OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. februar 2022

Et skridt videre i planprocessen for de danske Natura 2000-områder

Miljøstyrelsen har udgivet de endelige basisanalyser af Natura 2000 og et udkast til Natura 2000-planerne for 2022-27, som nu er i høring. Frem til 20. maj kan alle give deres besyv med, og i DJ er såvel lokale tillidsfolk som medarbejdere i gang med at gennemgå planerne.

Tekst: Mikala Vildgaard

Natura 2000-planerne bliver brugt som grundlag for kommunernes praktiske handleplaner for hvert enkelt Natura 2000-område, og det er derfor vigtigt for Danmarks Jægerforbund at følge og bidrage til den aktuelle proces. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at engagere dig i arbejdet med de nye planer.

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare pg beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. I Danmark er der udpeget 257 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 9 pct. af landarealet.

Udarbejdelsen af planer for Natura 2000-områderne sker i tre trin:

  1. Basisanalyse af alle områderne bliver udarbejdet. Analyserne beskriver de data, der er indsamlet i forbindelse med overvågning af områderne. Desuden er naturtilstanden blevet vurderet samt status for - og evt. trusler mod - arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Et udkast til basisanalyser for perioden 2022-2027 var til høring i september 2020, og de endelige basisanalyser for alle Natura 2000-områder ligger nu klar.
  2. Natura 2000-planer for perioden 2022-27 bliver udarbejdet. Disse planer vil på baggrund af basisanalysen indeholde mål for naturtilstanden, opremse modstridende naturinteresser i området og indeholde et indsatsprogram, hvorfra der tages afsæt til handleplanerne. Udkastet til planerne er nu færdiggjort og sendt til høring.
  3. Efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejdes kommunale handleplaner for alle Natura 2000-områderne. Handleplanerne er de praktiske tiltag kommunen vil foretage indtil næste planlægningsperiode. Dette forventes at ske i løbet af 2022.

Alle plandokumenter for perioden 2022-2027 kan findes her.

I første fase af planprocessen samarbejdede medlemmer og lokale tillidsfolk med at gennemlæse basisanalyserne, så Danmarks Jægerforbund kunne sende et samlet høringssvar til Miljøstyrelsen. Alle kommentarer fra Danmarks Jægerforbund, andre organisationer og private, har Miljøstyrelsen vurderet og muligvis inddraget i den endelige basisanalyse. Derfor opfordres de, der har deltaget i første del af processen, til at læse den reviderede basisanalyse for hvert område, for at se om forslag, bemærkninger og kommentarer er blevet inddraget. Danmarks Jægerforbund håber igen at kunne inddrage samme lokale ekspertnetværk af medlemmer og tillidsfolk, der udgør et stærkt hold i Natura 2000-planprocessen.

Deltag i anden fase af planprocessen

Frem til den 20. maj 2022 kan interesserede fremsende relevante faglige kommentarer vedrørende de foreliggende Natura 2000-planer til Miljøstyrelsen. Her er det væsentligt, at eventuelle fejl og mangler, der kan få betydning for de endelige handleplaner, findes og kommenteres nu. Det er naturligvis særligt vigtigt for Danmarks Jægerforbund, at der under gennemgangen af planerne er fokus på de fejl eller indsatser, der kan få betydning for fremtidige jagtmuligheder i områderne.

Opgaven med at gennemgå de nye planer varetages bedst af lokalpersoner med godt kendskab til de enkelte områder. Hos Danmarks Jægerforbund er såvel lokale tillidsfolk som medarbejdere gået i gang med at læse planerne igennem, men alle med interesse for et eller flere Natura 2000-områder opfordres til at engagere sig i processen de kommende måneder.

Har du lyst til at deltage i planprocessen, så hører vi meget gerne fra dig hurtigst muligt – kontakt enten din lokale jægerrådsformand eller jægerforbundets naturkonsulent Mikala Vildgaard på mail mvi@jaegerne.dk.

Sidste frist for bemærkninger, der ønskes inkluderet i Danmarks Jægerforbunds fælles høringssvar er 2. maj 2022.