lys eller suppleret med rødt lys, der kan observeres i hele afspærringsområdet.
 2. I civile områder skal stier og andre ledelinjer, der fører ind mod interesseområderne være
  spærret med bomme, kæder eller lignende, som belyses med hvidt lys.
 3. I civile områder skal advarselsskilte være belyst med hvidt lys.
 4. Ved mørkeskydning i militære områder henvises til de for pågældende område gældende
  bestemmelser.
 5. Ved skydning ved hjælp af kunstig belysning på "Faktor-3"-baner, kan ovennævnte yderligere
  advarsler/afspærringer undlades.
 6. Områder, der anvendes til mørkeskydning, kan i stedet for ovennævnte belysning indhegnes eller
  overvåges af poster.

Du kan med fordel have forholdt dig til ovenstående, inden politiets skydebanesagkyndige kommer på besøg på skydebanen. I forbindelse besigtigelsen vil I sammen med den skydebanesagkyndige gennemgå de nødvendige sikkerhedselementer, og hvis ikke det findes betænkeligt, vil politiet efterfølgende meddele godkendelse til mørkeskydning, og så er I klar til at komme i gang.

Ved spørgsmål om miljøgodkendelse kan I som jagtforening kontakte jægerforbundets skydebanekonsulenter Jan Henrik Rygaard (jhr@jaegerne.dk) eller Morten Thim Jensen (mtj@jaegerne.dk).