OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. marts 2022

Ingen buejagt på det store hjortevildt foreløbig

Data skal behandles og en rapport skal skrives. Vildtforvaltningsrådet skal vurdere og indstille, hvorefter miljøministeren skal træffe beslutning – og så skal der skrives en ny bekendtgørelse, hvis buejagten på det store hjortevildt skal gøres permanent. Alt sammen tidskrævende procedurer, som ikke kan nås i år.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

DCE - Nationalt center for Miljø og Energi, som skal samle trådene og udarbejde en rapport om forsøgsordningen med buejagt på det store hjortevildt, kan ikke trække i arbejdstøjet før til september. Det nu fireårige forsøg er ganske vist for længst forbi - reelt sluttede den jo ved jagtsæsonens afslutning ultimo januar i år. Men fordi det i Miljøstyrelsens bekendtgørelse hedder, at ordningen kører helt frem til 31. august 2022, kan de indkomne data først evalueres til efteråret.

Helt konkret betyder det, at buejægerne ikke får mulighed for at gå på buejagt efter det store hjortevildt i den kommende jagtsæson, som starter fra 1. september 2022. Det er ganske enkelt ikke muligt at blive klar i tide – hvis politikerne da overhovedet bestemmer sig for at permanentgøre ordningen.

DJ: Forsøg burde forlænges med tre år

Forsøgsordningen med buejagt på då-, sika- og kronvildt trådte i kraft 1. september 2018 og skulle fastslå, om det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at skyde de store hjortearter med bue. Forsøget løb i første omgang frem til 31. august 2021, hvorefter det blev forlænget med yderligere ét år på grund af for få indberetninger og dermed et for svagt datagrundlag.

- Da forsøgsordningen skulle forlænges, indstillede Danmarks Jægerforbund meget klart til, at den skulle gælde for yderligere tre år i stedet for det ene år, der var lagt op til. Det mener vi stadigvæk, men Miljøstyrelsen har ikke lyttet, og man vil ikke forlænge forsøget yderligere, lyder det fra en ærgerlig Jørgen Vester, formand for jægerforbundets buepolitiske udvalg.

I det mindste kunne Jørgen Vester godt have drømt om en mere virkelighedsnær tilgang, som anerkendte det faktum, at forsøget alt andet lige var slut den dag, jagtsæsonen var forbi. Og ikke først et halvt år senere:

- Hvis DCE havde haft mulighed for at gå i gang med evalueringen allerede i februar, havde der måske været en mulighed for at have en orientering klar til Vildtforvaltningsrådet i marts efterfulgt af en skriftlig høring i maj og en indstilling til ministeren. Det kunne have speedet processen op, men det skete ikke, fordi bekendtgørelsens ordlyd forbød det. Forsøget slutter først den 31. august, punktum.

Hvad kan buejægerne gøre?

Lige nu er det bedste buejægerne kan gøre at få indberettet alt bueskudt større hjortevildt i hele forsøgsperioden. Er man i tvivl om ens indberetning er modtaget i Miljøstyrelsen, så send den igen og skriv at der er tale om en genindrapportering.

- Samtidig er det særligt vigtigt, at vi buejægere holder sammen og på den måde styrker vores organisationer, da afgørelsen af om der skal være buejagt på det store hjortevildt formentlig bliver en meget politisk proces og ikke nødvendigvis faglig, understreger Jørgen Vester.

Husk at indberette – også dyr der blev nedlagt i tidligere år

For at have bedst mulige data at vurdere på er det afgørende, at buejægerne indberetter alle nedlagte dyr inden for forsøgsordningen – også på bagkant. Det vil sige, at hvis man har skudt et stykke stort hjortevildt i helt tilbage i 2019 og ikke fået det indberettet, så kan det stadigvæk nås! Man skal blot huske at skrive den korrekte dato for nedlæggelsen, når man indberetter. Det kan man i princippet gøre frem til 31. august 2022 – men opfordringen er at få det gjort hurtigst muligt, mens man husker det.

Miljøstyrelsen har - på opfordring fra jægerforbundet - set på systemet for indberetning og indrømmer, at det godt kunne være mere brugervenligt. Man har dog rettet de steder i systemet, hvor der let kunne opstå tvivl om, hvordan der skulle indberettes. Ret beset handler det om at udfylde en blanket og sende den til Miljøstyrelsen i en e-mail.

Konklusion tidligst klar i efteråret 2023

Når DCE engang har bearbejdet alle disse lovpligtige indberetninger fra buejægerne, og når Vildtforvaltningsrådet engang har forholdt sig til konklusionen og besluttet sig for en indstilling, er det op til miljøministeren at vende tommelen op eller ned. Vender den nedad, er det selvsagt slut. Vender den op, skal der udarbejdes en ny bekendtgørelse inden for området. Og først herefter vil buejagten på det store hjortevildt kunne genoptages – med andre ord allertidligst til jagtsæsonen 2023/24.

- I Danmarks Jægerforbund holder vi fast ved anbefalingen om en tre års forlængelse af forsøgsordningen, og hvis Miljøstyrelsen eller DCE på nogen måde kan bruge os til noget i det arbejde, der foreligger, så stiller vi os meget gerne til rådighed, slutter Jørgen Vester.