OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2022

Flertal stemmer for at regulere kontingent

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 22: På årets repræsentantskabsmøde stillede hovedbestyrelsen forslag til at regulere kontingentet med tre procent for 2023. Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jesper Brixen

Den foreslåede regulering af kontingentsatserne i Danmarks Jægerforbund på tre procent svarer til stigningen i nettoprisindekset. På sidste års repræsentantskabsmøde afviste repræsentantskabet en regulering, og dengang - som i år - henviste mange talere til bekymringen for, at smertegrænsen er nået. I år kunne man så tilføje de økonomiske usikkerheder i forbindelse med Ukrainekrigen. Omvendt blev der fra talerstolen også peget på behovet for at holde momentum og komme ud af året med en økonomi, som gør det muligt at holde dette momentum.

Ifølge hovedbestyrelsens forslag skal det nuværende kontingent for et ordinært medlemskab reguleres fra 777 kr. + 20 kr. til Jægernes Naturfond til 800 kr. + 20 kr. til Jægernes Naturfond.

Formålet med hovedbestyrelsens forslag er at kompensere for den samfundsmæssige pris- og lønudvikling, således at jægerforbundet kan fastholde det service- og rådgivningsniveau, vi har over for medlemmer og foreninger. Udviklingstiltag, projekter og nye tiltag finansieres gennem fondsmidler, tilskud fra Natur- og Miljøstyrelserne og vore egne puljemidler, mens medlemskontingentet er med til at sikre en stabil drift.

Repræsentantskabets beslutning sidste år om at undlade en regulering i 2022 var bl.a. begrundet i, at Danmarks Jægerforbund havde et væsentligt forbedret økonomisk resultat for 2020, hvor manglende aktiviteter som følge af COVID-19 havde medført besparelser, mv. Hovedbestyrelsen påpeger, at da jægerforbundet i år ikke kan budgettere med forventning om ekstraordinære indtægter, vil en indeksregulering være nødvendig.

Forslaget førte til skriftlig afstemning med stemmesedler, som blev indsamlet og talt op. 293 stemmesedler blev optalt, heraf var fire blanke. 98 stemte imod forslaget og 191 stemte for. Dermed var forslaget om kontingentregulering efter nettoprisindekset vedtaget.